Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 23-12-2022 t/m 30-06-2023

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 2003, nr. MJZ2003071600, Centrale Directie Juridische Zaken Afdeling Wetgeving, houdende aanpassing en samenvoeging van ministeriële regelingen als gevolg van de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte)

§ 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Maximale huurprijsgrenzen

Artikel 2

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 de bedragen, genoemd in bijlage I.

Artikel 3

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke niet een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 de bedragen, genoemd in bijlage II.

Artikel 4

De maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens als bedoeld in artikel 7:235 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 de bedragen, genoemd in bijlage III.

Artikel 5

De maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen als bedoeld in artikel 7:236 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 de bedragen, genoemd in bijlage IV.

§ 3. Maximale huurverhogingspercentages

Artikel 6

De huurcommissie beoordeelt de redelijkheid van de huurprijs van woonruimte dan wel een daarin voorgestelde wijziging met inachtneming van de in de bijlagen V en VI van deze regeling vervatte schema’s.

§ 4. Bezoldiging en vergoedingen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters, zittingsleden en leden van de Raad van Advies

Artikel 7

  • 2 Het salaris wordt naar rato van de arbeidsduur bepaald.

  • 3 De salarisschaal welke voor de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters geldt, wordt door de minister bepaald met inachtneming van de aard en het niveau van zijn functie aan de hand van het door of in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde normeringsstelsel, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7c

Indien de plaatsvervangend voorzitter de functie van voorzitter waarneemt, kan hem een waarnemingstoelage worden toegekend overeenkomstig artikel 14 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7d

Op het ambtsjubileum van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters is artikel 79, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenregelement van overeenkomstige toepassing

Artikel 7e

  • 2 De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op het Individueel Keuzebudget en op de mogelijkheid om betaald meer uren te werken overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in hoofdstuk 9 van de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

Artikel 7f

Artikel 8

  • 1 De zittingsleden genieten een vergoeding ten bedrage van € 200 per zitting van de zittingscommissie, bedoeld in artikel 21 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, en per vergadering van de huurcommissie. Het bedrag van de vergoeding wordt jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

Artikel 8a

  • 1 De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en het geven van adviezen uit hoofde van hun functie als bedoeld in dat artikel ten bedrage van € 400 per maand. Het lid van de Raad dat tevens telkenmale die vergaderingen voorzit, geniet een vergoeding van € 520 per maand. De bedragen van de vergoeding worden jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

  • 2 De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van reizen ten behoeve van de huurcommissie gedaan, overeenkomstig hetgeen is overeengekomen over binnenlandse dienstreizen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

§ 5. Openbaar register

Artikel 9

  • 1 Het openbaar register bevat een overzicht van de slotwoorden van de in de laatste vijf jaren gedane uitspraken van de huurcommissie en van de voorzitter.

  • 2 De slotwoorden van de in het eerste lid bedoelde uitspraken dienen te worden opgeslagen in de desbetreffende dossiers, en bevatten alleen gegevens die openbaar kunnen zijn.

§ 6. Aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten

Artikel 10

  • 2 Tot de groep, bedoeld in het eerste lid, behoren eveneens de huishoudens, bedoeld in dat lid, die beschikken over een geldend indicatiebesluit als genoemd in artikel 10, onderdelen a, b, c respectievelijk d, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, zoals dat artikel luidde op 31 december 2014.

§ 7. Leges

Artikel 11

Artikel 12

Vrijstelling kan slechts worden verleend, indien voldaan is aan het bepaalde in artikel 11.

Artikel 12a

De gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, en 8 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, worden uiterlijk binnen vier weken na de kennisgeving van ontvangst van het verzoek bij de voorzitter ingediend. De gegevens bevatten een afschrift van de huurovereenkomst.

§ 8. Gegevensverstrekking door de huurder

Artikel 13

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 15

  • 2 De Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 april 2003, nr. MJZ2003033492, houdende wijziging van de Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 (vaststelling maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woonruimten 2003) (Stcrt. 90) wordt ingetrokken.

Artikel 17

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Bijlage I. Maximale huurprijsgrenzen zelfstandige woningen per 1 juli 2022

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

208,05

82

427,40

124

667,15

166

906,87

208

1.146,59

41

213,26

83

433,12

125

672,85

167

912,56

209

1.152,29

42

218,44

84

438,81

126

678,54

168

918,25

210

1.158,02

43

223,65

85

444,55

127

684,25

169

924,01

211

1.163,71

44

228,84

86

450,25

128

690,01

170

929,70

212

1.169,42

45

234,03

87

455,94

129

695,66

171

935,40

213

1.175,13

46

239,25

88

461,66

130

701,39

172

941,10

214

1.180,83

47

244,44

89

467,35

131

707,10

173

946,84

215

1.186,54

48

249,65

90

473,09

132

712,79

174

952,52

216

1.192,23

49

254,85

91

478,78

133

718,52

175

958,23

217

1.197,95

50

260,05

92

484,47

134

724,20

176

963,93

218

1.203,64

51

265,22

93

490,20

135

729,94

177

969,64

219

1.209,37

52

270,44

94

495,89

136

735,61

178

975,36

220

1.215,10

53

275,63

95

501,60

137

741,34

179

981,06

221

1.220,77

54

280,84

96

507,31

138

747,06

180

986,74

222

1.226,49

55

286,03

97

513,04

139

752,74

181

992,50

223

1.232,20

56

291,27

98

518,74

140

758,45

182

998,20

224

1.237,91

57

296,41

99

524,46

141

764,18

183

1.003,89

225

1.243,60

58

301,61

100

530,16

142

769,86

184

1.009,58

226

1.249,32

59

306,85

101

535,86

143

775,57

185

1.015,31

227

1.255,03

60

312,04

102

541,54

144

781,29

186

1.021,02

228

1.260,74

61

317,21

103

547,26

145

787,01

187

1.026,71

229

1.266,46

62

322,43

104

552,98

146

792,70

188

1.032,45

230

1.272,15

63

327,61

105

558,66

147

798,42

189

1.038,14

231

1.277,85

64

332,82

106

564,40

148

804,12

190

1.043,85

232

1.283,57

65

338,02

107

570,10

149

809,83

191

1.049,57

233

1.289,27

66

343,23

108

575,80

150

815,53

192

1.055,26

234

1.294,97

67

348,43

109

581,52

151

821,24

193

1.060,98

235

1.300,70

68

353,61

110

587,23

152

826,94

194

1.066,70

236

1.306,40

69

358,80

111

592,95

153

832,65

195

1.072,40

237

1.312,10

70

363,99

112

598,64

154

838,35

196

1.078,08

238

1.317,79

71

369,21

113

604,34

155

844,06

197

1.083,80

239

1.323,52

72

374,42

114

610,07

156

849,75

198

1.089,52

240

1.329,22

73

379,59

115

615,78

157

855,51

199

1.095,20

241

1.334,93

74

384,81

116

621,47

158

861,18

200

1.100,93

242

1.340,66

75

390,00

117

627,18

159

866,93

201

1.106,62

243

1.346,35

76

395,21

118

632,87

160

872,62

202

1.112,33

244

1.352,07

77

400,40

119

638,58

161

878,31

203

1.118,03

245

1.357,78

78

405,62

120

644,29

162

884,05

204

1.123,76

246

1.363,48

79

410,80

121

650,02

163

889,72

205

1.129,47

247

1.369,15

80

416,01

122

655,73

164

895,42

206

1.135,16

248

1.374,90

81

421,70

123

661,42

165

901,15

207

1.140,89

249

1.380,59

               

250

1.386,29

De maximale huurprijsgrens van zelfstandige woningen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 208,05 per maand.

Bijlage II. Maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woningen per 1 juli 2022

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

1

2,34

41

92,69

81

182,97

121

273,34

161

363,66

2

4,59

42

94,94

82

185,29

122

275,61

162

365,93

3

6,85

43

97,20

83

187,51

123

277,83

163

368,17

4

9,14

44

99,45

84

189,80

124

280,10

164

370,46

5

11,38

45

101,70

85

192,05

125

282,34

165

372,70

6

13,66

46

103,97

86

194,31

126

284,62

166

374,95

7

15,92

47

106,22

87

196,56

127

286,89

167

377,21

8

18,19

48

108,49

88

198,83

128

289,16

168

379,47

9

20,44

49

110,76

89

201,06

129

291,42

169

381,74

10

22,72

50

113,00

90

203,34

130

293,66

170

384,01

11

24,93

51

115,27

91

205,58

131

295,91

171

386,22

12

27,19

52

117,51

92

207,87

132

298,17

172

388,50

13

29,44

53

119,80

93

210,10

133

300,45

173

390,76

14

31,73

54

122,06

94

212,37

134

302,70

174

393,05

15

34,00

55

124,31

95

214,66

135

304,92

175

395,26

16

36,23

56

126,56

96

216,90

136

307,20

176

397,55

17

38,49

57

128,78

97

219,16

137

309,47

177

399,78

18

40,76

58

131,07

98

221,41

138

311,75

178

402,08

19

43,03

59

133,32

99

223,66

139

314,00

179

404,32

20

45,28

60

135,60

100

225,94

140

316,26

180

406,57

21

47,52

61

137,85

101

228,18

141

318,49

181

407,74

22

49,77

62

140,11

102

230,42

142

320,77

182

408,90

23

52,04

63

142,35

103

232,68

143

323,03

183

410,10

24

54,27

64

144,64

104

234,93

144

325,30

184

411,27

25

56,55

65

146,90

105

237,23

145

327,50

185

412,42

26

58,79

66

149,17

106

239,47

146

329,78

186

413,60

27

61,08

67

151,36

107

241,73

147

332,06

187

414,76

28

63,36

68

153,63

108

244,02

148

334,31

188

415,94

29

65,59

69

155,92

109

246,23

149

336,54

189

417,09

30

67,86

70

158,16

110

248,52

150

338,83

190

418,26

31

70,10

71

160,42

111

250,76

151

341,06

191

419,42

32

72,37

72

162,67

112

253,02

152

343,35

192

420,62

33

74,62

73

164,92

113

255,25

153

345,58

193

421,76

34

76,85

74

167,20

114

257,51

154

347,86

194

422,94

35

79,11

75

169,48

115

259,78

155

350,13

195

424,10

36

81,39

76

171,72

116

262,05

156

352,38

196

425,27

37

83,64

77

173,99

117

264,32

157

354,65

197

426,46

38

85,93

78

176,21

118

266,57

158

356,88

198

427,64

39

88,17

79

178,49

119

268,81

159

359,15

199

428,81

40

90,43

80

180,74

120

271,08

160

361,43

200

429,99

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

201

431,16

241

477,90

281

524,70

321

571,47

361

618,27

202

432,30

242

479,09

282

525,85

322

572,65

362

619,44

203

433,49

243

480,27

283

527,04

323

573,79

363

620,62

204

434,61

244

481,44

284

528,23

324

575,02

364

621,75

205

435,82

245

482,61

285

529,37

325

576,15

365

622,97

206

436,96

246

483,77

286

530,55

326

577,36

366

624,13

207

438,17

247

484,93

287

531,73

327

578,48

367

625,29

208

439,31

248

486,11

288

532,89

328

579,68

368

626,46

209

440,50

249

487,27

289

534,07

329

580,80

369

627,64

210

441,64

250

488,43

290

535,25

330

582,05

370

628,81

211

442,85

251

489,60

291

536,41

331

583,17

371

630,00

212

443,99

252

490,81

292

537,58

332

584,36

372

631,15

213

445,20

253

491,95

293

538,75

333

585,51

373

632,33

214

446,35

254

493,13

294

539,92

334

586,71

374

633,49

215

447,51

255

494,27

295

541,10

335

587,84

375

634,66

216

448,67

256

495,45

296

542,26

336

589,02

376

635,82

217

449,82

257

496,61

297

543,42

337

590,21

377

636,98

218

451,01

258

497,81

298

544,59

338

591,34

378

638,18

219

452,21

259

498,96

299

545,74

339

592,54

379

639,35

220

453,38

260

500,14

300

546,96

340

593,70

380

640,46

221

454,52

261

501,28

301

548,08

341

594,88

381

641,65

222

455,71

262

502,47

302

549,28

342

596,02

382

642,83

223

456,88

263

503,61

303

550,41

343

597,24

383

644,02

224

458,06

264

504,82

304

551,61

344

598,38

384

645,19

225

459,17

265

506,02

305

552,78

345

599,56

385

646,36

226

460,38

266

507,16

306

553,96

346

600,76

386

647,52

227

461,54

267

508,35

307

555,11

347

601,92

387

648,70

228

462,70

268

509,51

308

556,30

348

603,08

388

649,85

229

463,87

269

510,67

309

557,45

349

604,24

389

651,03

230

465,06

270

511,83

310

558,62

350

605,41

390

652,23

231

466,20

271

513,02

311

559,80

351

606,54

391

653,38

232

467,40

272

514,17

312

560,95

352

607,77

392

654,54

233

468,54

273

515,34

313

562,16

353

608,90

393

655,71

234

469,72

274

516,50

314

563,30

354

610,08

394

656,89

235

470,88

275

517,67

315

564,46

355

611,23

395

658,04

236

472,09

276

518,85

316

565,60

356

612,42

396

659,24

237

473,21

277

520,02

317

566,84

357

613,57

397

660,38

238

474,40

278

521,21

318

567,98

358

614,75

398

661,58

239

475,57

279

522,36

319

569,15

359

615,94

399

662,73

240

476,75

280

523,55

320

570,30

360

617,07

400

663,92

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

401

665,05

441

711,84

481

758,65

521

805,42

561

852,20

402

666,19

442

713,01

482

759,82

522

806,58

562

853,38

403

667,39

443

714,19

483

760,95

523

807,76

563

854,57

404

668,55

444

715,37

484

762,14

524

808,90

564

855,72

405

669,73

445

716,51

485

763,31

525

810,12

565

856,86

406

670,89

446

717,68

486

764,51

526

811,26

566

858,03

407

672,08

447

718,88

487

765,63

527

812,43

567

859,23

408

673,24

448

720,01

488

766,84

528

813,59

568

860,38

409

674,45

449

721,21

489

767,96

529

814,79

569

861,57

410

675,56

450

722,39

490

769,16

530

815,95

570

862,71

411

676,77

451

723,56

491

770,33

531

817,12

571

863,90

412

677,95

452

724,71

492

771,51

532

818,27

572

865,05

413

679,11

453

725,91

493

772,64

533

819,47

573

866,25

414

680,26

454

727,04

494

773,84

534

820,62

574

867,41

415

681,46

455

728,22

495

775,01

535

821,80

575

868,61

416

682,59

456

729,41

496

776,17

536

822,95

576

869,77

417

683,77

457

730,57

497

777,35

537

824,13

577

870,94

418

684,95

458

731,72

498

778,52

538

825,32

578

872,10

419

686,11

459

732,91

499

779,68

539

826,49

579

873,29

420

687,30

460

734,08

500

780,82

540

827,61

580

874,43

421

688,43

461

735,24

501

782,03

541

828,82

581

875,57

422

689,61

462

736,39

502

783,17

542

829,98

582

876,77

423

690,78

463

737,56

503

784,38

543

831,12

583

877,93

424

691,95

464

738,77

504

785,53

544

832,32

584

879,10

425

693,15

465

739,92

505

786,70

545

833,51

585

880,29

426

694,27

466

741,11

506

787,86

546

834,64

586

881,46

427

695,47

467

742,24

507

789,03

547

835,83

587

882,60

428

696,63

468

743,40

508

790,21

548

837,00

588

883,77

429

697,82

469

744,60

509

791,38

549

838,15

589

884,93

430

698,98

470

745,75

510

792,54

550

839,33

590

886,13

431

700,18

471

746,95

511

793,71

551

840,51

591

887,27

432

701,32

472

748,11

512

794,88

552

841,68

592

888,47

433

702,50

473

749,31

513

796,06

553

842,82

593

889,61

434

703,66

474

750,43

514

797,21

554

844,02

594

890,78

435

704,83

475

751,63

515

798,38

555

845,19

595

891,97

436

705,99

476

752,77

516

799,57

556

846,36

596

893,16

437

707,17

477

753,99

517

800,75

557

847,53

597

894,32

438

708,35

478

755,12

518

801,90

558

848,71

598

895,49

439

709,51

479

756,32

519

803,08

559

849,84

599

896,68

440

710,68

480

757,47

520

804,23

560

851,05

600

897,80

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

601

898,98

641

945,80

681

992,57

721

1.039,34

602

900,15

642

946,97

682

993,72

722

1.040,56

603

901,33

643

948,14

683

994,90

723

1.041,68

604

902,52

644

949,30

684

996,05

724

1.042,89

605

903,69

645

950,47

685

997,24

725

1.044,01

606

904,82

646

951,63

686

998,40

726

1.045,19

607

906,00

647

952,76

687

999,57

727

1.046,36

608

907,17

648

953,98

688

1.000,74

728

1.047,52

609

908,33

649

955,12

689

1.001,92

729

1.048,73

610

909,53

650

956,32

690

1.003,10

730

1.049,88

611

910,70

651

957,48

691

1.004,26

731

1.051,05

612

911,87

652

958,67

692

1.005,44

732

1.052,20

613

913,01

653

959,78

693

1.006,62

733

1.053,40

614

914,19

654

961,00

694

1.007,78

734

1.054,55

615

915,36

655

962,14

695

1.008,91

735

1.055,73

616

916,56

656

963,34

696

1.010,12

736

1.056,88

617

917,70

657

964,49

697

1.011,26

737

1.058,09

618

918,87

658

965,68

698

1.012,46

738

1.059,23

619

920,04

659

966,82

699

1.013,58

739

1.060,39

620

921,23

660

968,00

700

1.014,79

740

1.061,57

621

922,39

661

969,17

701

1.015,94

741

1.062,74

622

923,54

662

970,34

702

1.017,13

742

1.063,93

623

924,73

663

971,50

703

1.018,28

743

1.065,09

624

925,90

664

972,69

704

1.019,46

744

1.066,27

625

927,06

665

973,86

705

1.020,62

745

1.067,41

626

928,25

666

975,01

706

1.021,80

746

1.068,62

627

929,40

667

976,20

707

1.022,97

747

1.069,76

628

930,59

668

977,36

708

1.024,14

748

1.070,93

629

931,73

669

978,52

709

1.025,32

749

1.072,09

630

932,91

670

979,69

710

1.026,47

750

1.073,27

631

934,08

671

980,86

711

1.027,66

>750

*

632

935,24

672

982,03

712

1.028,82

   

633

936,41

673

983,19

713

1.029,97

   

634

937,58

674

984,36

714

1.031,16

   

635

938,74

675

985,52

715

1.032,32

   

636

939,92

676

986,70

716

1.033,52

   

637

941,11

677

987,89

717

1.034,66

   

638

942,27

678

989,05

718

1.035,87

   

639

943,45

679

990,20

719

1.036,99

   

640

944,60

680

991,41

720

1.038,18

   

De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 1,18 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 1.073,27 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.

Bijlage III. Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2022

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

230,29

82

473,04

124

736,96

166

1.000,85

208

1.264,76

41

236,06

83

479,35

125

743,22

167

1.007,15

209

1.271,04

42

241,80

84

485,60

126

749,52

168

1.013,43

210

1.277,35

43

247,56

85

491,91

127

755,80

169

1.019,68

211

1.283,62

44

253,28

86

498,18

128

762,10

170

1.026,00

212

1.289,91

45

259,03

87

504,44

129

768,36

171

1.032,28

213

1.296,21

46

264,76

88

510,73

130

774,63

172

1.038,56

214

1.302,46

47

270,57

89

517,02

131

780,93

173

1.044,83

215

1.308,75

48

276,32

90

523,30

132

787,22

174

1.051,11

216

1.315,08

49

282,08

91

529,60

133

793,52

175

1.057,42

217

1.321,32

50

287,82

92

535,88

134

799,80

176

1.063,69

218

1.327,61

51

293,56

93

542,16

135

806,09

177

1.069,97

219

1.333,87

52

299,32

94

548,45

136

812,35

178

1.076,26

220

1.340,18

53

305,07

95

554,73

137

818,64

179

1.082,53

221

1.346,46

54

310,86

96

561,00

138

824,92

180

1.088,84

222

1.352,76

55

316,60

97

567,31

139

831,22

181

1.095,11

223

1.359,05

56

322,34

98

573,55

140

837,49

182

1.101,39

224

1.365,29

57

328,13

99

579,85

141

843,79

183

1.107,67

225

1.371,58

58

333,87

100

586,13

142

850,07

184

1.113,94

226

1.377,88

59

339,62

101

592,40

143

856,34

185

1.120,26

227

1.384,16

60

345,38

102

598,72

144

862,58

186

1.126,54

228

1.390,46

61

351,11

103

604,99

145

868,92

187

1.132,79

229

1.396,72

62