Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

Geraadpleegd op 03-12-2023.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2022

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 2003, nr. MJZ2003071600, Centrale Directie Juridische Zaken Afdeling Wetgeving, houdende aanpassing en samenvoeging van ministeriële regelingen als gevolg van de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte)

§ 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Maximale huurprijsgrenzen

Artikel 2

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 de bedragen, genoemd in bijlage I.

Artikel 3

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke niet een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 de bedragen, genoemd in bijlage II.

Artikel 4

De maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens als bedoeld in artikel 7:235 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 de bedragen, genoemd in bijlage III.

Artikel 5

De maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen als bedoeld in artikel 7:236 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 de bedragen, genoemd in bijlage IV.

§ 3. Maximale huurverhogingspercentages

Artikel 6

De huurcommissie beoordeelt de redelijkheid van de huurprijs van woonruimte dan wel een daarin voorgestelde wijziging met inachtneming van de in de bijlagen V en VI van deze regeling vervatte schema’s.

§ 4. Bezoldiging en vergoedingen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters, zittingsleden en leden van de Raad van Advies

Artikel 7

  • 2 Het salaris wordt naar rato van de arbeidsduur bepaald.

  • 3 De salarisschaal welke voor de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters geldt, wordt door de minister bepaald met inachtneming van de aard en het niveau van zijn functie aan de hand van het door of in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde normeringsstelsel, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7c

Indien de plaatsvervangend voorzitter de functie van voorzitter waarneemt, kan hem een waarnemingstoelage worden toegekend overeenkomstig artikel 14 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7e

  • 2 De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op het Individueel Keuzebudget en op de mogelijkheid om betaald meer uren te werken overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in hoofdstuk 9 van de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

Artikel 7f

Artikel 8

  • 1 De zittingsleden genieten een vergoeding ten bedrage van € 200 per zitting van de zittingscommissie, bedoeld in artikel 21 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, en per vergadering van de huurcommissie. Het bedrag van de vergoeding wordt jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

Artikel 8a

  • 1 De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en het geven van adviezen uit hoofde van hun functie als bedoeld in dat artikel ten bedrage van € 400 per maand. Het lid van de Raad dat tevens telkenmale die vergaderingen voorzit, geniet een vergoeding van € 520 per maand. De bedragen van de vergoeding worden jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

  • 2 De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van reizen ten behoeve van de huurcommissie gedaan, overeenkomstig hetgeen is overeengekomen over binnenlandse dienstreizen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

§ 5. Openbaar register

Artikel 9

  • 1 Het openbaar register bevat een overzicht van de slotwoorden van de in de laatste vijf jaren gedane uitspraken van de huurcommissie en van de voorzitter.

  • 2 De slotwoorden van de in het eerste lid bedoelde uitspraken dienen te worden opgeslagen in de desbetreffende dossiers, en bevatten alleen gegevens die openbaar kunnen zijn.

§ 6. Aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten

Artikel 10

  • 2 Tot de groep, bedoeld in het eerste lid, behoren eveneens de huishoudens, bedoeld in dat lid, die beschikken over een geldend indicatiebesluit als genoemd in artikel 10, onderdelen a, b, c respectievelijk d, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, zoals dat artikel luidde op 31 december 2014.

§ 7. Leges

Artikel 11

Artikel 12a

De gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, en 8 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, worden uiterlijk binnen vier weken na de kennisgeving van ontvangst van het verzoek bij de voorzitter ingediend. De gegevens bevatten een afschrift van de huurovereenkomst.

§ 8. Gegevensverstrekking door de huurder

Artikel 13

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 15

  • 2 De Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 april 2003, nr. MJZ2003033492, houdende wijziging van de Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 (vaststelling maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woonruimten 2003) (Stcrt. 90) wordt ingetrokken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Bijlage I

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2021 als bedoeld in artikel 2

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

401

202,58

82

416,16

124

649,61

166

883,02

208

1116,44

41

207,65

83

421,73

125

655,16

167

888,56

209

1121,99

42

212,69

84

427,27

126

660,70

168

894,11

210

1127,57

43

217,77

85

432,86

127

666,26

169

899,71

211

1133,11

44

222,82

86

438,41

128

671,87

170

905,25

212

1138,67

45

227,87

87

443,95

129

677,37

171

910,80

213

1144,23

46

232,96

88

449,52

130

682,95

172

916,35

214

1149,78

47

238,01

89

455,06

131

688,51

173

921,94

215

1155,34

48

243,08

90

460,65

132

694,05

174

927,47

216

1160,88

49

248,15

91

466,19

133

699,63

175

933,03

217

1166,45

50

253,21

92

471,73

134

705,16

176

938,58

218

1171,99

51

258,24

93

477,31

135

710,75

177

944,14

219

1177,57

52

263,33

94

482,85

136

716,27

178

949,71

220

1183,15

53

268,38

95

488,41

137

721,85

179

955,26

221

1188,67

54

273,45

96

493,97

138

727,42

180

960,79

222

1194,24

55

278,51

97

499,55

139

732,95

181

966,40

223

1199,80

56

283,61

98

505,10

140

738,51

182

971,95

224

1205,36

57

288,61

99

510,67

141

744,09

183

977,49

225

1210,90

58

293,68

100

516,22

142

749,62

184

983,03

226

1216,47

59

298,78

101

521,77

143

755,18

185

988,61

227

1222,03

60

303,83

102

527,30

144

760,75

186

994,17

228

1227,59

61

308,87

103

532,87

145

766,32

187

999,71

229

1233,16

62

313,95

104

538,44

146

771,86

188

1005,30

230

1238,70

63

318,99

105

543,97

147

777,43

189

1010,84

231

1244,25

64

324,07

106

549,56

148

782,98

190

1016,40

232

1249,82

65

329,13

107

555,11

149

788,54

191

1021,97

233

1255,37

66

334,20

108

560,66

150

794,09

192

1027,51

234

1260,92

67

339,27

109

566,23

151

799,65

193

1033,08

235

1266,50

68

344,31

110

571,79

152

805,20

194

1038,65

236

1272,05

69

349,36

111

577,36

153

810,76

195

1044,20

237

1277,60

70

354,42

112

582,90

154

816,31

196

1049,73

238

1283,14

71

359,50

113

588,45

155

821,87

197

1055,30

239

1288,72

72

364,57

114

594,03

156

827,41

198

1060,87

240

1294,27

73

369,61

115

599,59

157

833,01

199

1066,40

241

1299,83

74

374,69

116

605,13

158

838,54

200

1071,98

242

1305,41

75

379,74

117

610,69

159

844,13

201

1077,52

243

1310,95

76

384,82

118

616,23

160

849,67

202

1083,08

244

1316,52

77

389,87

119

621,79

161

855,22

203

1088,63

245

1322,08

78

394,95

120

627,35

162

860,80

204

1094,21

246

1327,63

79

400,00

121

632,93

163

866,33

205

1099,77

247

1333,15

80

405,07

122

638,49

164

871,88

206

1105,31

248

1338,75

81

410,61

123

644,03

165

877,45

207

1110,89

249

1344,29

250

1349,84

1 De maximale huurprijsgrens van zelfstandige woningen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 202,58 per maand.

Bijlage II

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woningen per 1 juli 2021 als bedoeld in artikel 3

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

1

2,27

41

90,25

81

178,16

121

266,15

161

354,10

2

4,47

42

92,44

82

180,41

122

268,36

162

356,31

3

6,67

43

94,64

83

182,58

123

270,52

163

358,49

4

8,90

44

96,83

84

184,81

124

272,73

164

360,72

5

11,08

45

99,02

85

187,00

125

274,91

165

362,90

6

13,30

46

101,23

86

189,20

126

277,13

166

365,09

7

15,50

47

103,42

87

191,39

127

279,34

167

367,29

8

17,71

48

105,63

88

193,60

128

281,55

168

369,49

9

19,90

49

107,84

89

195,77

129

283,75

169

371,70

10

22,12

50

110,03

90

197,99

130

285,94

170

373,91

11

24,27

51

112,24

91

200,17

131

288,13

171

376,06

12

26,47

52

114,42

92

202,40

132

290,33

172

378,28

13

28,66

53

116,65

93

204,57

133

292,55

173

380,48

14

30,89

54

118,85

94

206,78

134

294,74

174

382,71

15

33,10

55

121,04

95

209,01

135

296,90

175

384,86

16

35,27

56

123,23

96

211,19

136

299,12

176

387,09

17

37,47

57

125,39

97

213,39

137

301,33

177

389,27

18

39,68

58

127,62

98

215,59

138

303,55

178

391,51

19

41,89

59

129,81

99

217,78

139

305,74

179

393,69

20

44,09

60

132,03

100

220,00

140

307,94

180

395,88

21

46,27

61

134,22

101

222,18

141

310,11

181

397,02

22

48,46

62

136,42

102

224,36

142

312,33

182

398,15

23

50,67

63

138,60

103

226,56

143

314,53

183

399,31

24

52,84

64

140,83

104

228,75

144

316,74

184

400,45

25

55,06

65

143,03

105

230,99

145

318,89

185

401,57

26

57,24

66

145,24

106

233,17

146

321,11

186

402,72

27

59,47

67

147,38

107

235,37

147

323,33

187

403,85

28

61,69

68

149,59

108

237,60

148

325,52

188

405,00

29

63,86

69

151,82

109

239,75

149

327,69

189

406,12

30

66,07

70

154,00

110

241,98

150

329,92

190

407,26

31

68,25

71

156,20

111

244,16

151

332,09

191

408,39

32

70,46

72

158,39

112

246,36

152

334,32

192

409,56

33

72,65

73

160,58

113

248,54

153

336,49

193

410,67

34

74,83

74

162,80

114

250,74

154

338,71

194

411,82

35

77,03

75

165,02

115

252,95

155

340,92

195

412,95

36

79,25

76

167,20

116

255,16

156

343,11

196

414,09

37

81,44

77

169,41

117

257,37

157

345,32

197

415,24

38

83,67

78

171,57

118

259,56

158

347,49

198

416,39

39

85,85

79

173,79

119

261,74

159

349,70

199

417,53

40

88,05

80

175,98

120

263,95

160

351,92

200

418,68

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

201

419,82

241

465,33

281

510,90

321

556,44

361

602,01

202

420,93

242

466,49

282

512,02

322

557,59

362

603,15

203

422,09

243

467,64

283

513,18

323

558,70

363

604,30

204

423,18

244

468,78

284

514,34

324

559,90

364

605,40

205

424,36

245

469,92

285

515,45

325

561,00

365

606,59

206

425,47

246

471,05

286

516,60

326

562,18

366

607,72

207

426,65

247

472,18

287

517,75

327

563,27

367

608,85

208

427,76

248

473,33

288

518,88

328

564,44

368

609,99

209

428,92

249

474,46

289

520,03

329

565,53

369

611,14

210

430,03

250

475,59

290

521,17

330

566,74

370

612,27

211

431,20

251

476,72

291

522,30

331

567,83

371

613,43

212

432,31

252

477,90

292

523,44

332

568,99

372

614,55

213

433,49

253

479,01

293

524,58

333

570,11

373

615,70

214

434,61

254

480,16

294

525,72

334

571,28

374

616,83

215

435,74

255

481,27

295

526,87

335

572,38

375

617,97

216

436,87

256

482,42

296

528,00

336

573,53

376

619,10

217

437,99

257

483,55

297

529,13

337

574,69

377

620,23

218

439,15

258

484,72

298

530,27

338

575,79

378

621,40

219

440,32

259

485,84

299

531,39

339

576,96

379

622,54

220

441,46

260

486,99

300

532,58

340

578,09

380

623,62

221

442,57

261

488,10

301

533,67

341

579,24

381

624,78

222

443,73

262

489,26

302

534,84

342

580,35

382

625,93

223

444,86

263

490,37

303

535,94

343

581,53

383

627,08

224

446,01

264

491,54

304

537,10

344

582,64

384

628,22

225

447,09

265

492,71

305

538,24

345

583,79

385

629,36

226

448,27

266

493,82

306

539,39

346

584,96

386

630,49

227

449,40

267

494,98

307

540,51

347

586,09

387

631,64

228

450,53

268

496,11

308

541,67

348

587,22

388

632,76

229

451,67

269

497,24

309

542,79

349

588,35

389

633,91

230

452,83

270

498,37

310

543,93

350

589,49

390

635,08

231

453,94

271

499,53

311

545,08

351

590,59

391

636,20

232

455,11

272

500,65

312

546,20

352

591,79

392

637,33

233

456,22

273

501,79

313

547,38

353

592,89

393

638,47

234

457,37

274

502,92

314

548,49

354

594,04

394

639,62

235

458,50

275

504,06

315

549,62

355

595,16

395

640,74

236

459,67

276

505,21

316

550,73

356

596,32

396

641,90

237

460,77

277

506,34

317

551,93

357

597,44

397

643,01

238

461,92

278

507,50

318

553,04

358

598,58

398

644,18

239

463,06

279

508,62

319

554,18

359

599,74

399

645,30

240

464,21

280

509,78

320

555,30

360

600,84

400

646,46

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

401

647,56

441

693,12

481

738,70

521

784,24

561

829,79

402

648,67

442

694,26

482

739,84

522

785,37

562

830,94

403

649,84

443

695,41

483

740,94

523

786,52

563

832,10

404

650,97

444

696,56

484

742,10

524

787,63

564

833,22

405

652,12

445

697,67

485

743,24

525

788,82

565

834,33

406

653,25

446

698,81

486

744,41

526

789,93

566

835,47

407

654,41

447

699,98

487

745,50

527

791,07

567

836,64

408

655,54

448

701,08

488

746,68

528

792,20

568

837,76

409

656,71

449

702,25

489

747,77

529

793,37

569

838,92

410

657,80

450

703,39

490

748,93

530

794,49

570

840,03

411

658,97

451

704,53

491

750,07

531

795,63

571

841,18

412

660,12

452

705,65

492

751,22

532

796,75

572

842,30

413

661,25

453

706,82

493

752,32

533

797,92

573

843,47

414

662,37

454

707,92

494

753,49

534

799,04

574

844,60

415

663,54

455

709,07

495

754,63

535

800,19

575

845,77

416

664,64

456

710,23

496

755,76

536

801,31

576

846,90

417

665,79

457

711,36

497

756,91

537

802,46

577

848,04

418

666,94

458

712,48

498

758,05

538

803,62

578

849,17

419

668,07

459

713,64

499

759,18

539

804,76

579

850,33

420

669,23

460

714,78

500

760,29

540

805,85

580

851,44

421

670,33

461

715,91

501

761,47

541

807,03

581

852,55

422

671,48

462

717,03

502

762,58

542

808,16

582

853,72

423

672,62

463

718,17

503

763,75

543

809,27

583

854,85

424

673,75

464

719,34

504

764,87

544

810,43

584

855,98

425

674,92

465

720,46

505

766,01

545

811,59

585

857,14

426

676,01

466

721,62

506

767,14

546

812,69

586

858,28

427

677,18

467

722,72

507

768,28

547

813,85

587

859,39

428

678,31

468

723,85

508

769,43

548

814,99

588

860,53

429

679,47

469

725,02

509

770,57

549

816,11

589

861,66

430

680,60

470

726,14

510

771,70

550

817,26

590

862,83

431

681,77

471

727,31

511

772,84

551

818,41

591

863,94

432

682,88

472

728,44

512

773,98

552

819,55

592

865,11

433

684,03

473

729,61

513

775,13

553

820,66

593

866,22

434

685,16

474

730,70

514

776,25

554

821,83

594

867,36

435

686,30

475

731,87

515

777,39

555

822,97

595

868,52

436

687,43

476

732,98

516

778,55

556

824,11

596

869,67

437

688,57

477

734,16

517

779,69

557

825,24

597

870,80

438

689,72

478

735,26

518

780,81

558

826,39

598

871,94

439

690,85

479

736,43

519

781,96

559

827,49

599

873,10

440

691,99

480

737,55

520

783,08

560

828,67

600

874,19

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

601

875,34

641

920,93

681

966,47

721

1012,01

602

876,48

642

922,07

682

967,59

722

1013,20

603

877,63

643

923,21

683

968,74

723

1014,29

604

878,79

644

924,34

684

969,86

724

1015,47

605

879,93

645

925,48

685

971,02

725

1016,56

606

881,03

646

926,61

686

972,15

726

1017,71

607

882,18

647

927,71

687

973,29

727

1018,85

608

883,32

648

928,90

688

974,43

728

1019,98

609

884,45

649

930,01

689

975,58

729

1021,15

610

885,61

650

931,17

690

976,72

730

1022,27

611

886,75

651

932,30

691

977,85

731

1023,41

612

887,89

652

933,46

692

979,00

732

1024,53

613

889,00

653

934,54

693

980,15

733

1025,70

614

890,15

654

935,73

694

981,28

734

1026,82

615

891,29

655

936,84

695

982,38

735

1027,97

616

892,46

656

938,01

696

983,56

736

1029,09

617

893,57

657

939,13

697

984,67

737

1030,27

618

894,71

658

940,29

698

985,84

738

1031,38

619

895,85

659

941,40

699

986,93

739

1032,51

620

897,01

660

942,55

700

988,11

740

1033,66

621

898,14

661

943,69

701

989,23

741

1034,80

622

899,26

662

944,83

702

990,39

742

1035,96

623

900,41

663

945,96

703

991,51

743

1037,08

624

901,55

664

947,11

704

992,65

744

1038,23

625

902,68

665

948,25

705

993,78

745

1039,34

626

903,84

666

949,37

706

994,93

746

1040,52

627

904,96

667

950,53

707

996,07

747

1041,63

628

906,12

668

951,66

708

997,21

748

1042,77

629

907,23

669

952,79

709

998,36

749

1043,90

630

908,38

670

953,93

710

999,48

750

1045,05

631

909,52

671

955,07

711

1000,64

>750

1

632

910,65

672

956,21

712

1001,77

   

633

911,79

673

957,34

713

1002,89

   

634

912,93

674

958,48

714

1004,05

   

635

914,06

675

959,61

715

1005,18

   

636

915,21

676

960,76

716

1006,34

   

637

916,36

677

961,91

717

1007,45

   

638

917,49

678

963,04

718

1008,63

   

639

918,64

679

964,16

719

1009,72

   

640

919,76

680

965,34

720

1010,88

   

1 De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 1,15 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 1.045,05 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.

Bijlage III

Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2021 als bedoeld in artikel 4

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

401

224,23

82

460,60

124

717,58

166

974,53

208

1231,51

41

229,85

83

466,74

125

723,68

167

980,67

209

1237,62

42

235,44

84

472,83

126

729,81

168

986,78

210

1243,76

43

241,05

85

478,97

127

735,93

169

992,87

211

1249,87

44

246,62

86

485,08

128

742,06

170

999,02

212

1255,99

45

252,22

87

491,17

129

748,16

171

1005,14

213

1262,13

46

257,80

88

497,30

130

754,26

172

1011,25

214

1268,21

47

263,45

89

503,42

131

760,40

173

1017,36

215

1274,34

48

269,05

90

509,54

132

766,52

174

1023,47

216

1280,50

49

274,66

91

515,67

133

772,65

175

1029,62

217

1286,58

50

280,25

92

521,79

134

778,77

176

1035,72

218

1292,70

51

285,84

93

527,90

135

784,89

177

1041,84

219

1298,80

52

291,45

94

534,03

136

790,99

178

1047,96

220

1304,94

53

297,05

95

540,14

137

797,11

179

1054,07

221

1311,06

54

302,68

96

546,25

138

803,23

180

1060,21

222

1317,19

55

308,27

97

552,39

139

809,36

181

1066,32

223

1323,32

56

313,86

98

558,47

140

815,47

182

1072,43

224

1329,39

57

319,50

99

564,60

141

821,60

183

1078,55

225

1335,52

58

325,09

100

570,72

142

827,72

184

1084,65

226

1341,65

59

330,69

101

576,82

143

833,82

185

1090,80

227

1347,77

60

336,30

102

582,98

144

839,90

186

1096,92

228

1353,90

61

341,88

103

589,08

145

846,07

187

1103,00

229

1360,00

62

347,49

104

595,19

146

852,15

188

1109,16

230

1366,12

63

353,11

105

601,32

147

858,32

189

1115,28

231

1372,25