Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

Geraadpleegd op 30-01-2023.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2020

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 2003, nr. MJZ2003071600, Centrale Directie Juridische Zaken Afdeling Wetgeving, houdende aanpassing en samenvoeging van ministeriële regelingen als gevolg van de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte)

§ 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Maximale huurprijsgrenzen

Artikel 2

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 de bedragen, genoemd in bijlage I.

Artikel 3

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke niet een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 de bedragen, genoemd in bijlage II.

Artikel 4

De maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens als bedoeld in artikel 7:235 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 de bedragen, genoemd in bijlage III.

Artikel 5

De maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen als bedoeld in artikel 7:236 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 de bedragen, genoemd in bijlage IV.

§ 3. Maximale huurverhogingspercentages

Artikel 6

De huurcommissie beoordeelt de redelijkheid van de huurprijs van woonruimte dan wel een daarin voorgestelde wijziging met inachtneming van de in de bijlagen V en VI van deze regeling vervatte schema’s.

§ 4. Bezoldiging en vergoedingen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters, zittingsleden en leden van de Raad van Advies

Artikel 7

  • 2 Het salaris wordt naar rato van de arbeidsduur bepaald.

  • 3 De salarisschaal welke voor de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters geldt, wordt door de minister bepaald met inachtneming van de aard en het niveau van zijn functie aan de hand van het door of in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde normeringsstelsel, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7c

Indien de plaatsvervangend voorzitter de functie van voorzitter waarneemt, kan hem een waarnemingstoelage worden toegekend overeenkomstig artikel 14 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7e

  • 2 De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op het Individueel Keuzebudget en op de mogelijkheid om betaald meer uren te werken overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in hoofdstuk 9 van de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

Artikel 7f

Artikel 8

  • 1 De zittingsleden genieten een vergoeding ten bedrage van € 200 per zitting van de zittingscommissie, bedoeld in artikel 21 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, en per vergadering van de huurcommissie. Het bedrag van de vergoeding wordt jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

Artikel 8a

  • 1 De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en het geven van adviezen uit hoofde van hun functie als bedoeld in dat artikel ten bedrage van € 400 per maand. Het lid van de Raad dat tevens telkenmale die vergaderingen voorzit, geniet een vergoeding van € 520 per maand. De bedragen van de vergoeding worden jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

  • 2 De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van reizen ten behoeve van de huurcommissie gedaan, overeenkomstig hetgeen is overeengekomen over binnenlandse dienstreizen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

§ 5. Openbaar register

Artikel 9

  • 1 Het openbaar register bevat een overzicht van de slotwoorden van de in de laatste vijf jaren gedane uitspraken van de huurcommissie en van de voorzitter.

  • 2 De slotwoorden van de in het eerste lid bedoelde uitspraken dienen te worden opgeslagen in de desbetreffende dossiers, en bevatten alleen gegevens die openbaar kunnen zijn.

§ 6. Aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten

Artikel 10

  • 2 Tot de groep, bedoeld in het eerste lid, behoren eveneens de huishoudens, bedoeld in dat lid, die beschikken over een geldend indicatiebesluit als genoemd in artikel 10, onderdelen a, b, c respectievelijk d, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, zoals dat artikel luidde op 31 december 2014.

§ 7. Leges

Artikel 11

Artikel 12a

De gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, en 8 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, worden uiterlijk binnen vier weken na de kennisgeving van ontvangst van het verzoek bij de voorzitter ingediend. De gegevens bevatten een afschrift van de huurovereenkomst.

§ 8. Gegevensverstrekking door de huurder

Artikel 13

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 15

  • 2 De Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 april 2003, nr. MJZ2003033492, houdende wijziging van de Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 (vaststelling maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woonruimten 2003) (Stcrt. 90) wordt ingetrokken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Bijlage I

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2019

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

194,91

82

400,41

124

625,02

166

849,59

208

1.074,18

41

199,78

83

405,76

125

630,36

167

854,92

209

1.079,52

42

204,64

84

411,09

126

635,69

168

860,26

210

1.084,89

43

209,52

85

416,47

127

641,04

169

865,65

211

1.090,21

44

214,38

86

421,81

128

646,43

170

870,98

212

1.095,56

45

219,24

87

427,14

129

651,72

171

876,32

213

1.100,91

46

224,14

88

432,50

130

657,09

172

881,66

214

1.106,25

47

228,99

89

437,83

131

662,44

173

887,03

215

1.111,60

48

233,88

90

443,20

132

667,77

174

892,35

216

1.116,94

49

238,75

91

448,53

133

673,14

175

897,71

217

1.122,30

50

243,62

92

453,87

134

678,47

176

903,05

218

1.127,63

51

248,46

93

459,24

135

683,84

177

908,40

219

1.132,99

52

253,36

94

464,57

136

689,15

178

913,76

220

1.138,36

53

258,21

95

469,92

137

694,52

179

919,10

221

1.143,67

54

263,10

96

475,27

138

699,88

180

924,42

222

1.149,03

55

267,96

97

480,64

139

705,20

181

929,81

223

1.154,38

56

272,87

98

485,97

140

710,55

182

935,15

224

1.159,73

57

277,68

99

491,33

141

715,92

183

940,48

225

1.165,06

58

282,56

100

496,67

142

721,24

184

945,81

226

1.170,42

59

287,46

101

502,01

143

726,58

185

951,19

227

1.175,77

60

292,33

102

507,34

144

731,95

186

956,54

228

1.181,12

61

297,17

103

512,70

145

737,31

187

961,87

229

1.186,48

62

302,06

104

518,06

146

742,64

188

967,24

230

1.191,81

63

306,91

105

523,38

147

748,00

189

972,57

231

1.197,15

64

311,80

106

528,75

148

753,34

190

977,92

232

1.202,51

65

316,66

107

534,09

149

758,69

191

983,28

233

1.207,85

66

321,55

108

539,43

150

764,03

192

988,61

234

1.213,18

67

326,42

109

544,79

151

769,37

193

993,97

235

1.218,55

68

331,27

110

550,14

152

774,71

194

999,33

236

1.223,89

69

336,13

111

555,50

153

780,06

195

1.004,67

237

1.229,24

70

341,00

112

560,83

154

785,41

196

1.009,99

238

1.234,57

71

345,88

113

566,17

155

790,76

197

1.015,35

239

1.239,94

72

350,77

114

571,54

156

796,09

198

1.020,71

240

1.245,28

73

355,61

115

576,89

157

801,48

199

1.026,03

241

1.250,63

74

360,50

116

582,22

158

806,79

200

1.031,40

242

1.255,99

75

365,36

117

587,57

159

812,17

201

1.036,73

243

1.261,32

76

370,25

118

592,90

160

817,50

202

1.042,08

244

1.266,68

77

375,10

119

598,25

161

822,84

203

1.047,42

245

1.272,03

78

380,00

120

603,60

162

828,21

204

1.052,78

246

1.277,37

79

384,85

121

608,96

163

833,53

205

1.058,13

247

1.282,69

80

389,73

122

614,31

164

838,88

206

1.063,47

248

1.288,08

81

395,06

123

619,65

165

844,24

207

1.068,84

249

1.293,40

               

250

1.298,74

Bijlage II

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woningen per 1 juli 2019

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

1

2,18

51

107,99

101

213,76

151

319,51

201

403,92

2

4,29

52

110,08

102

215,86

152

321,66

202

404,99

3

6,41

53

112,23

103

217,98

153

323,75

203

406,11

4

8,55

54

114,34

104

220,08

154

325,88

204

407,16

5

10,65

55

116,45

105

222,24

155

328,01

205

408,29

6

12,79

56

118,55

106

224,33

156

330,11

206

409,36

7

14,91

57

120,64

107

226,46

157

332,24

207

410,49

8

17,03

58

122,78

108

228,60

158

334,33

208

411,57

9

19,14

59

124,89

109

230,67

159

336,46

209

412,68

10

21,27

60

127,02

110

232,81

160

338,59

210

413,75

11

23,34

61

129,13

111

234,91

161

340,69

211

414,87

12

25,46

62

131,25

112

237,02

162

342,81

212

415,94

13

27,57

63

133,35

113

239,13

163

344,92

213

417,07

14

29,71

64

135,49

114

241,24

164

347,06

214

418,15

15

31,84

65

137,61

115

243,37

165

349,16

215

419,24

16

33,92

66

139,73

116

245,49

166

351,26

216

420,33

17

36,05

67

141,79

117

247,62

167

353,38

217

421,41

18

38,17

68

143,92

118

249,73

168

355,49

218

422,52

19

40,30

69

146,07

119

251,83

169

357,63

219

423,65

20

42,41

70

148,16

120

253,95

170

359,75

220

424,74

21

44,51

71

150,28

121

256,07

171

361,82

221

425,81

22

46,61

72

152,38

122

258,19

172

363,95

222

426,93

23

48,75

73

154,50

123

260,27

173

366,07

223

428,02

24

50,83

74

156,63

124

262,40

174

368,21

224

429,12

25

52,97

75

158,77

125

264,50

175

370,29

225

430,16

26

55,06

76

160,86

126

266,63

176

372,43

226

431,29

27

57,21

77

162,99

127

268,76

177

374,53

227

432,38

28

59,34

78

165,06

128

270,88

178

376,68

228

433,47

29

61,44

79

167,21

129

273,00

179

378,78

229

434,57

30

63,56

80

169,31

130

275,11

180

380,89

230

435,68

31

65,66

81

171,41

131

277,22

181

381,98

231

436,75

32

67,78

82

173,57

132

279,33

182

383,08

232

437,88

33

69,89

83

175,66

133

281,47

183

384,19

233

438,94

34

71,99

84

177,80

134

283,57

184

385,29

234

440,05

35

74,11

85

179,92

135

285,66

185

386,36

235

441,14

36

76,24

86

182,03

136

287,79

186

387,47

236

442,27

37

78,35

87

184,14

137

289,92

187

388,55

237

443,32

38

80,49

88

186,26

138

292,05

188

389,66

238

444,43

39

82,59

89

188,35

139

294,16

189

390,74

239

445,52

40

84,71

90

190,49

140

296,27

190

391,84

240

446,63

41

86,83

91

192,59

141

298,37

191

392,93

241

447,71

42

88,93

92

194,73

142

300,50

192

394,05

242

448,83

43

91,05

93

196,82

143

302,62

193

395,12

243

449,93

44

93,15

94

198,94

144

304,74

194

396,22

244

451,03

45

95,27

95

201,09

145

306,81

195

397,32

245

452,13

46

97,39

96

203,19

146

308,95

196

398,41

246

453,21

47

99,50

97

205,31

147

311,09

197

399,52

247

454,30

48

101,62

98

207,42

148

313,19

198

400,62

248

455,41

49

103,75

99

209,53

149

315,28

199

401,72

249

456,50

50

105,85

100

211,66

150

317,42

200

402,82

250

457,58

vervolg

                 
Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woningen per 1 juli 2019

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

251

458,67

301

513,47

351

568,23

401

623,05

451

677,85

252

459,80

302

514,59

352

569,38

402

624,11

452

678,93

253

460,87

303

515,65

353

570,44

403

625,24

453

680,06

254

461,97

304

516,76

354

571,55

404

626,32

454

681,12

255

463,05

305

517,86

355

572,63

405

627,43

455

682,23

256

464,16

306

518,96

356

573,74

406

628,51

456

683,34

257

465,24

307

520,04

357

574,82

407

629,64

457

684,43

258

466,37

308

521,16

358

575,91

408

630,72

458

685,50

259

467,44

309

522,24

359

577,03

409

631,85

459

686,62

260

468,55

310

523,34

360

578,10

410

632,89

460

687,72

261

469,62

311

524,44

361

579,22

411

634,02

461

688,81

262

470,74

312

525,52

362

580,32

412

635,12

462

689,88

263

471,80

313

526,65

363

581,42

413

636,21

463

690,98

264

472,93

314

527,73

364

582,48

414

637,30

464

692,10

265

474,05

315

528,81

365

583,62

415

638,42

465

693,18

266

475,12

316

529,88

366

584,71

416

639,48

466

694,30

267

476,23

317

531,03

367

585,80

417

640,58

467

695,36

268

477,33

318

532,10

368

586,90

418

641,69

468

696,45

269

478,41

319

533,19

369

588,00

419

642,77

469

697,57

270

479,50

320

534,27

370

589,09

420

643,89

470

698,65

271

480,62

321

535,38

371

590,20

421

644,95

471

699,77

272

481,69

322

536,48

372

591,28

422

646,06

472

700,86

273

482,79

323

537,55

373

592,38

423

647,15

473

701,98

274

483,88

324

538,70

374

593,48

424

648,24

474

703,04

275

484,98

325

539,76

375

594,58

425

649,36

475

704,16

276

486,08

326

540,89

376

595,66

426

650,42

476

705,23

277

487,17

327

541,95

377

596,75

427

651,55

477

706,36

278

488,28

328

543,07

378

597,87

428

652,63

478

707,42

279

489,36

329

544,12

379

598,97

429

653,75

479

708,55

280

490,47

330

545,28

380

600,01

430

654,83

480

709,63

281

491,56

331

546,33

381

601,13

431

655,96

481

710,74

282

492,64

332

547,44

382

602,23

432

657,02

482

711,83

283

493,75

333

548,52

383

603,34

433

658,13

483

712,89

284

494,87

334

549,65

384

604,43

434

659,22

484

714,00

285

495,93

335

550,71

385

605,53

435

660,32

485

715,10

286

497,04

336

551,82

386

606,61

436

661,40

486

716,22

287

498,14

337

552,93

387

607,73

437

662,50

487

717,28

288

499,24

338

553,99

388

608,81

438

663,60

488

718,41

289

500,34

339

555,11

389

609,91

439

664,69

489

719,46

290

501,44

340

556,20

390

611,04

440

665,80

490

720,57

291

502,52

341

557,31

391

612,11

441

666,88

491

721,67

292

503,62

342

558,38

392

613,20

442

667,98

492

722,78

293

504,71

343

559,51

393

614,29

443

669,08

493

723,84

294

505,81

344

560,58

394

615,41

444

670,19

494

724,97

295

506,92

345

561,68

395

616,48

445

671,25

495

726,06

296

508,01

346

562,81

396

617,60

446

672,35

496

727,15

297

509,10

347

563,89

397

618,66

447

673,48

497

728,25

298

510,19

348

564,99

398

619,79

448

674,54

498

729,35

299

511,27

349

566,08

399

620,86

449

675,66

499

730,43

300

512,41

350

567,17

400

621,98

450

676,76

500

731,51

vervolg

                 
Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woningen per 1 juli 2019

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

501

732,64

551

787,42

601

842,20

651

897,00

701

951,78

502

733,71

552

788,52

602

843,30

652

898,12

702

952,90

503

734,83

553

789,59

603

844,40

653

899,16

703

953,97

504

735,91

554

790,72

604

845,52

654

900,31

704

955,07

505

737,01

555

791,81

605

846,61

655

901,37

705

956,16

506

738,10

556

792,91

606

847,68

656

902,50

706

957,27

507

739,20

557

794,00

607

848,78

657

903,57

707

958,36

508

740,30

558

795,10

608

849,88

658

904,69

708

959,46

509

741,40

559

796,17

609

850,97

659

905,76

709

960,56

510

742,48

560

797,30

610

852,08

660

906,87

710

961,64

511

743,58

561

798,38

611

853,18

661

907,97

711

962,75

512

744,67

562

799,48

612

854,27

662

909,06

712

963,85

513

745,79

563

800,60

613

855,35

663

910,15

713

964,93

514

746,86

564

801,67

614

856,45

664

911,25

714

966,04

515

747,96

565

802,74

615

857,55

665

912,35

715

967,13

516

749,07

566

803,84

616

858,67

666

913,43

716

968,24

517

750,17

567

804,97

617

859,74

667

914,55

717

969,31

518

751,25

568

806,04

618

860,83

668

915,63

718

970,44

519

752,35

569

807,16

619

861,94

669

916,72

719

971,50

520

753,44

570

808,23

620

863,05

670

917,81

720

972,61

521

754,55

571

809,33

621

864,14

671

918,91

721

973,70

522

755,64

572

810,42

622

865,22

672

920,01

722

974,84

523

756,74

573

811,54

623

866,32

673

921,10

723

975,89

524

757,81

574

812,63

624

867,42

674

922,20

724

977,02

525

758,95

575

813,75

625

868,50

675

923,28

725

978,08

526

760,03

576

814,84

626

869,63

676

924,39

726

979,19

527

761,12

577

815,93

627

870,70

677

925,49

727

980,28

528

762,21

578

817,02

628

871,82

678

926,58

728

981,37

529

763,33

579

818,13

629

872,88

679

927,66

729

982,49

530

764,41

580

819,21

630

873,99

680

928,80

730

983,57

531

765,51

581

820,28

631

875,08

681

929,88

731

984,66

532

766,58

582

821,40

632

876,18

682

930,96

732

985,75

533

767,72

583

822,49

633

877,27

683

932,06

733

986,87

534

768,79

584

823,57

634

878,37

684

933,14

734

987,95

535

769,90

585

824,69

635

879,46

685

934,26

735

989,05

536

770,97

586

825,79

636

880,56

686

935,35

736

990,13

537

772,08

587

826,86

637

881,67

687

936,45

737

991,26

538

773,19

588

827,95

638

882,75

688

937,54

738

992,34

539

774,29

589

829,04

639

883,87

689

938,65

739

993,43

540

775,34

590

830,16

640

884,94

690

939,74

740

994,53

541

776,48

591

831,23

641

886,07

691

940,83

741

995,63

542

777,56

592

832,35

642

887,16

692

941,94

742

996,74

543

778,63

593

833,43

643

888,26

693

943,05

743

997,82

544

779,75

594

834,53

644

889,34

694

944,13

744

998,92

545

780,86

595

835,64

645

890,44

695

945,19

745

1.000,00

546

781,93

596

836,75

646

891,53

696

946,32

746

1.001,13

547

783,04

597

837,83

647

892,59

697

947,39

747

1.002,20

548

784,14

598

838,93

648

893,74

698

948,51

748

1.003,29

549

785,21

599

840,04

649

894,80

699

949,57

749

1.004,38

550

786,32

600

841,10

650

895,92

700

950,71

750

1.005,48

               

>750

1

1 De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 1,10 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 1.005,48 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.

Bijlage III

Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2019

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

215,74

82

443,16

124

690,42

166

937,64

208

1.184,89

41

221,15

83

449,07

125

696,28

167

943,54

209

1.190,77

42

226,52

84

454,93

126

702,18

168

949,42

210

1.196,67

43

231,92

85

460,83

127

708,07

169

955,28

211

1.202,56

44

237,28

86

466,71

128

713,96

170

961,20

212

1.208,45

45

242,67

87

472,57

129

719,83

171

967,09

213

1.214,35

46

248,04

88

478,47

130

725,71

172

972,97

214

1.220,20

47

253,48

89

484,36

131

731,61

173

978,85

215

1.226,10

48

258,86

90

490,25

132

737,50

174

984,72

216

1.232,02

49

264,26

91

496,15

133

743,40

175

990,64

217

1.237,88

50

269,64

92

502,03

134

749,28

176

996,51

218

1.243,77

51

275,02

93

507,91

135

755,17

177

1.002,40

219

1.249,64

52

280,42

94

513,81

136

761,05

178

1.008,29

220

1.255,54

53

285,80

95

519,68

137

766,94

179

1.014,17

221

1.261,43

54

291,21

96

525,57

138

772,82

180

1.020,07

222

1.267,33

55

296,59

97

531,48

139

778,72

181

1.025,95

223

1.273,22

56

301,97

98

537,33

140

784,60

182

1.031,83

224

1.279,07

57

307,40

99

543,22

141

790,49

183

1.037,72

225

1.284,97

58

312,77

100

549,11

142

796,38

184

1.043,59

226

1.290,86

59

318,16

101

554,98

143

802,26

185

1.049,51

227

1.296,75

60

323,56

102

560,90

144

808,11

186

1.055,40

228

1.302,65

61

328,93

103

566,78

145

814,04

187

1.061,24

229

1.308,51

62

334,33

104

572,66

146

819,89

188

1.067,17

230

1.314,40

63

339,73

105

578,55

147

825,82

189

1.073,06

231

1.320,31

64

345,09

106

584,43

148

831,71

190

1.078,93

232

1.326,19

65

350,53

107

590,33

149

837,56

191

1.084,84

233

1.332,09

66

355,91

108

596,20

150

843,45

192

1.090,71

234

1.337,95

67

361,30

109

602,11

151

849,35

193

1.096,58

235

1.343,85

68

366,68

110

607,99

152

855,24

194

1.102,47

236

1.349,74

69

372,07

111

613,86

153

861,13

195

1.108,37

237

1.355,62

70

377,46

112

619,78

154

867,02

196

1.114,26

238

1.361,49

71

382,84

113

625,65

155

872,90

197

1.120,15

239

1.367,39

72

388,24

114

631,52

156

878,77

198

1.126,03

240

1.373,28

73

393,66

115

637,43

157

884,65

199

1.131,89

241

1.379,17

74

399,02

116

643,31

158

890,56

200

1.137,78

242

1.385,06

75

404,42

117

649,20

159

896,42

201

1.143,70

243

1.390,94

76

409,79

118

655,07

160

902,32

202

1.149,57

244

1.396,82

77

415,20

119

660,96

161

908,23

203

1.155,48

245

1.402,71

78

420,59

120

666,85

162

914,11

204

1.161,35

246

1.408,61

79

426,00

121

672,77

163

919,98

205

1.167,25

247

1.414,50

80

431,40

122

678,64

164

925,89

206

1.173,13

248

1.420,38

81

436,82

123

684,53

165

931,78

207

1.179,02

249

1.426,24

               

250

1.432,16

De maximale huurprijsgrens van woonwagens met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 215,74 per maand.

Bijlage IV

Maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen per 1 juli 2019

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

1

5,12

51

258,26

101

521,83

151

799,75

201

1.077,68

2

10,19

52

263,37

102

527,37

152

805,33

202

1.083,25

3

15,26

53

268,41

103

532,96

153

810,88

203

1.088,80

4

20,32

54

273,49

104

538,52

154

816,43

204

1.094,36

5

25,40

55

278,55

105

544,05

155

821,98

205

1.099,92

6

30,44

56

283,60

106

549,64

156

827,55

206

1.105,47

7

35,52

57

288,64

107

555,19

157

833,13

207

1.111,07

8

40,57

58

293,72

108

560,74

158

838,65

208

1.116,59

9

45,65

59

298,81

109

566,31

159

844,25

209

1.122,15

10

50,72

60

303,88

110

571,86

160