Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-07-2018 t/m 30-06-2019

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 2003, nr. MJZ2003071600, Centrale Directie Juridische Zaken Afdeling Wetgeving, houdende aanpassing en samenvoeging van ministeriële regelingen als gevolg van de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte)

§ 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Maximale huurprijsgrenzen

Artikel 2

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 de bedragen, genoemd in bijlage I.

Artikel 3

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke niet een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 de bedragen, genoemd in bijlage II.

Artikel 4

De maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens als bedoeld in artikel 7:235 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 de bedragen, genoemd in bijlage III.

Artikel 5

De maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen als bedoeld in artikel 7:236 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 de bedragen, genoemd in bijlage IV.

§ 3. Maximale huurverhogingspercentages

Artikel 6

De huurcommissie beoordeelt de redelijkheid van de huurprijs van woonruimte dan wel een daarin voorgestelde wijziging met inachtneming van de in de bijlagen V en VI van deze regeling vervatte schema’s.

§ 4. Bezoldiging en vergoedingen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters, zittingsleden en leden van de Raad van Advies

Artikel 7

  • 2 Het salaris wordt naar rato van de arbeidsduur bepaald.

  • 3 De salarisschaal welke voor de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters geldt, wordt door de minister bepaald met inachtneming van de aard en het niveau van zijn functie aan de hand van het door of in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde normeringsstelsel, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7a

De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op een vakantie-uitkering overeenkomstig hoofdstuk IV van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7b

De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op een eindejaarsuitkering overeenkomstig artikel 20a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7c

Indien de plaatsvervangend voorzitter de functie van voorzitter waarneemt, kan hem een waarnemingstoelage worden toegekend overeenkomstig artikel 14 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7d

Op het ambtsjubileum van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters is artikel 79, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenregelement van overeenkomstige toepassing

Artikel 7e

  • 2 De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het Individuele keuzen in het ArbeidsvoorwaardenPakket (IKAP). De IKAP-regeling Rijkspersoneel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7f

Artikel 8

  • 1 De zittingsleden genieten een vergoeding ten bedrage van € 200 per zitting van de zittingscommissie, bedoeld in artikel 21 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, en per vergadering van de huurcommissie. Het bedrag van de vergoeding wordt jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

Artikel 8a

  • 1 De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en het geven van adviezen uit hoofde van hun functie als bedoeld in dat artikel ten bedrage van € 400 per maand. Het lid van de Raad dat tevens telkenmale die vergaderingen voorzit, geniet een vergoeding van € 520 per maand. De bedragen van de vergoeding worden jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

§ 5. Openbaar register

Artikel 9

  • 1 Het openbaar register bevat een overzicht van de slotwoorden van de in de laatste vijf jaren gedane uitspraken van de huurcommissie en van de voorzitter.

  • 2 De slotwoorden van de in het eerste lid bedoelde uitspraken dienen te worden opgeslagen in de desbetreffende dossiers, en bevatten alleen gegevens die openbaar kunnen zijn.

§ 6. Aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten

Artikel 10

  • 2 Tot de groep, bedoeld in het eerste lid, behoren eveneens de huishoudens, bedoeld in dat lid, die beschikken over een geldend indicatiebesluit als genoemd in artikel 10, onderdelen a, b, c respectievelijk d, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, zoals dat artikel luidde op 31 december 2014.

§ 7. Leges

Artikel 11

Artikel 12

Vrijstelling kan slechts worden verleend, indien voldaan is aan het bepaalde in artikel 11.

Artikel 12a

De gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, en 8 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, worden uiterlijk binnen vier weken na de kennisgeving van ontvangst van het verzoek bij de voorzitter ingediend. De gegevens bevatten een afschrift van de huurovereenkomst.

§ 8. Gegevensverstrekking door de huurder

Artikel 13

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 15

  • 2 De Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 april 2003, nr. MJZ2003033492, houdende wijziging van de Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 (vaststelling maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woonruimten 2003) (Stcrt. 90) wordt ingetrokken.

Artikel 17

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Bijlage I

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2018

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

191,65

82

393,71

124

614,57

166

835,38

208

1056,22

41

196,44

83

398,97

125

619,82

167

840,63

209

1061,47

42

201,22

84

404,21

126

625,06

168

845,88

210

1066,75

43

206,01

85

409,50

127

630,32

169

851,18

211

1071,98

44

210,79

86

414,76

128

635,62

170

856,42

212

1077,24

45

215,57

87

420,00

129

640,82

171

861,67

213

1082,50

46

220,39

88

425,27

130

646,10

172

866,92

214

1087,75

47

225,16

89

430,51

131

651,36

173

872,20

215

1093,01

48

229,97

90

435,79

132

656,60

174

877,43

216

1098,27

49

234,76

91

441,03

133

661,88

175

882,70

217

1103,54

50

239,54

92

446,28

134

667,12

176

887,95

218

1108,78

51

244,30

93

451,56

135

672,41

177

893,21

219

1114,05

52

249,12

94

456,80

136

677,63

178

898,48

220

1119,33

53

253,89

95

462,06

137

682,91

179

903,73

221

1124,55

54

258,70

96

467,32

138

688,18

180

908,96

222

1129,82

55

263,48

97

472,60

139

693,41

181

914,26

223

1135,08

56

268,30

98

477,84

140

698,67

182

919,51

224

1140,34

57

273,03

99

483,11

141

703,95

183

924,76

225

1145,58

58

277,83

100

488,36

142

709,18

184

930,00

226

1150,85

59

282,65

101

493,61

143

714,43

185

935,29

227

1156,11

60

287,44

102

498,86

144

719,71

186

940,55

228

1161,37

61

292,20

103

504,13

145

724,98

187

945,79

229

1166,64

62

297,01

104

509,40

146

730,22

188

951,07

230

1171,88

63

301,78

105

514,63

147

735,49

189

956,31

231

1177,13

64

306,58

106

519,91

148

740,74

190

961,57

232

1182,41

65

311,36

107

525,16

149

746,00

191

966,84

233

1187,66

66

316,17

108

530,41

150

751,25

192

972,08

234

1192,90

67

320,96

109

535,68

151

756,51

193

977,35

235

1198,18

68

325,73

110

540,94

152

761,76

194

982,62

236

1203,43

69

330,51

111

546,21

153

767,02

195

987,87

237

1208,69

70

335,30

112

551,45

154

772,28

196

993,10

238

1213,93

71

340,09

113

556,70

155

777,54

197

998,37

239

1219,21

72

344,90

114

561,98

156

782,78

198

1003,64

240

1224,46

73

349,66

115

567,24

157

788,08

199

1008,88

241

1229,72

74

354,47

116

572,48

158

793,30

200

1014,16

242

1234,99

75

359,25

117

577,74

159

798,59

201

1019,40

243

1240,23

76

364,06

118

582,99

160

803,83

202

1024,66

244

1245,50

77

368,83

119

588,25

161

809,08

203

1029,91

245

1250,76

78

373,64

120

593,51

162

814,36

204

1035,18

246

1256,01

79

378,41

121

598,78

163

819,59

205

1040,44

247

1261,24

80

383,21

122

604,04

164

824,85

206

1045,69

248

1266,54

81

388,45

123

609,29

165

830,12

207

1050,97

249

1271,78

               

250

1277,03

Bijlage II

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woningen per 1 juli 2018

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

1

2,14

51

106,18

101

210,18

151

314,17

201

397,16

2

4,21

52

108,24

102

212,25

152

316,28

202

398,22

3

6,30

53

110,35

103

214,33

153

318,33

203

399,32

4

8,40

54

112,42

104

216,40

154

320,43

204

400,35

5

10,47

55

114,50

105

218,52

155

322,52

205

401,46

6

12,57

56

116,56

106

220,58

156

324,59

206

402,51

7

14,66

57

118,62

107

222,67

157

326,68

207

403,62

8

16,74

58

120,72

108

224,77

158

328,74

208

404,69

9

18,82

59

122,80

109

226,81

159

330,83

209

405,78

10

20,91

60

124,89

110

228,91

160

332,93

210

406,83

11

22,95

61

126,97

111

230,98

161

334,99

211

407,93

12

25,03

62

129,05

112

233,05

162

337,08

212

408,98

13

27,11

63

131,12

113

235,13

163

339,15

213

410,09

14

29,21

64

133,22

114

237,20

164

341,25

214

411,16

15

31,30

65

135,31

115

239,30

165

343,32

215

412,23

16

33,35

66

137,39

116

241,38

166

345,38

216

413,30

17

35,44

67

139,42

117

243,48

167

347,47

217

414,36

18

37,53

68

141,51

118

245,55

168

349,54

218

415,45

19

39,62

69

143,62

119

247,62

169

351,65

219

416,56

20

41,70

70

145,68

120

249,70

170

353,73

220

417,64

21

43,76

71

147,76

121

251,79

171

355,77

221

418,69

22

45,83

72

149,83

122

253,87

172

357,86

222

419,79

23

47,93

73

151,91

123

255,92

173

359,95

223

420,86

24

49,98

74

154,01

124

258,01

174

362,05

224

421,94

25

52,08

75

156,11

125

260,07

175

364,10

225

422,97

26

54,14

76

158,17

126

262,17

176

366,20

226

424,08

27

56,25

77

160,26

127

264,26

177

368,27

227

425,15

28

58,34

78

162,30

128

266,35

178

370,38

228

426,22

29

60,41

79

164,41

129

268,43

179

372,44

229

427,30

30

62,49

80

166,48

130

270,51

180

374,52

230

428,39

31

64,56

81

168,54

131

272,58

181

375,59

231

429,45

32

66,64

82

170,66

132

274,66

182

376,67

232

430,56

33

68,72

83

172,72

133

276,76

183

377,76

233

431,60

34

70,78

84

174,82

134

278,83

184

378,85

234

432,69

35

72,87

85

176,91

135

280,88

185

379,90

235

433,76

36

74,96

86

178,98

136

282,98

186

380,99

236

434,87

37

77,04

87

181,06

137

285,07

187

382,05

237

435,91

38

79,14

88

183,14

138

287,16

188

383,14

238

437,00

39

81,21

89

185,20

139

289,24

189

384,20

239

438,07

40

83,29

90

187,30

140

291,31

190

385,29

240

439,16

41

85,37

91

189,37

141

293,38

191

386,36

241

440,22

42

87,44

92

191,47

142

295,47

192

387,46

242

441,32

43

89,52

93

193,53

143

297,56

193

388,51

243

442,41

44

91,59

94

195,61

144

299,64

194

389,59

244

443,49

45

93,67

95

197,72

145

301,68

195

390,67

245

444,57

46

95,76

96

199,79

146

303,78

196

391,75

246

445,63

47

97,83

97

201,87

147

305,89

197

392,84

247

446,70

48

99,92

98

203,95

148

307,95

198

393,92

248

447,79

49

102,01

99

206,02

149

310,01

199

395,00

249

448,87

50

104,08

100

208,12

150

312,11

200

396,08

250

449,93

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woningen per 1 juli 2018

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

251

451,00

301

504,88

351

558,73

401

612,63

451

666,52

252

452,11

302

505,98

352

559,86

402

613,67

452

667,58

253

453,16

303

507,03

353

560,90

403

614,78

453

668,69

254

454,24

304

508,12

354

561,99

404

615,85

454

669,73

255

455,31

305

509,20

355

563,05

405

616,94

455

670,82

256

456,40

306

510,28

356

564,15

406

618,00

456

671,91

257

457,46

307

511,34

357

565,21

407

619,11

457

672,99

258

458,57

308

512,44

358

566,28

408

620,17

458

674,04

259

459,62

309

513,51

359

567,38

409

621,28

459

675,14

260

460,71

310

514,59

360

568,43

410

622,31

460

676,22

261

461,77

311

515,67

361

569,53

411

623,42

461

677,29

262

462,87

312

516,73

362

570,62

412

624,50

462

678,34

263

463,91

313

517,84

363

571,70

413

625,57

463

679,43

264

465,02

314

518,90

364

572,74

414

626,64

464

680,53

265

466,12

315

519,97

365

573,86

415

627,74

465

681,59

266

467,17

316

521,02

366

574,93

416

628,79

466

682,69

267

468,27

317

522,15

367

576,00

417

629,87

467

683,73

268

469,35

318

523,20

368

577,09

418

630,96

468

684,80

269

470,41

319

524,27

369

578,17

419

632,02

469

685,91

270

471,48

320

525,34

370

579,24

420

633,12

470

686,97

271

472,58

321

526,43

371

580,33

421

634,17

471

688,07

272

473,63

322

527,51

372

581,39

422

635,26

472

689,14

273

474,72

323

528,56

373

582,47

423

636,33

473

690,24

274

475,79

324

529,69

374

583,56

424

637,40

474

691,28

275

476,87

325

530,73

375

584,64

425

638,50

475

692,39

276

477,95

326

531,84

376

585,70

426

639,54

476

693,44

277

479,02

327

532,89

377

586,77

427

640,65

477

694,55

278

480,11

328

533,99

378

587,87

428

641,72

478

695,59

279

481,18

329

535,02

379

588,95

429

642,82

479

696,70

280

482,27

330

536,16

380

589,98

430

643,88

480

697,76

281

483,34

331

537,19

381

591,08

431

644,99

481

698,86

282

484,40

332

538,29

382

592,16

432

646,03

482

699,93

283

485,49

333

539,35

383

593,25

433

647,12

483

700,97

284

486,59

334

540,46

384

594,32

434

648,20

484

702,06

285

487,64

335

541,50

385

595,40

435

649,28

485

703,14

286

488,73

336

542,59

386

596,47

436

650,34

486

704,24

287

489,81

337

543,68

387

597,57

437

651,42

487

705,29

288

490,89

338

544,73

388

598,63

438

652,50

488

706,40

289

491,97

339

545,83

389

599,71

439

653,58

489

707,43

290

493,05

340

546,90

390

600,82

440

654,67

490

708,52

291

494,12

341

547,99

391

601,87

441

655,73

491

709,60

292

495,20

342

549,04

392

602,95

442

656,81

492

710,69

293

496,27

343

550,15

393

604,02

443

657,89

493

711,74

294

497,35

344

551,21

394

605,12

444

658,98

494

712,85

295

498,44

345

552,29

395

606,17

445

660,03

495

713,92

296

499,51

346

553,40

396

607,27

446

661,11

496

714,99

297

500,59

347

554,46

397

608,31

447

662,22

497

716,07

298

501,66

348

555,54

398

609,43

448

663,26

498

717,15

299

502,72

349

556,61

399

610,48

449

664,36

499

718,22

300

503,84

350

557,69

400

611,58

450

665,44

500

719,28

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woningen per 1 juli 2018

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

501

720,39

551

774,25

601

828,12

651

882,00

701

935,87

502

721,44

552

775,34

602

829,20

652

883,10

702

936,97

503

722,54

553

776,39

603

830,28

653

884,13

703

938,02

504

723,60

554

777,50

604

831,38

654

885,26

704

939,10

505

724,69

555

778,57

605

832,45

655

886,30

705

940,17

506

725,76

556

779,65

606

833,51

656

887,41

706

941,26

507

726,84

557

780,72

607

834,59

657

888,46

707

942,34

508

727,92

558

781,81

608

835,67

658

889,56

708

943,42

509

729,00

559

782,86

609

836,74

659

890,62

709

944,50

510

730,06

560

783,97

610

837,83

660

891,71

710

945,56

511

731,15

561

785,03

611

838,91

661

892,79

711

946,65

512

732,22

562

786,11

612

839,99

662

893,86

712

947,73

513

733,32

563

787,21

613

841,05

663

894,93

713

948,80

514

734,37

564

788,27

614

842,13

664

896,01

714

949,89

515

735,45

565

789,32

615

843,21

665

897,10

715

950,96

516

736,54

566

790,40

616

844,31

666

898,16

716

952,05

517

737,63

567

791,51

617

845,36

667

899,26

717

953,10

518

738,69

568

792,56

618

846,44

668

900,32

718

954,21

519

739,77

569

793,66

619

847,53

669

901,39

719

955,26

520

740,84

570

794,72

620

848,62

670

902,46

720

956,35

521

741,93

571

795,80

621

849,69

671

903,55

721

957,42

522

743,00

572

796,87

622

850,75

672

904,63

722

958,54

523

744,09

573

797,97

623

851,83

673

905,70

723

959,57

524

745,14

574

799,04

624

852,92

674

906,78

724

960,68

525

746,26

575

800,14

625

853,98

675

907,84

725

961,73

526

747,32

576

801,22

626

855,09

676

908,93

726

962,82

527

748,39

577

802,29

627

856,14

677

910,02

727

963,89

528

749,47

578

803,36

628

857,24

678

911,09

728

964,96

529

750,57

579

804,45

629

858,29

679

912,15

729

966,06

530

751,63

580

805,51

630

859,38

680

913,27

730

967,12

531

752,71

581

806,56

631

860,45

681

914,33

731

968,20

532

753,76

582

807,67

632

861,53

682

915,39

732

969,27

533

754,88

583

808,74

633

862,60

683

916,48

733

970,37

534

755,94

584

809,80

634

863,68

684

917,54

734

971,43

535

757,03

585

810,90

635

864,76

685

918,64

735

972,51

536

758,08

586

811,98

636

865,84

686

919,71

736

973,58

537

759,17

587

813,03

637

866,93

687

920,79

737

974,69

538

760,26

588

814,11

638

867,99

688

921,86

738

975,75

539

761,34

589

815,18

639

869,09

689

922,96

739

976,82

540

762,38

590

816,28

640

870,14

690

924,03

740

977,90

541

763,50

591

817,33

641

871,25

691

925,10

741

978,98

542

764,56

592

818,43

642

872,33

692

926,19

742

980,07

543

765,61

593

819,49

643

873,41

693

927,28

743

981,14

544

766,71

594

820,58

644

874,47

694

928,34

744

982,22

545

767,80

595

821,67

645

875,55

695

929,39

745

983,28

546

768,86

596

822,76

646

876,62

696

930,50

746

984,39

547

769,95

597

823,82

647

877,67

697

931,55

747

985,44

548

771,03

598

824,90

648

878,80

698

932,65

748

986,52

549

772,08

599

825,99

649

879,84

699

933,69

749

987,59

550

773,17

600

827,04

650

880,94

700

934,81

750

988,67

               

>750

1

1 De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 1,08 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 988,67 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.

Bijlage III

Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2018

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

212,13

82

435,75

124

678,88

166

921,96

208

1165,08

41

217,45

83

441,56

125

684,64

167

927,76

209

1170,86

42

222,73

84

447,32

126

690,44

168

933,55

210

1176,66

43

228,04

85

453,12

127

696,23

169

939,31

211

1182,45

44

233,31

86

458,90

128

702,02

170

945,13

212

1188,25

45

238,61

87

464,67

129

707,79

171

950,92

213

1194,05

46

243,89

88

470,47

130

713,58

172

956,70

214

1199,80

47

249,24

89

476,26

131

719,38

173

962,48

215

1205,60

48

254,53

90

482,05

132

725,17

174

968,26

216

1211,42

49

259,84

91

487,85

133

730,97

175

974,08

217

1217,18

50

265,13

92

493,63

134

736,75

176

979,85

218

1222,98

51

270,42

93

499,42

135

742,54

177

985,64

219

1228,75

52

275,73

94

505,22

136

748,32

178

991,43

220

1234,55

53

281,02

95

510,99

137

754,12

179

997,21

221

1240,34

54

286,34

96

516,78

138

759,90

180

1003,01

222

1246,14

55

291,63

97

522,59

139

765,70

181

1008,80

223

1251,93

56

296,92

98

528,34

140

771,48

182

1014,58

224

1257,69

57

302,26

99

534,14

141

777,27

183

1020,37

225

1263,49

58

307,54

100

539,93

142

783,06

184

1026,14

226

1269,28

59

312,84

101

545,70

143

788,85

185

1031,96

227

1275,07

60

318,15

102

551,52

144

794,60

186

1037,75

228

1280,87

61

323,43

103

557,30

145

800,43

187

1043,50

229

1286,63

62

328,74

104

563,08

146

806,18

188

1049,33

230

1292,42

63

334,05

105

568,88

147

812,01