Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

Geldend van 01-07-2016 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 2003, nr. MJZ2003071600, Centrale Directie Juridische Zaken Afdeling Wetgeving, houdende aanpassing en samenvoeging van ministeriële regelingen als gevolg van de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte)

§ 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Maximale huurprijsgrenzen

Artikel 2

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 de bedragen, genoemd in bijlage I.

Artikel 3

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke niet een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 de bedragen, genoemd in bijlage II.

Artikel 4

De maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens als bedoeld in artikel 7:235 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 de bedragen, genoemd in bijlage III.

Artikel 5

De maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen als bedoeld in artikel 7:236 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 de bedragen, genoemd in bijlage IV.

§ 4. Bezoldiging en vergoedingen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters, zittingsleden en leden van de Raad van Advies

Artikel 7

  • 2 Het salaris wordt naar rato van de arbeidsduur bepaald.

  • 3 De salarisschaal welke voor de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters geldt, wordt door de minister bepaald met inachtneming van de aard en het niveau van zijn functie aan de hand van het door of in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde normeringsstelsel, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7e

  • 2 De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het Individuele keuzen in het ArbeidsvoorwaardenPakket (IKAP). De IKAP-regeling Rijkspersoneel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7f

Artikel 8

  • 1 De zittingsleden genieten een vergoeding ten bedrage van € 200 per zitting van de zittingscommissie, bedoeld in artikel 21 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, en per vergadering van de huurcommissie. Het bedrag van de vergoeding wordt jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

Artikel 8a

  • 1 De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en het geven van adviezen uit hoofde van hun functie als bedoeld in dat artikel ten bedrage van € 400 per maand. Het lid van de Raad dat tevens telkenmale die vergaderingen voorzit, geniet een vergoeding van € 520 per maand. De bedragen van de vergoeding worden jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

§ 5. Openbaar register

Artikel 9

  • 1 Het openbaar register bevat een overzicht van de slotwoorden van de in de laatste vijf jaren gedane uitspraken van de huurcommissie en van de voorzitter.

  • 2 De slotwoorden van de in het eerste lid bedoelde uitspraken dienen te worden opgeslagen in de desbetreffende dossiers, en bevatten alleen gegevens die openbaar kunnen zijn.

§ 6. Aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten

Artikel 10

  • 2 Tot de groep, bedoeld in het eerste lid, behoren eveneens de huishoudens, bedoeld in dat lid, die beschikken over een geldend indicatiebesluit als genoemd in artikel 10, onderdelen a, b, c respectievelijk d, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, zoals dat artikel luidde op 31 december 2014.

§ 7. Leges

Artikel 11

Artikel 12a

De gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, en 8 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, worden uiterlijk binnen vier weken na de kennisgeving van ontvangst van het verzoek bij de voorzitter ingediend. De gegevens bevatten een afschrift van de huurovereenkomst.

§ 8. Gegevensverstrekking door de huurder

Artikel 13

Bij een voorstel als bedoeld in artikel 7:252b, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, of indien de verhuurder een voorstel als bedoeld in artikel 7:252a, eerste lid, van dat wetboek heeft gedaan en het huishoudinkomen voorwerp van geschil is, bij een verklaring als bedoeld in artikel 7:253, eerste lid, eerste volzin, van dat wetboek of een verzoek als bedoeld in artikel 7:253, tweede lid, aanhef, van dat wetboek, verstrekt de huurder:

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 15

  • 2 De Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 april 2003, nr. MJZ2003033492, houdende wijziging van de Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 (vaststelling maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woonruimten 2003) (Stcrt. 90) wordt ingetrokken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Bijlage I

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2016

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

188,43

82

387,10

124

604,26

166

821,37

208

1.038,51

41

193,14

83

392,28

125

609,43

167

826,54

209

1.043,67

42

197,84

84

397,43

126

614,58

168

831,70

210

1.048,87

43

202,55

85

402,63

127

619,75

169

836,91

211

1.054,01

44

207,25

86

407,80

128

624,96

170

842,06

212

1.059,18

45

211,95

87

412,96

129

630,08

171

847,22

213

1.064,35

46

216,69

88

418,13

130

635,27

172

852,39

214

1.069,52

47

221,38

89

423,29

131

640,43

173

857,57

215

1.074,69

48

226,11

90

428,48

132

645,59

174

862,72

216

1.079,86

49

230,81

91

433,64

133

650,78

175

867,90

217

1.085,04

50

235,52

92

438,79

134

655,94

176

873,07

218

1.090,20

51

240,20

93

443,98

135

661,13

177

878,23

219

1.095,37

52

244,94

94

449,14

136

666,27

178

883,42

220

1.100,56

53

249,63

95

454,31

137

671,46

179

888,58

221

1.105,70

54

254,35

96

459,48

138

676,64

180

893,72

222

1.110,88

55

259,06

97

464,67

139

681,78

181

898,93

223

1.116,05

56

263,79

98

469,83

140

686,96

182

904,09

224

1.121,22

57

268,45

99

475,01

141

692,15

183

909,26

225

1.126,38

58

273,17

100

480,17

142

697,28

184

914,41

226

1.131,56

59

277,90

101

485,33

143

702,45

185

919,61

227

1.136,73

60

282,62

102

490,49

144

707,64

186

924,78

228

1.141,90

61

287,29

103

495,68

145

712,83

187

929,94

229

1.147,08

62

292,03

104

500,85

146

717,97

188

935,12

230

1.152,24

63

296,72

105

506,00

147

723,16

189

940,28

231

1.157,39

64

301,43

106

511,19

148

728,32

190

945,45

232

1.162,59

65

306,14

107

516,36

149

733,50

191

950,63

233

1.167,75

66

310,86

108

521,51

150

738,65

192

955,78

234

1.172,91

67

315,57

109

526,70

151

743,82

193

960,96

235

1.178,09

68

320,27

110

531,87

152

748,99

194

966,15

236

1.183,26

69

324,96

111

537,04

153

754,16

195

971,31

237

1.188,43

70

329,68

112

542,20

154

759,33

196

976,45

238

1.193,59

71

334,38

113

547,36

155

764,50

197

981,63

239

1.198,77

72

339,11

114

552,56

156

769,66

198

986,82

240

1.203,93

73

343,79

115

557,72

157

774,87

199

991,97

241

1.209,11

74

348,52

116

562,88

158

780,00

200

997,15

242

1.214,28

75

353,23

117

568,05

159

785,20

201

1.002,31

243

1.219,44

76

357,95

118

573,22

160

790,35

202

1.007,48

244

1.224,62

77

362,64

119

578,38

161

795,52

203

1.012,65

245

1.229,80

78

367,37

120

583,56

162

800,70

204

1.017,82

246

1.234,95

79

372,06

121

588,74

163

805,85

205

1.023,00

247

1.240,10

80

376,79

122

593,91

164

811,02

206

1.028,16

248

1.245,31

81

381,93

123

599,07

165

816,20

207

1.033,36

249

1.250,46

               

250

1.255,62

De maximale huurprijsgrens van zelfstandige woningen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 188,43 per maand.

Bijlage II

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2016

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

Bedrag

1

2,10

51

104,39

101

206,65

151

308,90

201

390,49

2

4,13

52

106,42

102

208,69

152

310,97

202

391,54

3

6,19

53

108,49

103

210,73

153

312,99

203

392,62

4

8,25

54

110,52

104

212,77

154

315,05

204

393,64

5

10,29

55

112,58

105

214,85

155

317,10

205

394,72

6

12,35

56

114,60

106

216,88

156

319,14

206

395,76

7

14,40

57

116,63

107

218,93

157

321,20

207

396,85

8

16,45

58

118,69

108

220,99

158

323,23

208

397,90

9

18,50

59

120,73

109

223,00

159

325,28

209

398,97

10

20,55

60

122,79

110

225,07

160

327,34

210

400,01

11

22,56

61

124,83

111

227,10

161

329,37

211

401,08

12

24,60

62

126,88

112

229,14

162

331,42

212

402,12

13

26,65

63

128,92

113

231,18

163

333,46

213

403,21

14

28,71

64

130,98

114

233,22

164

335,52

214

404,26

15

30,76

65

133,04

115

235,28

165

337,56

215

405,31

16

32,79

66

135,08

116

237,32

166

339,59

216

406,37

17

34,84

67

137,07

117

239,39

167

341,64

217

407,41

18

36,90

68

139,13

118

241,43

168

343,67

218

408,48

19

38,95

69

141,20

119

243,47

169

345,75

219

409,57

20

40,99

70

143,23

120

245,51

170

347,79

220

410,63

21

43,02

71

145,28

121

247,56

171

349,80

221

411,67

22

45,05

72

147,31

122

249,61

172

351,86

222

412,75

23

47,11

73

149,36

123

251,62

173

353,91

223

413,80

24

49,14

74

151,42

124

253,67

174

355,98

224

414,86

25

51,20

75

153,49

125

255,71

175

357,99

225

415,88

26

53,23

76

155,51

126

257,77

176

360,06

226

416,97

27

55,30

77

157,56

127

259,83

177

362,09

227

418,02

28

57,35

78

159,58

128

261,88

178

364,16

228

419,07

29

59,39

79

161,65

129

263,92

179

366,19

229

420,14

30

61,43

80

163,68

130

265,97

180

368,24

230

421,20

31

63,47

81

165,71

131

268,00

181

369,29

231

422,25

32

65,52

82

167,79

132

270,05

182

370,35

232

423,34

33

67,56

83

169,82

133

272,11

183

371,42

233

424,36

34

69,59

84

171,88

134

274,15

184

372,50

234

425,43

35

71,64

85

173,93

135

276,17

185

373,53

235

426,49

36

73,69

86

175,97

136

278,23

186

374,60

236

427,57

37

75,74

87

178,02

137

280,29

187

375,64

237

428,60

38

77,80

88

180,07

138

282,34

188

376,72

238

429,67

39

79,84

89

182,09

139

284,38

189

377,75

239

430,72

40

81,89

90

184,15

140

286,42

190

378,83

240

431,79

41

83,93

91

186,19

141

288,46

191

379,88

241

432,84

42

85,97

92

188,25

142

290,51

192

380,96

242

433,91

43

88,01

93

190,28

143

292,57

193

381,99

243

434,99

44

90,05

94

192,33

144

294,61

194

383,06

244

436,05

45

92,09

95

194,40

145

296,62

195

384,11

245

437,11

46

94,14

96

196,44

146

298,68

196

385,18

246

438,15

47

96,19

97

198,48

147

300,75

197

386,25

247

439,21

48

98,24

98

200,52

148

302,78

198

387,31

248

440,28

49

100,30

99

202,56

149

304,81

199

388,37

249

441,34

50

102,33

100

204,62

150

306,88

200

389,44

250

442,38

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2016

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

251

443,44

301

496,42

351

549,36

401

602,36

451

655,34

252

444,52

302

497,49

352

550,47

402

603,38

452

656,39

253

445,56

303

498,53

353

551,49

403

604,47

453

657,47

254

446,62

304

499,60

354

552,57

404

605,52

454

658,50

255

447,67

305

500,66

355

553,61

405

606,60

455

659,57

256

448,74

306

501,72

356

554,69

406

607,63

456

660,64

257

449,79

307

502,77

357

555,73

407

608,73

457

661,70

258

450,87

308

503,84

358

556,79

408

609,77

458

662,74

259

451,91

309

504,90

359

557,86

409

610,86

459

663,81

260

452,99

310

505,96

360

558,90

410

611,87

460

664,88

261

454,02

311

507,02

361

559,98

411

612,97

461

665,93

262

455,11

312

508,06

362

561,05

412

614,02

462

666,97

263

456,13

313

509,16

363

562,11

413

615,08

463

668,04

264

457,22

314

510,20

364

563,14

414

616,13

464

669,12

265

458,30

315

511,25

365

564,23

415

617,21

465

670,17

266

459,34

316

512,28

366

565,29

416

618,24

466

671,24

267

460,41

317

513,40

367

566,34

417

619,31

467

672,27

268

461,48

318

514,42

368

567,41

418

620,37

468

673,32

269

462,52

319

515,48

369

568,47

419

621,42

469

674,41

270

463,58

320

516,53

370

569,53

420

622,50

470

675,45

271

464,65

321

517,60

371

570,59

421

623,54

471

676,54

272

465,69

322

518,66

372

571,64

422

624,61

472

677,58

273

466,76

323

519,70

373

572,70

423

625,66

473

678,67

274

467,81

324

520,80

374

573,77

424

626,72

474

679,69

275

468,87

325

521,83

375

574,83

425

627,79

475

680,78

276

469,94

326

522,92

376

575,88

426

628,82

476

681,81

277

470,98

327

523,95

377

576,93

427

629,91

477

682,91

278

472,06

328

525,03

378

578,01

428

630,96

478

683,92

279

473,11

329

526,05

379

579,07

429

632,04

479

685,02

280

474,18

330

527,16

380

580,09

430

633,09

480

686,06

281

475,23

331

528,18

381

581,17

431

634,17

481

687,14

282

476,28

332

529,26

382

582,23

432

635,20

482

688,19

283

477,34

333

530,31

383

583,31

433

636,27

483

689,22

284

478,43

334

531,39

384

584,35

434

637,33

484

690,29

285

479,46

335

532,42

385

585,42

435

638,39

485

691,35

286

480,53

336

533,49

386

586,47

436

639,44

486

692,43

287

481,59

337

534,56

387

587,55

437

640,49

487

693,47

288

482,66

338

535,60

388

588,59

438

641,56

488

694,55

289

483,71

339

536,68

389

589,66

439

642,62

489

695,57

290

484,78

340

537,73

390

590,74

440

643,69

490

696,64

291

485,83

341

538,80

391

591,78

441

644,73

491

697,70

292

486,90

342

539,84

392

592,84

442

645,80

492

698,77

293

487,94

343

540,92

393

593,89

443

646,86

493

699,81

294

489,01

344

541,97

394

594,97

444

647,93

494

700,89

295

490,08

345

543,03

395

596,01

445

648,96

495

701,95

296

491,13

346

544,12

396

597,08

446

650,03

496

703,00

297

492,19

347

545,16

397

598,11

447

651,11

497

704,06

298

493,25

348

546,23

398

599,21

448

652,14

498

705,12

299

494,29

349

547,27

399

600,25

449

653,22

499

706,18

300

495,39

350

548,34

400

601,32

450

654,28

500

707,22

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2016

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

501

708,31

551

761,27

601

814,23

651

867,21

701

920,18

502

709,35

552

762,34

602

815,30

652

868,29

702

921,26

503

710,42

553

763,38

603

816,36

653

869,31

703

922,30

504

711,47

554

764,46

604

817,44

654

870,41

704

923,36

505

712,54

555

765,52

605

818,49

655

871,44

705

924,41

506

713,60

556

766,58

606

819,54

656

872,53

706

925,48

507

714,65

557

767,63

607

820,59

657

873,57

707

926,55

508

715,72

558

768,70

608

821,66

658

874,64

708

927,60

509

716,78

559

769,74

609

822,71

659

875,69

709

928,67

510

717,82

560

770,82

610

823,78

660

876,76

710

929,71

511

718,89

561

771,87

611

824,84

661

877,82

711

930,78

512

719,95

562

772,93

612

825,91

662

878,87

712

931,84

513

721,02

563

774,01

613

826,95

663

879,93

713

932,90

514

722,06

564

775,05

614

828,01

664

880,99

714

933,96

515

723,12

565

776,09

615

829,07

665

882,06

715

935,02

516

724,19

566

777,14

616

830,16

666

883,11

716

936,09

517

725,26

567

778,24

617

831,18

667

884,18

717

937,12

518

726,31

568

779,27

618

832,25

668

885,23

718

938,21

519

727,36

569

780,35

619

833,32

669

886,28

719

939,25

520

728,42

570

781,39

620

834,39

670

887,33

720

940,32

521

729,49

571

782,46

621

835,44

671

888,40

721

941,37

522

730,54

572

783,51

622

836,49

672

889,47

722

942,47

523

731,61

573

784,59

623

837,55

673

890,51

723

943,49

524

732,65

574

785,64

624

838,62

674

891,58

724

944,57

525

733,74

575

786,73

625

839,67

675

892,62

725

945,61

526

734,79

576

787,78

626

840,75

676

893,69

726

946,68

527

735,84

577

788,84

627

841,79

677

894,76

727

947,73

528

736,91

578

789,89

628

842,87

678

895,82

728

948,78

529

737,98

579

790,96

629

843,90

679

896,86

729

949,87

530

739,03

580

792,00

630

844,97

680

897,96

730

950,90

531

740,09

581

793,04

631

846,03

681

899,00

731

951,97

532

741,12

582

794,12

632

847,08

682

900,05

732

953,02

533

742,22

583

795,18

633

848,14

683

901,11

733

954,10

534

743,27

584

796,23

634

849,20

684

902,16

734

955,14

535

744,33

585

797,30

635

850,27

685

903,24

735

956,21

536

745,37

586

798,37

636

851,32

686

904,29

736

957,25

537

746,44

587

799,40

637

852,40

687

905,35

737

958,35

538

747,51

588

800,46

638

853,44

688

906,41

738

959,39

539

748,57

589

801,51

639

854,52

689

907,48

739

960,44

540

749,60

590

802,60

640

855,55

690

908,54

740

961,50

541

750,69

591

803,63

641

856,65

691

909,59

741

962,57

542

751,74

592

804,71

642

857,70

692

910,66

742

963,64

543

752,78

593

805,75

643

858,77

693

911,73

743

964,69

544

753,85

594

806,83

644

859,81

694

912,78

744

965,75

545

754,93

595

807,89

645

860,87

695

913,80

745

966,80

546

755,97

596

808,97

646

861,92

696

914,90

746

967,88

547

757,04

597

810,01

647

862,96

697

915,93

747

968,92

548

758,10

598

811,07

648

864,06

698

917,01

748

969,99

549

759,14

599

812,14

649

865,09

699

918,03

749

971,03

550

760,21

600

813,18

650

866,17

700

919,14

750

972,10

               

>750

*

*) De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 1,07 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 972,10 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.

Bijlage III

Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2016

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

208,57

82

428,44

124

667,49

166

906,51

208

1.145,55

41

213,79

83

434,15

125

673,16

167

912,21

209

1.151,23

42

218,99

84

439,82

126

678,86

168

917,90

210

1.156,94

43

224,21

85

445,52

127

684,55

169

923,57

211

1.162,63

44

229,39

86

451,20

128

690,25

170

929,29

212

1.168,33

45

234,60

87

456,88

129

695,92

171

934,98

213

1.174,03

46

239,80

88

462,58

130

701,61

172

940,66

214

1.179,69

47

245,05

89

468,27

131

707,31

173

946,35

215

1.185,39

48

250,26

90

473,96

132

713,01

174

952,03

216

1.191,11

49

255,48

91

479,67

133

718,71

175

957,75

217

1.196,78

50

260,68

92

485,35

134

724,39

176

963,43

218

1.202,48

51

265,88

93

491,04

135

730,09

177

969,12

219

1.208,15

52

271,10

94

496,75

136

735,77

178

974,81

220

1.213,85

53

276,31

95

502,42

137

741,47

179

980,49

221

1.219,55

54

281,53

96

508,11

138

747,15

180

986,20

222

1.225,25

55

286,74

97

513,82

139

752,86

181

991,89

223

1.230,94

56

291,94

98

519,48

140

758,54

182

997,57

224

1.236,61

57

297,18

99

525,18

141

764,23

183

1.003,27

225

1.242,31

58

302,38

100

530,87

142

769,93

184

1.008,94

226

1.248,00

59

307,59

101

536,55

143

775,62

185

1.014,66

227

1.253,69

60

312,81

102

542,27

144

781,28

186

1.020,35

228

1.259,40

61

318,00

103

547,95

145

787,00

187

1.026,01

229

1.265,06

62

323,23

104

553,64

146

792,67

188

1.031,74

230

1.270,75

63

328,44

105

559,34

147

798,39

189

1.037,43

231

1.276,48

64

333,63

106

565,02

148

804,08

190

1.043,11

232

1.282,16

65

338,89

107

570,72

149

809,76

191

1.048,82

233

1.287,86

66

344,08

108

576,40

150

815,45

192

1.054,49

234

1.293,53

67

349,30

109

582,11

151

821,15

193

1.060,18

235

1.299,23

68

354,50

110

587,79

152

826,85

194

1.065,87

236

1.304,92

69

359,71

111

593,47

153

832,54

195

1.071,57

237

1.310,61

70

364,92

112

599,20

154

838,23

196

1.077,26

238

1.316,29

71

370,13

113

604,87

155

843,91

197

1.082,96

239

1.321,99

72

375,35

114

610,54

156

849,60

198

1.088,64

240

1.327,68

73

380,58

115

616,26

157

855,28

199

1.094,31

241

1.333,38

74

385,77

116

621,94

158

860,99

200

1.100,01

242

1.339,07

75

390,99

117

627,63

159

866,66

201

1.105,73

243

1.344,76

76

396,18

118

633,32

160

872,36

202

1.111,40

244

1.350,44

77

401,41

119

639,01

161

878,07

203

1.117,11

245

1.356,14

78

406,63

120

644,70

162

883,76

204

1.122,79

246

1.361,84

79

411,85

121

650,42

163

889,44

205

1.128,49

247

1.367,53

80

417,06

122

656,10

164

895,15

206

1.134,18

248

1.373,22

81

422,31

123

661,79

165

900,84

207

1.139,88

249

1.378,89

               

250

1.384,61

De maximale huurprijsgrens van woonwagens met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 208,57 per maand.

Bijlage IV

Maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen per 1 juli 2016

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

1

4,94

51

249,68

101

504,49

151

773,20

201

1.041,90

2

9,85

52

254,61

102

509,86

152

778,58

202

1.047,28

3

14,74

53

259,49

103

515,26

153

783,95

203

1.052,65

4

19,64

54

264,39

104

520,63

154

789,32

204

1.058,02

5

24,54

55

269,29

105

525,98

155

794,69

205

1.063,40

6

29,42

56

274,18

106

531,38

156

800,07

206

1.068,77

7

34,32

57

279,05

107

536,76

157

805,47

207

1.074,17

8

39,22

58

283,96

108

542,11

158

810,80

208

1.079,52

9

44,12

59

288,88

109

547,50

159

816,21

209

1.084,89

10

49,03

60

293,78

110

552,87

160

821,56

210

1.090,30

11

53,92

61

298,64

111

558,24

161

826,94

211

1.095,64

12

58,79

62

303,55

112

563,62

162

832,33

212

1.101,01

13

63,70

63

308,44

113

568,98

163

837,68

213

1.106,39

14

68,59

64

313,33

114

574,38

164

843,05

214

1.111,76

15

73,48

65

318,23

115

579,74

165

848,43

215

1.117,14

16

78,38

66

323,13

116

585,11

166

853,82

216

1.122,52

17

83,27

67

328,03

117

590,49

167

859,19

217

1.127,89

18

88,17

68

332,92

118

595,86

168

864,55

218

1.133,25

19

93,05

69

337,80

119

601,23

169

869,96

219

1.138,64

20

97,97

70

342,70

120

606,61

170

875,31

220

1.144,03

21

102,84

71

347,59

121

611,98

171

880,68

221

1.149,37

22

107,75

72

352,50

122

617,37

172

886,05

222

1.154,75

23

112,65

73

357,38

123

622,73

173

891,44

223

1.160,13

24

117,55

74

362,28

124

628,12

174

896,79

224

1.165,51

25

122,42

75

367,18

125

633,49

175

902,17

225

1.170,87

26

127,34

76

372,08

126

638,85

176

907,56

226

1.176,26

27

132,23

77

376,95

127

644,23

177

912,92

227

1.181,63

28

137,13

78

381,87

128

649,64

178

918,31

228

1.187,00

29

142,01

79

386,76

129

654,97

179

923,68

229

1.192,39

30

146,91

80

391,67

130

660,36

180

929,02

230

1.197,75

31

151,82

81

397,01

131

665,72

181

934,43

231

1.203,10

32

156,70

82

402,39

132

671,10

182

939,79

232

1.208,51

33

161,58

83

407,78

133

676,48

183

945,17

233

1.213,87

34

166,49

84

413,13

134

681,84

184

950,52

234

1.219,24

35

171,39

85

418,52

135

687,23

185

955,93

235

1.224,62

36

176,29

86

423,90

136

692,58

186

961,31

236

1.230,00

37

181,17

87

429,26

137

697,98

187

966,67

237

1.235,37

38

186,06

88

434,64

138

703,36

188

972,05

238

1.240,73

39

190,96

89

440,01

139

708,71

189

977,42

239

1.246,13

40

195,86

90

445,40

140

714,09

190

982,80

240

1.251,49

41

200,76

91

450,76

141

719,49

191

988,18

241

1.256,86

42

205,65

92

456,12

142

724,82

192

993,53

242

1.262,23

43

210,55

93

461,52

143

730,20

193

998,91

243

1.267,60

44

215,43

94

466,88

144

735,59

194

1.004,30

244

1.272,99

45

220,32

95

472,25

145

740,97

195

1.009,67

245

1.278,37

46

225,24

96

477,63

146

746,33

196

1.015,02

246

1.283,73

47

230,13

97

483,01

147

751,72

197

1.020,40

247

1.289,08

48

235,04

98

488,38

148

757,08

198

1.025,79

248

1.294,49

49

239,92

99

493,77

149

762,47

199

1.031,15

249

1.299,86

50

244,81

100

499,13

150

767,82

200

1.036,54

250

1.305,22

               

>250

*

*) De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 250 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 5,36 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 250 en 249 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 250, en bij de verkregen uitkomst € 1305,22 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 250 punten) op te tellen.

Bijlage V

Schema van redelijke huuraanpassingen per 1 juli 2016 voor woonruimte bij overgang van reguliere huurprijs naar reguliere huurprijs

Geldende huurprijs (in bedragen per maand)

Huuraanpassing

I hoger dan de maximale huurprijsgrens1

huurverlaging2 tot de maximale huurprijsgrens1

II niet hoger dan de maximale huurprijsgrens1

IIa huurverhoging van:

indien het huishoudinkomen, bedoeld in artikel 7:252a, tweede lid, onderdeel b, van het Burgerlijk Wetboek, over het peiljaar, bedoeld in onderdeel d van dat artikellid, van de op het tijdstip van de in het voorstel tot verhoging van de huurprijs genoemde ingangsdatum in de woonruimte, die een zelfstandige woning vormt, wonende huurder en overige bewoners

a.lager is dan of gelijk is aan het in artikel 10, tweede lid, eerste volzin, onderdeel a, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte eerstgenoemde bedrag: maximaal het inflatiepercentage plus 1,5 procentpunt;

b. hoger is dan het in artikel 10, tweede lid, eerste volzin, onderdeel a, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte eerstgenoemde bedrag, doch lager is dan of gelijk is aan het in onderdeel b van die volzin genoemde bedrag: maximaal het inflatiepercentage plus 2 procentpunt, en

c. hoger is dan het in artikel 10, tweede lid, eerste volzin, onderdeel b, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte genoemde bedrag: maximaal het inflatiepercentage plus 4 procentpunt,

voor zover de maximale huurprijsgrens1 niet wordt overschreden.

IIb huurverhoging ten aanzien van overige woonruimte van maximaal het inflatiepercentage plus 1,5 procentpunt, voor zover de maximale huurprijsgrens1 niet wordt overschreden.

¹ De maximale huurprijsgrenzen, bedoeld in de artikelen 8a en 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals deze gelden op de dag dat dit schema in werking treedt.

² Bij woonruimte welke een zelfstandige woning vormt, met een puntentotaal van meer dan 250 en een geldende huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens bij een puntentotaal van 250, kan een huurprijsverlaging plaatsvinden, indien het huurpeil van vergelijkbare woonruimte daartoe aanleiding geeft. De huurprijs van deze woonruimte kan niet worden verlaagd tot minder dan de maximale huurprijsgrens behorende bij woonruimte met een puntentotaal van 250, behoudens toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.

Bijlage VI

Schema van redelijke huuraanpassingen per 1 juli 2016 voor woonruimte bij overgang van reguliere huurprijs naar huurvastprijs, van huurvastprijs naar reguliere huurprijs en van huurvastprijs naar nieuwe huurvastprijs

Geldende huurprijs (in bedragen per maand)

Huuraanpassing

I

hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹

I

huurverlaging tot de maximale huurprijsgrens ¹en ²

       

II

niet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de overeengekomen reguliere huurprijs

4 of huurvastprijs ³ naar een (nieuwe) huurvastprijs ³

II

ieder percentage, voorzover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden

       

III

niet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de huurvastprijs ³ naar een nieuwe reguliere huurprijs 4, voorzover bij de aanvang van de oude huurvastprijs ³ wèl een alternatieve reguliere huurprijs 4 bekend was

III

huurverhoging van maximaal de uitkomst van de gecumuleerde vermenigvuldiging van alle in de periode dat de huurvastprijs ³ in rekening is gebracht, per 1 juli verwachte huurprijsontwikkelingen als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Wet op de huurtoeslag, en de alternatieve reguliere huurprijs 4, voorzover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden 5

       

IV

niet hoger dan de maximale huurprijsgrens ¹, bij overgang van de huurvastprijs ³ naar een nieuwe reguliere huurprijs 4, voorzover bij de aanvang van de huurvastprijs ³ géén alternatieve reguliere huurprijs 4 bekend was

IV

huurverhoging van maximaal de uitkomst van de gecumuleerde vermenigvuldiging van alle in de periode dat de huurvastprijs ³ in rekening is gebracht, per 1 juli verwachte huurprijsontwikkelingen als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Wet op de huurtoeslag, gedeeld door 2, voor zover de maximale huurprijsgrens ¹ niet wordt overschreden 5

¹ De maximale huurprijsgrenzen, bedoeld in de artikelen 8a en 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals deze gelden op de dag dat dit schema in werking treedt.

² Bij woonruimte welke een zelfstandige woning vormt, met een puntentotaal van meer dan 250 en een geldende huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens bij een puntentotaal van 250, kan een huurprijsverlaging plaatsvinden, indien het huurpeil van vergelijkbare woonruimte daartoe aanleiding geeft. De huurprijs van deze woonruimte kan niet worden verlaagd tot minder dan de maximale huurprijsgrens behorende bij woonruimte met een puntentotaal van 250, behoudens toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.

³ Onder huurvastprijs wordt verstaan de voor de gehele huurvastperiode geldende (bevroren) huurprijs.

4 Onder reguliere huurprijs wordt verstaan de huurprijs die jaarlijks kan worden verhoogd.

5 Indien de huurvastperiode eindigde op 30 juni van enig jaar dient, in afwijking van het schema, in de gecumuleerde vermenigvuldiging tevens de huurprijsontwikkeling te worden betrokken die wordt verwacht voor het tijdvak van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. Indien de huurvastperiode is begonnen op 1 juli van enig jaar dient, in afwijking van het schema, in de gecumuleerde vermenigvuldiging niet de huurprijsontwikkeling te worden betrokken die werd verwacht voor het tijdvak van die 1 juli-datum tot en met de 30 juni-datum daaropvolgend.

Bijlage VIII

Het bedrag van de servicekosten, bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, is:

Bij zelfstandige woonruimte
 

Normbedrag per jaar

Gas

Prijs van 400 m3 gas*

Water

Prijs van 25 m3 water*

Elektriciteit

Prijs van 800 kWh*

Overige servicekosten

12 euro

Bij onzelfstandige woonruimte
 

Normbedrag per jaar

Gas

Prijs van 250 m3 gas*

Water

Prijs van 25 m3 water*

Elektriciteit

Prijs van 500 kWh*

Overige servicekosten

12 euro

* Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde prijzen voor gas, elektra en water volgens het CBS, die per jaar verschillen.

Terug naar begin van de pagina