Mandaatbesluit regio-directie Noord

[Regeling vervallen per 11-06-2004 met terugwerkende kracht tot en met 26-04-2004.]
Geldend van 20-07-2003 t/m 25-04-2004

Mandaatbesluit regio-directie Noord

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2004]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Directie Noord zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het besluit tot toepassing van bestuursdwang van artikel 29 van de Natuurbeschermingswet, alsmede de aanwijzing van ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die de beslissing tot bestuursdwang uitvoeren;

  • b. besluiten op grond van de Kaderbeschikking structuurversterking glastuinbouw Noord-Nederland;

  • c. eenmalige subsidies als bedoeld in artikel 5, onderdeel a, van de Kaderwet LNV-subsidies betreffende de beleidsontwikkeling en evaluatie van natuurbeheer in de regio Noord, tot een bedrag van ten hoogste € 100.000,– per beschikking;

  • d. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

  • e. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de directie betreffende, voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van het vigerend beleid van het werkgebied van zijn directie en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2004]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, het hoofd van de afdeling Natuur, het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Kwaliteit en Recreatie en het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering van de Directie Noord zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2004]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 en 2, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR NOORD,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR NOORD,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE AFDELING NATUUR VAN DE DIRECTIE NOORD,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE AFDELING RUIMTELIJKE KWALITEIT EN RECREATIE VAN DE DIRECTIE NOORD,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE AFDELING BEDRIJFSVOERING VAN DE DIRECTIE NOORD,’.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2004]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 december 2002, (Stcrt. 2002, nr. 237), nr. TRCJZ/2002/12601, houdende machtiging aan ambtenaren van de directie Noord tot het beslissen en ondertekenen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 11-06-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

Den Haag, 15 juli 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
De

Secretaris-Generaal

,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina