Accijns, aantonen van de uitvoer naar derde landen van accijnsgoederen

[Regeling vervallen per 12-04-2008 met terugwerkende kracht tot en met 21-03-2008.]
Geldend van 15-07-2003 t/m 20-03-2008

Accijns, aantonen van de uitvoer naar derde landen van accijnsgoederen

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is de vraag voorgelegd of een alternatief document, waaruit blijkt dat aan accijns onderhevige goederen daadwerkelijk zijn uitgegaan naar een derde land, ook als bewijs kan worden aanvaard. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Vraag

[Vervallen per 12-04-2008]

Het terugzendingsexemplaar van het accijnsgeleidedocument (AGD) als bedoeld in artikel 3, derde lid van het Uitvoeringsbesluit accijns dient voor het uitgaan naar een derde land overeenkomstig artikel 793, lid 6bis van de Verordening (EEG) nr. 2454/93 (Toepassingsverordening van het Communautair douanewetboek) door het douanekantoor van uitvoer te worden afgetekend als bewijs dat de goederen daadwerkelijk zijn uitgegaan naar een derde land.

Ook voor de toepassing van de teruggaaf van accijns voor accijnsgoederen dient bij het verzoek om teruggaaf een bewijs te worden overgelegd dat de goederen zijn uitgevoerd naar een derde land. In artikel 30 van het Uitvoeringsbesluit accijns is daartoe een exemplaar van de aangifte ten uitvoer aangewezen.

De vraag is of voor die gevallen een alternatief document, waaruit blijkt dat de accijnsgoederen daadwerkelijk zijn uitgevoerd naar een derde land, ook als bewijs kan worden aanvaard.

Antwoord

[Vervallen per 12-04-2008]

Ja, ik keur goed dat in die gevallen als bewijs een douanedocument, of een kopie of fotokopie daarvan, wordt overgelegd dat ten genoegen van de douaneautoriteiten:

  • voldoende gegevens ter identificatie van de betrokken goederen bevat en

  • waaruit blijkt dat de goederen daadwerkelijk zijn uitgevoerd naar een derde land.

De kopie of fotokopie van het douanedocument moet voor eensluidend zijn gewaarmerkt door de instantie die het originele document heeft geviseerd, door een officiële instantie van het betrokken derde land of door een officiële instantie van één der lidstaten.

Terug naar begin van de pagina