Regeling vaststelling bedrag voorbereiding, ontwikkeling en invoering van Integraal personeelsbeleid BVE 2003 en 2004

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 02-08-2003 t/m 31-07-2008

Regeling vaststelling bedrag voorbereiding, ontwikkeling en invoering van Integraal personeelsbeleid BVE 2003 en 2004

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister:

  de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

 • b. instelling:

  een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1, een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8 en de hogeschool Haarlem, bedoeld in artikel 12.3.9 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • c. Bve Raad:

  de Bve Raad, bedoeld in de Kaderregeling subsidiëring Bve Raad.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-08-2008]

Het doel van deze regeling is het verstrekken van een aanvullende vergoeding aan instellingen ten behoeve van:

 • a. de voorbereiding op de start van het intensieve traject van ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid aan de instelling, bedoeld in artikel 3;

 • b. de ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid aan de instelling, bedoeld in de artikelen 4 en 5.

Artikel 3. Aanvullende vergoeding integraal personeelsbeleid

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Alle instellingen ontvangen in 2003 een aanvullende vergoeding op de rijksbijdrage ten behoeve van de voorbereiding op de invoering en de verdere ontwikkeling van het integraal personeelsbeleid aan de instelling. Deze aanvullende vergoeding bedraagt een voor de instelling evenredig gedeelte van het voor het jaar 2003 beschikbare budget van € 7.116.000,-.

 • 2 De hoogte van de aanvullende vergoeding wordt berekend:

  • a. voor een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1 van de wet, naar rato van de omvang van de rijksbijdrage berekend op grond van artikel 2.2.2, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB, die de instelling over 2003 ontvangt, vermeerderd met het bedrag voor educatie en inburgering dat de instelling voor 2001 heeft ontvangen op grond van een overeenkomst of overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.3.4 van de wet;

  • b. voor een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8 respectievelijk de hogeschool Haarlem, bedoeld in artikel 12.3.9 van de wet, naar rato van de omvang van de rijksbijdrage die de instelling over 2003 ontvangt op grond van artikel 2.1.1 respectievelijk artikel 2.2.1 van de Uitvoeringsregeling WEB, waarbij artikel 2.4.1 van het Uitvoeringsbesluit WEB niet wordt toegepast.

Artikel 4. Aanvullende vergoeding integraal personeelsbeleid derde tranche

[Vervallen per 01-08-2008]

Naast de vergoeding op grond van artikel 3, ontvangen de instellingen die in 2002 op grond van artikel 5 van de Regeling vaststelling bedrag voorbereiding, ontwikkeling en invoering van Integraal personeelsbeleid BVE 2002 een aanvullende vergoeding van € 45.378,- hebben ontvangen in 2003 nog éénmaal een aanvullende vergoeding van € 45.378,- ten behoeve van de invoering en ontwikkeling van het integraal personeelsbeleid.

Artikel 5. Aanvullende vergoeding integraal personeelsbeleid vierde tranche

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor toekenningen van een aanvullende vergoeding ten behoeve van de ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid aan de instelling is in 2003 een bedrag beschikbaar van € 45.378,- per instelling.

 • 2 De instellingen die in 2003 voor de eerste maal aanspraak maken op een aanvullende vergoeding als bedoeld in het eerste lid, zijn de instellingen die staan vermeld in de brief van 28 maart 2003 van de Bve Raad inzake de vierde tranche van de Voordracht bve- instellingen voor toekenning financiële middelen voor integraal personeelsbeleid.

Artikel 6. Aanvullende vergoeding integraal personeelsbeleid vierde tranche in 2004

[Vervallen per 01-08-2008]

Onder het voorbehoud als bedoeld in artikel 4:34 van de Algemene wet bestuursrecht ontvangen de instellingen die in 2003 op grond van artikel 5 van deze regeling een aanvullende vergoeding van € 45.378,- hebben ontvangen in 2004 voor de tweede maal een aanvullende vergoeding van € 45.378,- ten behoeve van de invoering en ontwikkeling van integraal personeelsbeleid.

Artikel 7. Betaling

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Betaling van de aanvullende vergoeding, als bedoeld in artikel 3, 4 en 5 vindt plaats zes weken na datum publicatie van deze regeling.

 • 2 Betaling van de aanvullende vergoeding, als bedoeld in artikel 6, vindt plaats in de maand september 2004.

Artikel 8. Besteding en verantwoording

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De aanvullende vergoeding wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze subsidie.

 • 2 Verrekening van eventuele niet bestede gelden of overschotten vindt niet plaats.

 • 3 De toegewezen middelen worden overeenkomstig de OCenW-Richtlijnen Jaarverslaggeving in de jaarrekening verantwoord. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

Artikel 9. Voortgangsrapportage

[Vervallen per 01-08-2008]

De instelling werkt mee aan een door de Bve Raad op te stellen halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de stand van zaken van de voorbereiding, ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid aan de instelling.

Artikel 10. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na dagtekening van Uitleg OCenW-Regelingen waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedrag voorbereiding, ontwikkeling en invoering van Integraal personeelsbeleid BVE 2003 en 2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

M. J. A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina