Regeling lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend [...] (PrO) ten behoeve van instroom in schooljaar 2004-2005

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 02-08-2003 t/m 31-07-2008

Regeling lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) ten behoeve van instroom in schooljaar 2004-2005

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit,

Gelet op:

  • Artikel 3, vierde lid, van het Besluit Regionale verwijzingscommissies (RVC's), regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging van 27 mei 2003, Stb. 262;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling overzicht screenings- en testinstrumenten

[Vervallen per 01-08-2008]

Ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs voor het schooljaar 2004-2005 geldt het overzicht zoals opgenomen in de bijlage van deze regeling.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) ten behoeve van instroom in schooljaar 2004-2005.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

M. J. A. van der Hoeven

Bijlage I. Lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor Iwoo en pro ten behoeve van instroom in schooljaar 2004-2005

[Vervallen per 01-08-2008]

Alle instrumenten zijn opgenomen met de naam waaronder zij ofwel in de index van 'Cotan Testboek voor het onderwijs' (Evers e.a. 2002) zijn opgenomen met de naam waaronder zij in de 'Documentatie van Tests en Testresearch' (Evers e.a. 2000) zijn terug te vinden. De in of na 2002 goedgekeurde instrumenten zijn nog niet in bovenstaande publicaties opgenomen.

Criterium IQ

Leeftijdsbereik

Opmerkingen/toelichting

Groninger

Groep 8 en klas 1 VO

Aan te raden voor LWOO en

Intelligentietest voor

af te raden voor

Voortgezet Onderwijs,

(potentiële) PrO-

GIVO, 1999

leerlingen.

Wechsler Intelligence

6 t/m 16 jaar

In afwachting van een

Scale for Children-

voldoende Cotannormering

Revised, WISC-R 1986

van de WISC-III weer een

jaar verlengd.

NDT-2003, Nederlandse

Alléén voor leerlingen in

Niet genormeerd voor

Differentiatie Testserie,

groep 8

leerlingen klas 1 VO.

2002

SON-R 5½-17, Niet-verbale

5½-17 jaar

Bij taalproblemen

Intelligentietest, 1989

(achterstanden technisch

lezen, begrijpend lezen en

spelling > 50%) en

allochtone leerlingen die

onvoldoende Nederlands

spreken.

Verkorte SON-R 5,5 - 17,

5½-17 jaar

Bij taalproblemen

1989

(achterstanden technisch

lezen, begrijpend lezen en

spelling > 50%) en

allochtone leerlingen die

onvoldoende Nederlands

spreken.

RAKIT, Revisie

4;2 - 11;2 jaar

Dit jaar voor het laatst

Amsterdamse Kinder

toegestaan. Let op

Intelligentie Test,

leeftijdsbereik tot 11;2

1984/1987

jaar.

IVO, Instaptoets

Alléén voor leerlingen in

Niet genormeerd voor

Voortgezet Onderwijs,

groep 8

leerlingen klas 1 VO

2002

De scores op IQ-testen mogen niet ouder zijn dan twee jaar redenerend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC-VO.

Criterium SEP

Leeftijdsbereik

Opmerkingen/toelichting

Gedragsvragenlijst voor

4 - 18 jaar

Kinderen, CBCL 4-18,

1990/1996

Teacher's Report Form, TRF,

4 - 18 jaar

1997

Youth Self Report, YSR, 1997

4 - 18 jaar

Af te raden voor PrO

wegens moeilijkheidsgra

van de vragen.

Prestatie-Motivatie Test

10-16 jaar

Wegens gebrek aan

voor Kinderen, PMT-K,

alternatieven blijft de

1968/1983

test met verouderde

normering op de lijst

staan. Af te raden voor

PrO wegens

moeilijkheidsgraad van

vragen.

Schoolgedrag

4;2 t/m 11;2 jaar

Let op leeftijdsbereik:

Beoordelingslijst, SCHOBL-R

tot 11;2 jaar. A- en

1980/1993

B-versie moeten beiden

worden afgenomen anders

de uitslag onvoldoende

betrouwbaar.

Situatie Specifieke Angst

11 t/m 16 jaar

Af te raden voor PrO

Test, SSAT 1995

wegens moeilijkheidsgra

van de vragen.

School Vragenlijst, SVL,

9 - 16 jaar

A- en B-versie moeten

1983/1990

beiden worden afgenomen

anders is de uitslag

onvoldoende betrouwbaar

Competentie Belevingsschaal

8 - 12 jaar

voor Kinderen, CBSK, 1997

Auti-R Schaal, 1990

1 t/m 12 jaar

VAK, Vragenlijst voor Angst

6 t/m 12 jaar

bij Kinderen, 1995

Apeldoornse vragenlijst/ AVL

Groep 8

Observatieschaal /

2002

screeningsinstrument

Junior Nederlandse

9 t/m 15 jaar

Wegens gebrek aan

Persoonlijkheidsvragenlijst,

alternatieven blijft de

NPV-J, 1981/1989

test met verouderde

normering op de lijst

staan. Af te raden voor

PrO wegens

moeilijkheidsgraad van

vragen.

Vragenlijst voor

6 t/m 12 jaar

gedragsproblemen bij

Kinderen, VvGK 2000

De scores op SE-testen mogen niet ouder zijn dan één jaar redenerend vanaf de aanmeldingsdatum bij de RVC-VO.

Criterium LA-Technisch lezen

Leeftijdsbereik

Opmerkingen/toelichting

Toelatingstoets voor

Groep 8

Leerwegondersteunend en

Praktijkonderwijs Cito,

TLP 2001

Brus Eén-Minuut-Test,

Groep 3 t/m 8

vorm A en B,

1973/1994/1999

Leestechniek en

Groep 3 t/m 8

leestempo. Cito 2001

Klepel, vorm A en B, 1994

Groep 3 t/m 8 en klas 1

VO

Criterium LA-Begrijpend lezen

Leeftijdbereik

Opmerking/toelichting

Toelatingstoets voor

Groep 8

Leerwegondersteunend en

Praktijkonderwijs Cito,

TLP 2001

Begrijpend leestest groep

Groep 7

Versie 1996: zeer beperkt

7 Aarnoutse, 1991/1996

dle-bereik

Begrijpend leestest groep

Groep 8

Versie 1996: zeer beperkt

8 Aarnoutse, 1992/1996

dle-bereik

Begrijpend leestest groep

Groep 4 t/m 6

Versie 1996: zeer beperkt

4 t/m 6 Aarnoutse

dle-bereik

1988/1989/1990//1996

Toetsen Begrijpend Lezen,

Groep 4 t/m 8

Inclusief toets A & B

TBL; Cito 1995/1998

Drempelonderzoek 678, 3e

Groep 5 t/m 8, klas 1 VO

herijkte versie 2001

Clib-toetsen Begrijpend

Groep 4 t/m 8

lezen, Cito 1992

Testserie voor Plaatsing

Groep 7 en 8

Dle-range 31 t/m 60 (dus

in het Voortgezet

niet geschikt om

onderwijs, TPVO, 2003

potentiële PrO-leerlingen

mee te testen).

Terugtoetsen onder dle 31.

Niet genormeerd voor

leerlingen klas 1 VO.

Criterium LA-Spelling

Leeftijdbereik

Opmerking/toelichting

Toelatingstoets voor

Groep 8

Leerwegondersteunend en

Praktijkonderwijs Cito,

TLP 2001

Schaalvorderingen in

Groep 3 t/m 8

Spellingvaardigheid, SVS

1,2 en 3 Cito 1995

Drempelonderzoek 678, 3e

Groep 5 t/m 8, klas 1 VO

herijkte versie 2001

Spellingtest voor de

Groep 3 t/m 8

Zeer beperkt dle-bereik.

basisschool Aarnoutse,

1996

Testserie voor Plaatsing

Groep 7 en 8

Dle-range 31 t/m 60 (dus

in het Voortgezet

niet geschikt om

onderwijs, TPVO 2003

potentiële PrO-leerlingen

mee te testen).

Terugtoetsen onder dle 31.

Niet genormeerd voor

leerlingen klas 1 VO.

Criterium LA-Rekenen

Leeftijdbereik

Opmerking/toelichting

Toelatingstoets voor

Groep 8

Leerwegondersteunend en

Praktijkonderwijs Cito,

TLP 2001

Rekenen en Wiskunde 1,2

Groep 3 t/m 8

en 3; Cito 1990/1998.

Rekenen en Wiskunde 2002,

Cito 2002

Drempelonderzoek 678, 3e

5 t/m 8, klas 1 VO

herijkte versie 2001

Groep

Testserie voor Plaatsing

Groep 7 & 8

Dle-range 31 t/m 60 (dus

in het Voortgezet

niet geschikt om

onderwijs, TPVO 2003

potentiële PrO-leerlingen

mee te testen).

Terugtoetsen onder dle 31.

Niet genormeerd voor

leerlingen klas 1 VO.

In principe wordt altijd gevraagd om de meest recent afgenomen toetsen.

Wanneer de leerling tussen 1/1/2004 en 1/9/2004 wordt aangemeld, moeten de didactische toetsen in het schooljaar 2003/2004 zijn afgenomen. Bij aanmelding vóór 1/1/2004 mogen de gegevens van de didactische toetsen die in het onderwijskundig rapport worden gebruikt niet ouder zijn dan een half jaar geredeneerd vanaf de datum van ondertekening van het onderwijskundig rapport. Uitzondering hierop is de Cito Toets Begrijpend lezen. Deze toets kent immers een vast afnamemoment in de winter en kan slechts éénmaal per jaar worden afgenomen. Bij aanmelding na 1/9/2004 dient didactisch onderzoek niet ouder te zijn dan één jaar.

Terug naar begin van de pagina