Regeling inschaling bij onderwijs als tweede loopbaan

[Regeling vervallen per 04-10-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2006.]
Geldend van 01-08-2003 t/m 31-07-2006

Regeling inschaling bij onderwijs als tweede loopbaan

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

  • artikel 7, derde lid, van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 04-10-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. betrokkene: de betrokkene die voorafgaande aan de benoeming in een functie als bedoeld in hoofdstuk 1, titel 13 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC, een functie als bedoeld in hoofdstuk 1, titel 14 van dat besluit en daaraan voorafgaand een functie buiten het onderwijs heeft vervuld;

  • b. functie buiten het onderwijs: een betrekking als bedoeld in artikel 92, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC, waarin betrokkene laatstelijk in een periode van 12 aaneengesloten maanden gedurende ten minste 60 werkdagen een inkomen heeft genoten.

Artikel 2. Vaststelling salaris bij indiensttreding

[Vervallen per 04-10-2006]

Indien voor een betrokkene toepassing van de artikelen 89, 92, eerste lid en 93, tweede lid van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC leidt tot een hoger salaris dan toepassing van de artikelen 89, 90, 91 en 93 van dat besluit, dan wordt het salaris op dat hogere bedrag vastgesteld.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 04-10-2006]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 04-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 04-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inschaling bij onderwijs als tweede loopbaan.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

M. J. A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina