Regeling marges bij het schaduwdraaien onderwijsnummer VO 2003

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-08-2003 t/m 30-12-2004

Regeling marges bij het schaduwdraaien onderwijsnummer VO 2003

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

de wet:

de Wet op het voortgezet onderwijs;

basisregister onderwijs:

het register, bedoeld in artikel 9a van de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank;

bevoegd gezag:

het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1 van de wet;

Cfi:

het agentschap Centrale financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

cumi-leerling:

een leerling behorend tot een minderheidsgroep genoemd in de Regeling aanvullende personele bekostiging culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen;

IB-Groep:

de Informatie Beheer Groep genoemd in de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank;

ILT-2003:

de integrale leerlingentelling op de teldatum 1 oktober 2003;

inschrijvingsgegevens:

de nadere specificatie van de in artikel 103b, tweede lid onder a, b, c, d, e, h en i van de wet bedoelde gegevens van een bij de school ingeschreven leerling, zoals opgenomen in de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO;

lwoo-leerling:

een leerling met een indicatie leerwegondersteuning;

minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

school:

een uit Rijk's kas bekostigde school voor voortgezet onderwijs waarvan het bevoegd gezag op grond van de "Beleidsregel uitkomst van het schaduwdraaien en marges bij het afschaffen van de ILT"; kenmerk VO/FB-2003/18594 van 9 april 2003, Uitleg OCenW-Regelingen nummer 13) van de minister bericht heeft ontvangen dat de ILT-procedure nog van kracht is voor levering van de gegevens op de teldatum 1 oktober 2003.

Artikel 2. Afwijking van de Regeling Gegevenslevering onderwijsnummer VO

[Vervallen per 31-12-2004]

Op een school is de Regeling Gegevenslevering onderwijsnummer VO van 25 juni 2003, Uitleg OCenW-Regelingen nummer 17, van toepassing met uitzondering van artikel 5, tweede lid, en artikel 7, derde lid.

Artikel 3. Resultaten van de gegevenslevering onderwijsnummer

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De inschrijvingsgegevens van iedere leerling op de teldatum 1 oktober 2003 die de school ingevolge artikel 103b, tweede lid, van de wet tezamen met het persoonsgebonden nummer aan de IB-Groep aanlevert, stuurt de IB-Groep naar Cfi. Cfi telt deze gegevens op; dit totaal wordt in het vervolg van dit artikel aangeduid met ONO-2003.

 • 2 Cfi vergelijkt de ONO-2003 met de ILT-2003 die volgens de ILT-procedure door de school is ingediend.

 • 3 Bij de beoordeling van de vergelijking hanteert Cfi de volgende criteria:

  • a. Indien het totaal aantal leerlingen bij ONO-2003 5 of minder afwijkt ten opzichte van de ILT2003, is dit onderdeel van de elektronische gegevenslevering aan de IB-Groep van voldoende kwaliteit. Ook bij een verschil van meer dan 5 leerlingen, maar minder dan 0,5% van het aantal leerlingen ILT2003 is dit onderdeel van de elektronische gegevenslevering aan de IB-Groep van voldoende kwaliteit;

  • b. Indien het aantal lwoo-leerlingen bij ONO-2003 5 of minder, dan wel minder dan 2,5% verschilt van het totaal aantal ILT2003-lwoo-leerlingen, is dit onderdeel van de elektronische gegevenslevering aan de IB-Groep van voldoende kwaliteit.

  • c. Indien het aantal cumi-leerlingen bij ONO-2003 5 of minder, dan wel minder dan 2,5% verschilt van het totaal aantal ILT2003-cumi-leerlingen, is dit onderdeel van de elektronische gegevenslevering aan de IB-Groep van voldoende kwaliteit.

 • 4 Cfi informeert de scholen uiterlijk 28 januari 2004, 1 april 2004 en 15 juni 2004 over de resultaten van de vergelijking, bedoeld in het tweede lid.

 • 5 Indien uit de vergelijking blijkt dat bij één of meer van de in het derde lid genoemde categorieën de afwijking groter is dan de daarin vermelde criteria, dient de school voor 1 maart 2004 opnieuw een elektronisch bestand met leerlingengegevens aan de IB-Groep te leveren.

 • 6 . Met het in het vijfde lid opnieuw door de school geleverde bestand beoordeelt Cfi aan de hand van de in het derde lid genoemde criteria opnieuw of de levering van voldoende kwaliteit is. De school ontvangt over de resultaten van deze vergelijking op uiterlijk 1 april 2004 bericht van Cfi.

 • 7 Indien uit de tweede vergelijking blijkt dat nog niet is voldaan aan de criteria, kan voor 1 juni 2004 een nieuw bestand aan de IB-Groep worden aangeleverd.

 • 8 De school ontvangt over de resultaten van de deze vergelijking op uiterlijk 15 juni 2004 bericht van Cfi.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.

 • 2 Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling marges bij het schaduwdraaien onderwijsnummer VO 2003.

De minister van

onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina