Vaststelling selectielijst beleidsterrein overheidsinformatievoorziening 1945–1999

Geldend van 22-10-2003 t/m heden

Vaststelling selectielijst beleidsterrein overheidsinformatievoorziening over de periode 1945–1999

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 3 oktober 2002, nr. arc-2002.4316/2);

Besluit:

Artikel 2

De ‘lijst van te vernietigen archiefbescheiden, dagtekenend van na 1 januari 1946, uit de archieven van de Rijksarchieven in de provincies en de Eerste en Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, nr. MMA/Ar 1888 d.d. 20-02-1987) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 11 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Bijlage

Afkortingenlijst

ACCO: Algemene Classificatie Commissie voor de Overheidsadministratie

ACI: Adviescommissie Informatisering

ACIB: Advies en Coördinatiepunt Informatiebeveiliging

ADR: Adviescommissie voor de Doelmatigheidsbevordering in de Rijksdienst

ADW: Algemene Databank Wet- en regelgeving

AOA: Adviescommissie Overheidsorganisatie en Automatisering

ARA: Algemeen Rijksarchief

BIOS: Beleidsnota Informatiebeleid Openbare Sector

BOCO: Bestuurlijke Overlegcommissie voor Overheidsautomatisering

BSD: Basisselectiedocument

BVA: Beveiligingsambtenaar

BZK: Ministerie van Binnenlandse Zaken

CAS: Centrale Archief Selectiedienst

CCASA: Coördinatie commissie algemene secretarie-aangelegenheden

CCBIDOC: Coördinatie commissie bibliotheek- en documentatie-aangelegenheden

CCL: Computercentrum Limburg

CCOI: Centrale Commissie Overheidsinformatievoorziening

IACO: Bureau Informatie Adviesorganen Centrale Overheid

IB-beraad: Interdepartementale commissie informatiebeveiligingsberaad

IC-BIN: Interdepartementale Commissie voor Bibliotheekwezen en Informatieverzorging

ICIB: Interdepartementale commissie informatiebeveiliging

ICT: Informatie- en communicatietechnologie

IOIO: Interdepartementaal Overleg Informatievoorziening en Organisatie

IOS: Informatiebeleid Openbare Sector

IVR: Informatievoorziening in de Rijksdienst

KB: Koninklijk Besluit

KBASA: Koninklijk Besluit Algemene Secretarie Aangelegenheden

NAP: Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen

NBLC: Nederlands Bibliotheek- en LectuurCentrum

NCC: Nederlandse Classificatie Commissie

NCS - UDC: Nederlandse Classificatie Stichting, Afdeling Universele Decimale Classificatie

OL-2000: Overheidsloket-2000

ON21: OverheidsNetwerk 21ste eeuw:

PCASA: Permanente Commissie voor algemene secretarie-aangelegenheden bij de rijksadministratie:

PCDIN: Permanente Commissie Documentaire informatieverzorging

PCOD: Permanente commissie Overheids Documentatie

PCPAZ: Permanente Commissie voor Post- en Archiefzaken

PIVOT: Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn

RCC: Rijks Computercentrum

RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek

RMA: Rijkscentrale voor Mechanische Administratie

SDU: Staatsdrukkerij

Stb.: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Stcrt.: Nederlandse Staatscourant

TK: Tweede Kamer (kamerstukaanduiding)

VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

WGDIS: Werkgroep automatisering documentaire informatiesystemen

Inleiding

Algemene inleiding

Ten geleide

Archiefbescheiden kunnen verschillende functies vervullen. Overheidsorganen kunnen archiefbescheiden opmaken of gebruiken voor de bedrijfsvoering, om zichzelf te verantwoorden of een ander ter verantwoording te roepen en als bewijsmiddel.

Voor burgers is het belang van archiefbescheiden gelegen in het streven naar democratische controle (de burger moet de overheid ter verantwoording kunnen roepen), in de mogelijke functie van archiefbescheiden als bewijsmiddel en in het feit dat archiefbescheiden deel uitmaken van het cultureel erfgoed en voor historisch onderzoek van belang zijn.

Vanuit het bedrijfsvoerings- en verantwoordingsbelang van archiefbescheiden geredeneerd, kan elk archiefstuk vernietigd worden op het moment dat het voor het archiefvormend orgaan niet meer nuttig is. Het historisch belang van bepaalde bescheiden kan echter van blijvende aard zijn. Om dat belang te beschermen schrijft de Archiefwet 1995 aan de Nederlandse overheidsorganen voor dat zij archiefbescheiden slechts mogen vernietigen op grond van een officieel vastgestelde selectielijst. Het Archiefbesluit 1995 geeft uitvoerige regels om de zorgvuldigheid bij de totstandkoming van de lijsten te waarborgen.

Dit basisselectiedocument (BSD) is zo’n officiële selectielijst. Het heeft tot doel voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als zorgdrager aan te geven of neerslag voortvloeiend uit handelingen zoals beschreven in het ‘rapport institutioneel onderzoek’ (RIO) Overheidsinformatievoorziening voor blijvende bewaring in aanmerking komt of vernietigd kan worden.

Onder neerslag wordt verstaan: alle gegevens voortvloeiend uit een handeling, onafhankelijk van de drager van die gegevens zoals papier, films, tapes of floppy’s, etc.

Het institutioneel onderzoek

Een basisselectiedocument kan niet los gezien worden van het daaraan ten grondslag liggende rapport institutioneel onderzoek (RIO). In een RIO wordt van een bepaald beleidsterrein de context beschreven samen met de handelingen van de actoren die binnen het beleidsterrein actief zijn. Een actor is een (overheids)orgaan dat verantwoordelijk is voor bepaalde handelingen. Alle handelingen van een bepaalde actor worden in het RIO beschreven in een logische samenhang met de handelingen van de andere actoren binnen het beleidsterrein.

De context en de logische samenhang bieden de mogelijkheid om tot een zo verantwoord mogelijke selectie van handelingen te komen.

In een BSD zijn de handelingen primair geordend op actor. Hierdoor staan alle handelingen van een actor op een bepaald beleidsterrein bij elkaar. Voor deze herordening is gekozen om voor organen bruikbare selectiedocumenten te kunnen maken.

Zorgdrager

Dit BSD Overheidsinformatievoorziening behandelt de periode 1945–1999. In die jaren was de Minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor het archiefbeheer en daarmee ook voor het laten opstellen en vaststellen van een BSD.

Het BSD geldt als de selectielijst zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Archiefwet 1995 (Stb. 276). De procedure tot vaststelling van een BSD is als volgt:

 • a. Het concept-BSD wordt besproken in het zogenaamde driehoeksoverleg. Deelnemers hieraan zijn vertegenwoordigers (deskundigen) van actoren op het beleidsterrein, een vertegenwoordiger namens de zorgdrager in verband met het archiefbeheer en een vertegenwoordiger namens de Rijksarchiefdienst. Tijdens dit overleg wordt rekening gehouden met het administratieve belang, het belang van de recht- en bewijszoekende burger en het historisch belang van de archiefbescheiden met betrekking tot het beleidsterrein.

 • b. Het concept-BSD wordt, tezamen met het verslag van het driehoeksoverleg, ter vaststelling ingediend bij de minister waaronder Cultuur ressorteert.

 • c. Het concept-BSD ligt gedurende een periode van 8 weken ter inzage.

 • d. De minister waaronder Cultuur ressorteert hoort de Raad voor Cultuur.

 • e. De minister waaronder Cultuur ressorteert en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen het BSD vast.

 • f. De beschikking tot vaststelling van het BSD wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

De Algemene Rijksarchivaris treedt in het kader van dit basisselectiedocument op als zorgdrager voor de volgende actor:

 • Algemene Rijksarchivaris.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties treedt in het kader van dit basisselectiedocument op als zorgdrager voor de volgende actoren:

 • Minister van Binnenlandse Zaken / Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid;

 • Minister van Binnenlandse Zaken als vakminister;

 • Redactiecommissie Staatsalmanak;

 • Redactieraad Staatsalmanak;

 • Redactiecommissie Registers Rijkspublicaties;

 • Commissie van Toezicht iop het Computer Centrum Limburg;

 • Subcommissie Postbehandeling en Archiefbeheer der Departementen;

 • Commissie Archiefbeheer (Archiefcommissie-Mey);

 • Permanente Commissie voor post- en archiefzaken bij de rijksadministratie (PCAZ);

 • Permanente Commissie voor algemene secretarie-aangelegenheden bij de rijksadministratie(PCASA);

 • Permanente Commissie voor Documentaire Informatievoorziening (PCDIN);

 • Voorlopige Commissie Documentaire overheidsinformatie;

 • Algemene Classificatie Commissie voor de Overheidsadministratie (ACCO);

 • Nederlandse Classificatie Commissie (NCC);

 • Commissie van Advies voor de Overheidsdocumentatie (Commissie Brummel;

 • Permanente Commissie voor Overheidsdocumentatie (PCOD);

 • Commissie voor de bestudering van het vraagstuk van de automatisering van de rijksadministratie / Commissie Automatisering Rijksdienst (CAR);

 • Adviescommissie voor Overheidsorganisatie en -automatisering (AOA);

 • Adviescommissie Rijksdienst (ARD) / subcommissie informatievoorziening;

 • Bestuurlijke Overlegcommissie voor Overheidsautomatisering / Bestuurlijke Overlegcommissie voor Overheidsinformatievoorziening (BOCO)

 • Centrale Commissie Overheidsinformatievoorziening (CCOI);

 • Advies Commissie Informatisering (ACI);

 • Rijkscentrale voor Mechanische Administratie (RMA);

 • Rijks Computercentrum (RCC);

 • Computer Centrum Limburg (CCL);

 • Informatiebeveiligingsberaad (IB-beraad);

 • Interdepartementale Commissie informatiebeveiliging (ICIB);

 • Interdepartementale Overleg Infromatievoorziening en Organisatie (IOIO);

 • Gebruikersraad Informatievoorziening;

 • Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf;

 • Commissie van Advies- en van Toezicht voor het Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf;

 • Vakminister.

De Minister van Defensie treedt in het kader van dit basisselectiedocument op als zorgdrager voor de volgende actor:

 • Vakminister.

De Minister van Economische Zaken treedt in het kader van dit basisselectiedocument op als zorgdrager voor de volgende actoren:

 • Minister van Economische Zaken;

 • Vakminister.

De Minister van Financiën treedt in het kader van dit basisselectiedocument op als zorgdrager voor de volgende actoren:

 • Minister van Financiën;

 • Vakminster.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit treedt in het kader van dit basisselectiedocument op als zorgdrager voor de volgende actor:

 • Vakminister.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen treedt in het kader van dit basisselectiedocument op als zorgdrager voor de volgende actoren:

 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

 • Vakminister.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid treedt in het kader van dit basisselectiedocument op als zorgdrager voor de volgende actor:

 • Vakminister.

De Minister van Verkeer en Waterstaat treedt in het kader van dit basisselectiedocument op als zorgdrager voor de volgende actoren:

 • Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • Vakminister.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport treedt in het kader van dit basisselectiedocument op als zorgdrager voor de volgende actor:

 • Vakminister.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer treedt in het kader van dit basisselectiedocument op als zorgdrager voor de volgende actor:

 • Vakminister.

Doelstelling van de selectie

De selectie richt zich op de administratieve neerslag van het handelen van overheidsorganen die vallen onder de werking van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995/276). De hoofddoelstelling van de selectie is een onderscheid te maken tussen archiefbescheiden die in aanmerking komen voor overbrenging (door het orgaan dat deze gegevens beheert) naar het Algemeen Rijksarchief en archiefbescheiden die op den duur door de zorgdrager kunnen worden vernietigd.

Dit basisselectiedocument is opgesteld tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst/PIVOT: het mogelijk maken van de reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen. Deze doelstelling is verwoord door de toenmalige Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) bij de behandeling van de Archiefwet 1995 in de Tweede Kamer. Door het Convent van Rijksarchivarissen is deze doelstelling vertaald als het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring.

Criteria voor de selectie

Selecteren is het aanmerken van de neerslag van een handeling voor bewaren of vernietigen.

Als de neerslag aangewezen wordt ter bewaring, wil dat zeggen dat deze neerslag, ongeacht de vorm waaruit zij bestaat, voor eeuwig bewaard moet worden. De bewaarplaats waar deze neerslag na het verlopen van de wettelijke overbrengingstermijn van twintig jaar moet worden overgebracht, is het Algemeen Rijksarchief. Bij de handeling in dit BSD staat in dit geval bij waardering een B (van bewaren).

Als de neerslag van een handeling wordt aangewezen ter vernietiging, wil dat zeggen dat deze neerslag, ongeacht de vorm waaruit zij bestaat, na verloop van de in het BSD vastgestelde termijn kan worden vernietigd. De vernietigingstermijn is een minimum eis: stukken mogen niet eerder dan na het verstrijken van die termijn worden vernietigd door de voor het beheer verantwoordelijke dienst. De duur van de vernietigingstermijn wordt bepaald door de administratieve belangen en de belangen van de burgers, enerzijds ten behoeve van het adequaat uitvoeren van de overheidsadministratie en de verantwoordingsplicht van de overheid en anderzijds voor de recht- en bewijszoekende burger. Bij de handeling in dit BSD staat in dit geval bij waardering een V (van vernietigen).

Het aanwijzen van handelingen waarvan de neerslag bewaard moet blijven gebeurt op grond van criteria die tot stand zijn gekomen in overleg tussen zorgdrager en Rijksarchiefdienst.

De gehanteerde algemene selectiecriteria zijn:

Algemene selectiecriteria

Handelingen die worden gewaardeerd met B (Bewaren)

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd. Bewerkingsplannen, aan de hand waarvan de daadwerkelijke selectie van archieven plaatsvindt, dienen te voorzien in procedures daarvoor.

Vaststelling BSD

Op 4 oktober 2001 is het ontwerp-BSD door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 1 april 2002 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de rijksarchieven in de provincie / regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 3 oktober 2002 bracht de RvC advies uit (arc-2002.4316/2), hetwelk aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst:

 • de vernietigingstermijn van de handelingen 163 en 225 is gewijzigd van V 5 na uitdiensttreding in V 75 jaar na geboorte;

 • aan de waardering van de handelingen 77, 213 en 215 is de volgende opmerking toegevoegd: met uitzondering van één exemplaar van alle eindversies;

 • de waardering van handelling 167 is gewijzigd van B5 in V 5 jaar;

 • aan de waardering van de handeling 90 is de volgende opmerking toegevoegd: met uitzondering van één exemplaar van alle selectielijsten en vernietigingslijsten.

Daarop werd het BSD op 11 juli 2003 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Algemene Rijksarchivaris (C/S/03/1701), de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (C/S/03/1690), de Minister van Defensie (C/S/03/1691), de Minister van Economische Zaken (C/S/03/1692), de Minister van Financiën (C/S/03/1693), de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (C/S/03/1695), de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (C/S/03/1696), de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (C/S/03/1697), de Minister van Verkeer en Waterstaat (C/S/03/1698), de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (C/S/03/1699) en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (C/S/03/1700) vastgesteld.

Leeswijzer

Handelingenblokken

De handelingen zijn verwerkt in uniek genummerde gegevensblokken die als volgt zijn opgebouwd:

Handeling: een complex van activiteiten, dat verricht wordt door één of meer actoren en dat veelal een product naar de omgeving oplevert.

Periode: dit geeft de jaren weer waarin de handeling werd verricht.

Grondslag/Bron: dit is de (wettelijke) basis van de handeling. De aanduiding bron wordt gebruikt indien een handeling geen duidelijke wettelijke basis heeft, maar de handeling is geformuleerd op basis van interviews, literatuur of andere bronnen.

Product: dit is de weergave van het juridisch-bestuurlijk niveau van het eindproduct van de handeling. Indien niet duidelijk is in welke soort documentaire neerslag een handeling heeft geresulteerd of als uit de beschrijving van de handeling al duidelijk is welk product de handeling oplevert, ontbreekt dit item.

Opmerkingen: dit geeft eventuele bijzonderheden over bovengenoemde items weer.

Waardering: dit geeft aan of de neerslag bewaard moet worden of dat het op termijn vernietigd kan worden.

Vernietigingstermijnen

De toepassing van de vernietigingstermijnen is als volgt:

 • a. een dossier wordt afgesloten (bijv. op 30 januari 1999),

 • b. de bijbehorende vernietigingstermijn wordt hierbij opgeteld (bijv. 10 jaar),

 • c. het dossier wordt bewaard tot en met 31 december 2009 (1999 + 10),

 • d. de betrokken directeur wordt in de loop van dat jaar (in dit voorbeeld 2009) op de hoogte gesteld van de voorgenomen vernietiging van dit dossier,

 • e. het dossier wordt vernietigd per 2 januari 2010, tenzij de betrokken directeur zwaarwichtige redenen heeft voor uitstel van vernietiging (administratief of juridisch belang).

Actoren

Een uitgangspunt van PIVOT ten aanzien van een institutioneel onderzoek is dat dit zich niet beperkt tot een beschrijving van het handelen van een afzonderlijke instelling, maar dat de beschrijving zich uitstrekt over het handelen van de verschillende actoren van de rijksoverheid die op een bepaald beleidsterrein een rol spelen. Dit betekent dus dat niet alleen de actoren die onder de Minister van Binnenlandse Zaken vallen worden meegenomen in dit onderzoek, maar ook die actoren die daarbuiten vallen en wel tot de rijksoverheid behoren.

De actoren zijn ingedeeld in:

A. Actoren waarvan het archief valt onder zorg van de Minister van Binnenlandse Zaken.

B. Overige actoren.

Bij de actoren de Minister van Binnenlandse Zaken en de vakminister zijn voor de overzichtelijkheid tussen de handelingenblokken kopjes geplaatst die overeenkomen met de titels van de hoofdstukken uit het rapport institutioneel onderzoek.

Inleiding Overheidsinformatievoorziening

Hoofdlijnen van het overheidshandelen op het beleidsterrein

Informatievoorziening is van kardinaal belang voor een goed en efficiënt functionerend openbaar bestuur. De verwerking, opslag en vooral overdracht van (geautomatiseerde) informatie binnen en tussen overheidsinstanties is essentieel om beleid uit te kunnen voeren. De uitwisseling van informatie dient zo optimaal mogelijk te verlopen. Het overheidsbeleid is erop gericht de voorwaarden te scheppen om dit streven te realiseren. Termen als toegankelijkheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en beveiliging staan hierbij centraal. Informatievoorziening draagt bij aan het doorzichtiger worden van het openbaar bestuur, hetgeen de besluitvorming bij het voeren van beleid en het afleggen van verantwoording hierbij bevordert. Knelpunten kunnen beter gesignaleerd worden en indien mogelijk aangepakt. Tevens bestaat de mogelijkheid flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) biedt qua tijd, afstand en schaal enorme mogelijkheden om de ambities te vergroten. ICT wordt ook aangewend bij de informatievoorziening naar de burger toe. Sinds medio jaren negentig streeft de overheid, door middel van een betere, meer toegankelijke informatievoorziening, ernaar de kwaliteit van de publieke dienstverlening te vergroten. Via elektronische overheidsdiensten kan de bureaucratie omzeild worden, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening vaak hoger is. ICT kan het functioneren en de besluitvorming van de overheid voor de burger toegankelijker en inzichtelijker maken. Met elektronische debatten kan de burger actief participeren bij de politieke besluitvorming, wat zijn betrokkenheid bij het openbaar bestuur ten goede komt.

De Minister van BZK is als coördinerend minister verantwoordelijk voor het overheidsbeleid met betrekking tot overheidsinformatie. Kort samengevat komt deze taak erop neer dat de minister een coördinerende en initiërende rol speelt in situaties waarbij een interdepartementale en interbestuurlijke aanpak aantoonbare kwaliteitsvoordelen oplevert. Tevens is de Minister van BZK coördinerend minister voor de documentaire informatievoorziening. Beide verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het Besluit Informatievoorziening voor de Rijksdienst uit 1990.

Zeker tot begin jaren negentig vervulde de Minister van BZK zijn coördinerende taak door het instellen van talrijke adviescommissies, stuur- en klankbordgroepen. Deze organen zijn te beschouwen als een instrument om de efficiency en de uniformiteit van de informatievoorziening te bevorderen. Er werden adviezen en aanbevelingen uitgebracht, voorschriften opgesteld en instrumenten ontwikkeld. Vanaf de beleidsnotitie ‘Terug naar de toekomst’, in 1995, wordt met pilots gewerkt. Deze pilots vloeien voort uit het Nationaal Aktieprogramma Elektronische Snelwegen, waarin de Minister van BZK samen met enkele andere ministeries een sleutelrol vervult. De pilots, met als doel een elektronische overheid te realiseren, zijn een instrument om het overheidsbeleid effectiever te maken. Voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten staan centraal bij de activiteiten van de Minister van BZK. Hij fungeert als aanjager en tracht actuele kwesties in het kader van het NAP op de politieke agenda te zetten. Via experimenten en onderzoeken wordt de haalbaarheid van mogelijke aspecten van een elektronische overheid afgetast. Er worden diverse instrumenten ontwikkeld, bedoeld om de beleidsprocessen van overheidsinstellingen te vergemakkelijken. Voorbeelden van zulke instrumenten zijn digitaal depot, record keeping system, handboeken en gebruikersonderzoeken Tevens tracht de Minister van BZK overheidsinstanties tot samenwerking te bewegen.

In het bovengenoemde Besluit Informatievoorziening voor de Rijksdienst werd tevens vastgelegd dat de vakminister in principe zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen interne informatievoorziening. Hij stelt het departementale beleid vast. Per departement gelden regels voor de informatievoorziening en wordt toezicht gehouden op de kwaliteit hiervan. De vakminister adviseert en ondersteunt de dienstonderdelen bij de inzet van ICT. Tevens beheert en exploiteert hij de IT-infrastructuur op zijn departement.

Conform de bepaling dat de vakminister verantwoordelijk is voor de eigen informatievoorziening, draagt hij zorg voor de integriteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van informatie. Hij diende dan ook het millenniumvraagstuk voor zijn ministerie en de daaronder ressorterende instellingen te voorkomen dan wel te beheersen. Een uitgebreid stelsel van maatregelen wordt getroffen om informatiesystemen te beveiligen. Het informatiebeveiligingsbeleid van een departement wordt in een beleidsdocument vastgelegd.

De waarderingen van de te bewaren handelingen vormen een weerspiegeling van het beleid op hoofdlijnen met betrekking tot overheidsinformatievoorziening. De adviezen van de diverse adviesorganen zijn met ‘B 5’ gewaardeerd, in het bijzonder als het adviezen over de toepassing van instrumenten betrof. Indien hun handelingen betrekking hadden op het voorbereiden van een nieuw besluit inzake bijvoorbeeld post- en archiefzaken of secretarie-aangelegenheden, dus op een hoger, algemeen niveau, is gekozen voor de waardering ‘B 1, 5’.

Selectielijst

A. Actoren waarvan het archief onder de zorg van de Minister van Binnenlandse Zaken valt

Minister van Binnenlandse Zaken

1. Algemeen

1.

Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende overheidsinformatievoorziening openbare sector

Product: O.a. beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties

Periode: 1945 -

Opmerking: De Raad voor Wetenschaps-, Technologie- en Informatiebeleid (RWTI) bereidt, sinds 1989, de besluitvorming voor van de Ministerraad over de werkzaamheden van de verschillende ministeries ten aanzien van het informatiebeleid. De Interdepartementale Commissie Informatiebeleid (ICI) fungeert hierbij als ambtelijk voorportaal. Van 1983 tot 1989 bereidde de ICI de besluitvorming voor van de Ministeriële Commissie Informatiebeleid (MCI). Deze ging in 1989 samen met de Raad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (RWT) op in de RWTI. Het secretariaat van zowel de RWTI als de ICI bevindt zich bij het Ministerie van Algemene Zaken.

Waardering: B (1, 2)

2.

Handeling: Het voorbereiden, mede-vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Product: O.a. beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties

Waardering: B (1, 2)

4.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving betreffende overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Product: O.a. amvb’s en wetten

Waardering: B (1)

5.

Actor: Minister van Binnenlandse Zaken / Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving betreffende documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Product: O.a. amvb’s en wetten

Waardering: B (1)

7.

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen betreffende overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Product: Series jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

Waardering: B (3)

8.

Actor: Minister van Binnenlandse Zaken / Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen betreffende documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Product: Series jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

Waardering: B (3)

10.

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der Staten Generaal betreffende overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Product: Brieven, notities

Waardering: B (2, 3)

11.

Actor: Minister van Binnenlandse Zaken / Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der Staten Generaal betreffende documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Product: Brieven, notities

Waardering: B (2, 3)

13.

Handeling: Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten Generaal naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Product: Brieven, notities

Waardering: B (3)

14.

Handeling: Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten Generaal naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Product: Brieven, notities

Waardering: B (3)

15.

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Product: Brieven, notities

Waardering: V 3 jaar

16.

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Product: Brieven, notities

Waardering: V 3 jaar

18.

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Product: Voorlichtingsmateriaal

Opmerking: Zie voor het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (voorlichting als beleidsinstrument) handeling 1.

Waardering: V 3 jaar, m.u.v. 1 exemplaar

19.

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Product: Voorlichtingsmateriaal

Opmerking: Zie voor het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (voorlichting als beleidsinstrument) handeling 2.

Waardering: V 3 jaar, m.u.v. 1 exemplaar

21.

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van een intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Product: Offerte, brieven, rapport

Opmerking: Onder vaststellen van het eindproduct wordt ook het in ontvangst nemen van het eindproduct verstaan

Waardering: B (1, 2)

22.

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van een intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Product: Offerte, brieven, rapport

Opmerking: Onder vaststellen van het eindproduct wordt ook het in ontvangst nemen van het eindproduct verstaan

Waardering: B (1, 2)

24.

Handeling: Het begeleiden van intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Product: Notities, notulen, brieven

Waardering: V 5 jaar

25.

Handeling: Het begeleiden van intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Product: Notities, notulen, brieven

Waardering: V 5 jaar

27.

Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van intern (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Waardering: V 5 jaar

28.

Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van intern (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Waardering: V 5 jaar

30.

Handeling: Het financieren van extern (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Product: Rekeningen, declaraties

Waardering: V 10 jaar

31.

Handeling: Het financieren van extern (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Product: Rekeningen, declaraties

Waardering: V 10 jaar

33.

Handeling: Het ontwikkelen van instrumenten ten behoeve van de coördinatie van overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Product: O.a. handboeken, kwaliteitsmonitor dienstverlening, informatieparagrafen, contra-expertises, structuurschetsen, informatiestatuten, checklists, experimenten, gebruikersonderzoeken.

Waardering: B (1)

34.

Handeling: Het ontwikkelen van instrumenten ten behoeve van de coördinatie van documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Product: O.a. handboeken, kwaliteitsmonitor dienstverlening, informatieparagrafen, contra-expertises, structuurschetsen, informatiestatuten, checklists, experimenten, gebruikersonderzoeken.

Waardering: B (1)

36.

Handeling: Het evalueren van instrumenten ten behoeve van de coördinatie van overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Opmerking: Het betreft onder andere handboeken, kwaliteitsmonitor dienstverlening, informatieparagrafen, contra-expertises, structuurschetsen, informatiestatuten, checklists, experimenten, gebruikersonderzoeken.

Waardering: B (2)

37.

Handeling: Het evalueren van instrumenten ten behoeve van de coördinatie van documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Opmerking: Het betreft onder andere handboeken, kwaliteitsmonitor dienstverlening, informatieparagrafen, contra-expertises, structuurschetsen, informatiestatuten, checklists, experimenten, gebruikersonderzoeken.

Waardering: B (2)

39.

Handeling: Het opstellen van een plan van aanpak voor projecten ten aanzien van overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Waardering: B (5)

40.

Handeling: Het opstellen van een plan van aanpak voor projecten ten aanzien van documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Waardering: B (5)

42.

Actor: Minister van Binnenlandse Zaken / Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid

Handeling: Het initiëren, begeleiden en evalueren van projecten ten aanzien van overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Waardering: V 10 jaar na einde project, m.u.v. evaluatie B (2)

43.

Actor: Minister van Binnenlandse Zaken / Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid

Handeling: Het initiëren, begeleiden en evalueren van projecten ten aanzien van documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Waardering: V 10 jaar na einde project, m.u.v. evaluatie B (2)

45.

Handeling: Het financieren van projecten en pilots ten aanzien van overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Opmerking: De projecten in het kader van het NAP vallen hier niet onder (zie afbakening).

Waardering: V 10 jaar na einde projecten en pilots

46.

Handeling: Het financieren van projecten en pilots ten aanzien van documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Opmerking: De projecten in het kader van het NAP vallen hier niet onder (zie afbakening).

Waardering: V 10 jaar na einde projecten en pilots

48.

Handeling: Het opstellen van voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Product: Besluit archiefoverdracht rijksadministratie, Stb. 1988/541

Waardering: B (1)

49.

Handeling: Het opstellen van voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Product: Besluit archiefoverdracht rijksadministratie, Stb. 1988/541

Waardering: B (1)

51.

Handeling: Het beoordelen van meerjareninformatieplannen die de Minister van BZK door de vakminister zijn toegezonden

Periode: 1981 -

Grondslag: Besluit Informatievoorziening in de rijksdienst 1981, Stcrt. 1981/9, art. 3; Besluit Informatievoorziening in de rijksdienst 1990, Stcrt. 1991/20, art. 11

Waardering: B (2)

52.

Handeling: Het instellen van commissies voor advisering over het beleid en wet- en regelgeving ten aanzien van overheidsinformatievoorziening

Periode: 1945 -

Product: ten aanzien vanautomatisering

– Beschikking van 5 oktober 1957 / nr. 7067 / afdeling F.A.Z. (Commissie Automatisering Rijksadministratie), Stcrt. 1957/198

– Besluit AOA, Stcrt. 1979/11 (Adviescommissie Organisatie & Automatisering)

– Beschikking van 28 februari 1975 nr. Cd 75/U 13 Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, Stcrt. 1975/47 en Besluit Bestuurlijke Overlegcommissie Overheidsinformatievoorziening, Stcrt. 1986/109 (BOCO)

– Besluit CCOI 1986, Stcrt. 1986/95

– Besluit ACI 1991, Stcrt. 1991/27

ten aanzien van documentaire informatievoorziening

– Beschikking van 12 september 1947 (Commissie Archiefbeheer / Archiefcommissie-Mey)

– Besluit post- en archiefzaken rijksadministratie, Stb. 1950/K425 (Permanente commissie post- en archiefzaken rijksadministratie)

– Beschikking van 5 juni 1950 (Commissie van Advies voor de Overheidsdocumentatie)

– Besluit van 10 oktober 1952 (Permanente Commissie voor Overheidsdocumentatie)

– Beschikking van 28 november 1953 / nr. 448 / afdeling OAZ en Besluit algemene secretarie-aangelegenheden voor de rijksadministratie, Stb. 1980/182 (Algemene Classificatie Commissie voor de Overheidsadministratie)

– Besluit algemene secretarie-aangelegenheden voor de rijksadministratie, Stb. 1980/182 (Permanente Commissie voor algemene secretarie-aangelegenheden bij de rijksadministratie)

– Besluit permanente commissie documentaire informatievoorziening, Stb. 1981/662 (PCDIN)

– Beschikking van 28 augustus 1991 / nr. IBI 91 / N78-B Directoraat Openbaar Bestuur, Stcrt. 1991/183 (Voorlopige Commissie Documentaire overheidsinformatie)

ten aanzien van beveiliging

– Instellingsbesluit interdepartementale commissie informatiebeveiliging, Stcrt. 1992/2 (ICIB)

– Instellingsbesluit Advies- en coördinatiepunt informatiebeveiliging, Stcrt. 1992/2 (ACIB)

– Instellingsbesluit interdepartementale commissie informatiebeveiligingsberaad, Stcrt. 1996 / 226 (IB-beraad)

ten aanzien van de Staatsdrukkerij

– Reglement voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 13 augustus 1947, Stcrt. 1947/167, art. 5.1

Opmerking: Het betreft veelal een ministeriële regeling

Waardering: B (4)

53.

Handeling: Het benoemen van de leden, plaatsvervangende leden, secretaris en adjunct-secretaris(sen) van adviescommissies voor advisering over het beleid en wet- en regelgeving ten aanzien van overheidsinformatievoorziening

Periode: 1945 -

Grondslag: ten aanzien van automatisering

– Beschikking van 10 juli 1969, nr. CK 69/U1054 van de Raadadviseur Automatisering (Commissie Automatisering Rijksdienst)

– Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139 (RCC)

– Beschikking van 28 februari 1975 nr. Cd 75/U 13 Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, Stcrt. 1975/47, art. 4 en Besluit Bestuurlijke Overlegcommissie Overheidsinformatievoorziening, Stcrt. 1986/109, art. 4 en 5 (BOCO)

– Besluit AOA, Stcrt. 1979/11, art. 2 (Adviescommissie Organisatie & Automatisering)

ten aanzien van documentaire informatievoorziening

– Besluit post- en archiefzaken rijksadministratie, Stb. 1950/K425, art. 5

– Beschikking van 28 november 1953 / nr. 448 / afdeling OAZ en Besluit algemene secretarie-aangelegenheden voor de rijksadministratie, Stb. 1980/182, art. 6.3 (instelling van de Algemene Classificatie Commissie voor de Overheidsadministratie)

– Besluit algemene secretarie-aangelegenheden voor de rijksadministratie, Stb. 1980/182, art. 5.2, 5.3 en 5.4

– Besluit permanente commissie documentaire informatievoorziening, Stb. 1981/662, art. 4.2 en 4.3 (PCDIN)

ten aanzien van beveiliging

– Instellingsbesluit interdepartementale commissie informatiebeveiliging, Stcrt. 1992/2, art. 4 (ICIB)

– Instellingsbesluit Advies- en coördinatiepunt informatiebeveiliging, Stcrt. 1992/2, art. 6 (ACIB)

– Instellingsbesluit interdepartementale commissie informatiebeveiligingsberaad, Stcrt. 1996/226, art. 4 (IB-beraad)

ten aanzien van de Staatsdrukkerij

– Reglement voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 13 augustus 1947, Stcrt. 1947/167, art. 5.1

Opmerking: Het betreft veelal een ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

54.

Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden op het beleidsterrein overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Product: (organisatie)besluiten

Opmerking: Onder organisatie-eenheden wordt ook verstaan: (buiten-) diensten en agentschappen.

Waardering: B (4)

55.

Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden op het beleidsterrein documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Product: (organisatie)besluiten

Opmerking: Onder organisatie-eenheden wordt ook verstaan: (buiten-) diensten en agentschappen.

Waardering: B (4)

57.

Handeling: Het deelnemen aan advies- en overlegcommissies inzake overheidsinformatievoorziening openbare sector waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet bij de minister berust

Periode: 1945 -

Product: benoemingsvoordracht, lidmaatschaparchief

Waardering: V 5 jaar

58.

Handeling: Het deelnemen aan advies- en overlegcommissies inzake documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet bij de minister berust

Periode: 1945 -

Product: benoemingsvoordracht, lidmaatschaparchief

Waardering: V 5 jaar

60.

Handeling: Het deelnemen aan het bestuur van privaatrechtelijke instellingen op het gebied van overheidsinformatievoorziening openbare sector

Periode: 1945 -

Product: bestuurs(lidmaatschap)advies

Waardering: V 5 jaar

61.

Handeling: Het deelnemen aan het bestuur van privaatrechtelijke instellingen op het gebied van documentaire overheidsinformatievoorziening rijksbreed

Periode: 1945 -

Product: bestuurs(lidmaatschap)advies

Waardering: V 5 jaar

62.

Handeling: Het mede-oprichten en in stand houden van privaatrechtelijke instellingen op het gebied van overheidsinformatievoorziening

Periode: 1945 -

Product: oprichtingsakte, statuten, verslaglegging naar de oprichters bijv. jaarverslagen

Opmerking: Te denken valt aan stichtingen die door de overheid (mede) zijn opgericht ten behoeve van een beleidsdoelstelling. Deze kunnen in de opmerking of bij het product opgesomd worden Ze hoeven geen archiefwettelijke actor te zijn, maar ze horen wel in de actorenlijst vermeld te worden.

Waardering: B (4)

2.2. Toegankelijkheid overheidsinformatie

63.

Handeling: Het verstrekken van een jaarlijkse opdracht aan de Staatsdrukkerij voor het samenstellen en uitgeven van de (papieren) Staatsalmanak

Periode: 1945 -

Product: Contract

Waardering: V 5 jaar

65.

Handeling: Het bewerken van de ingezonden gegevens van departementen

Periode: a. 1951 - ca. 1987

b. ca. 1987 - 1994

Opmerking: Tot 1987 was het Bureau Redactie Staatsalmanak hiervoor verantwoordelijk. Na 1987 de Centrale Archiefselectiedienst. Tot 1994 bleven ambtenaren van het Ministerie van BZK hier werkzaam, daarna werd dit een taak van de inmiddels geprivatiseerde SDU.

Waardering: V 5 jaar

68.

Handeling: Het verzamelen van informatie over adviesorganen door middel van tweejaarlijkse enquêtes

Periode: 1978 - ca. 1990

Product: ‘Overzichten adviesorganen van de centrale overheid’

Opmerking: Deze overzichten verschenen zowel in aparte boekvorm en als bijlage bij de Staatsalmanak.

Waardering: V 5 jaar

69.

Handeling: Het ontwikkelen en evalueren van een pilot voor de samenstelling en werking van een elektronische overheidsalmanak

Periode: 1997 -

Waardering: B (5)

70.

Handeling: Het uitvoeren van een pilot voor de samenstelling en werking van een elektronische overheidsalmanak

Periode: 1997 -

Waardering: V 10 jaar na einde pilot

71.

Handeling: Het verstrekken van een opdracht aan uitgeverij Kluwer om een Algemene Databank Wet- en regelgeving (ADW) te ontwikkelen

Periode: 1997

Bron: Interview met. A.A. Oudenhooven, 28 september 1999

Product: Overeenkomst

Opmerking: De voorzitter van de Tweede Kamer was mede-ondertekenaar van de overeenkomst.

Waardering: B (5)

72.

Handeling: Het instellen van een Overlegplatform ADW

Periode: 1997

Bron: Interview met A.A Oudenhooven, 28 september 1999

Product: Overlegplatform ADW

Opmerking: Het bestuur van het platform bestaat uit vertegenwoordigers op directeursniveau van de betrokken ministeries, de Tweede Kamer en Kluwer, alsmede externe deskundigen zoals hoogleraren recht.

Waardering: B (4)

73.

Actor: Ministerie van Binnenlandse Zaken / Overlegplatform ADW

Handeling: Het voeren van overleg over de uitvoering van het contract om de ADW te ontwikkelen

Periode: 1994 -

Bron: Interview met A.A. Oudenhooven, 28 september 1999

Opmerking: Voorbeelden zijn geschillen inzake auteursrecht en het betalen van afkoopsommen aan auteurs.

Waardering: V 10 jaar

74.

Actor: Ministerie van Binnenlandse Zaken / Redactieraad ADW

Handeling: Het adviseren van Kluwer over de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van de ADW

Periode: 1994 - 1995

Bron: Interview met A.A. Oudenhooven, 28 september 1999

Waardering: V 5 jaar

75.

Handeling: Het sluiten van een overeenkomst met de vereniging Nederlandse Bibliotheek- en Lees Centrum (NBLC) voor levering van de ADW in een groot aantal openbare bibliotheken ten behoeve van het gebruik door burgers

Periode: 1998-

Bron: Interview met. A.A. Oudenhooven 28 september 1999

Waardering: B (5)

76.

Handeling: Het ontwikkelen, opzetten en doorontwikkelen van de website voor de (rijks)overheid (overheid.nl)

Periode: 1999 -

Bron: Interview met H. Koopman, 3 december 1999

Opmerking: Namens de minister is de Helpdesk.overheid.nl met de praktische uitvoering ervan belast.

Waardering: B (5)

77.

Handeling: Het voeren van de redactie en het beheer van de website voor de (rijks)overheid

Periode: 1999 -

Bron: Interview met. H. Koopman, 3 december 1999

Waardering: V 5 jaar met uitzondering van één exemplaar van alle eindversies

78.

Handeling: Het beantwoorden van via de Helpdesk gestelde vragen van overheden inzake het ontsluiten van informatie via internet of het inhoudelijk en kwalitatief verbeteren van hun bestaande site

Periode: 1999 -

Bron: Businessplan overheid.nl / werkplan overheid.nl

Opmerking: Namens de minister is de Helpdesk.overheid.nl met de praktische uitvoering ervan belast. Instrumenten zijn onder andere handboeken, monitorinstrument, nulmetingen, best practices, gebruikersonderzoeken.

Waardering: V 5 jaar

79.

Handeling: Het ontwikkelen van generieke instrumenten voor overheden om informatie te ontsluiten via internet of hun bestaande site inhoudelijk en kwalitatief te verbeteren

Periode: 1999 -

Bron: Businessplan overheid.nl / werkplan overheid.nl

Opmerking: Namens de minister is de Helpdesk.overheid.nl met de praktische uitvoering ervan belast. Instrumenten zijn onder andere handboeken, monitorinstrument, nulmetingen, best practices, gebruikersonderzoeken.

Waardering: B (5)

80.

Handeling: Het formuleren van beleid ten aanzien van de publicatie van Kamerstukken en wet- en regelgeving, in het bijzonder via internet

Periode: 1998 -

Bron: Interview met mr. drs. H. Flier, 24 september 1999

Opmerking: De stuurgroep bespreekt op strategisch niveau welk beleid er gevoerd gaat worden en op welke wijze.

Waardering: B (5)

2.3. Dienstverlening

81.

Handeling: Het vaststellen van de criteria aan de hand waarvan bepaald kan worden of gemeenten een pilot-gemeente wordt binnen de pilot OL-2000

Periode: 1995 - 1996

Bron: Eerste voortgangsrapportage, TK 1995 - 1996, 20 644, nr. 27, p. 5

Waardering: B (5)

82.

Handeling: Het instellen van het programmabureau OL2000 en de Stuurgroep OL2000

Periode: 1996

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B (4)

83.

Handeling: Het onderhouden van de contacten met deelnemende organisaties en het bewaken van de voortgang van de diverse projecten binnen OL-2000

Periode: 1996 -

Waardering: V 10 jaar

84.

Handeling: Het bewaken van het kader, de voortgang en de financiën van het programma Overheidsloket-2000

Periode: 1997 -

Grondslag: Instellingsbesluit stuurgroep Overheidsloket-2000, 25 januari 1997, Stcrt. 1997/29, art. 3

Waardering: B (5)

85.

Handeling: Het evalueren van de verrichte taken en het doen van voorstellen aan Minister van Binnenlandse Zaken over gewenste veranderingen in het programma OL-2000

Periode: 1997 -

Grondslag: Instellingsbesluit stuurgroep Overheidsloket-2000, 25 januari 1997, Stcrt. 1979/29, art. 2

Waardering: B (3)

2.4. Democratische besluitvorming

86.

Handeling: Het stimuleren van kleinschalige experimenten (bij lagere overheden) teneinde inzicht te krijgen in de kansen en dilemma’s van elektronische burgerconsultatie

Periode: 1995 -

Bron: Interview met drs. J.G.A. van den Broek, 5 oktober 1999

Waardering: V 10 jaar

87.

Handeling: Het opstellen van de handleiding Elektronische burgerconsultatie

Periode: 1996

Bron: Interview met drs. J.G.A. van den Broek, 5 oktober 1999

Opmerking: De publicatie van de handleiding vond in april 1998 plaats.

Waardering: B (5)

88.

Handeling: Het verzamelen, structureren en verspreiden van ervaringen op het terrein van elektronische burgerconsultatie en aanverwante zaken via conferenties, artikelen, als mede een afzonderlijke samenvattende publicatie ‘Elektronische Burgerconsultatie, eerste ervaringen’, op basis van extern onderzoek

Periode: 1995 - 1998

Bron: Tweede voortgangsrapportage, TK 1997 - 1998, 20644, nr. 32, p. 12 - 13

Waardering: V 5 jaar, eindproduct B (5)

89.

Handeling: Het uitwisselen van ervaringen en opvattingen op het terrein van elektronische burgerconsultatie en aanverwante zaken

Periode: 1995 - 1998

Bron: Interview met drs. J.G.A. van den Broek, 5 oktober 1999

Opmerking: De klankbordgroep ondersteunt de Minister van BZK bij de beleidsontwikkeling van digitale discussies.

Waardering: V 10 jaar

3.2. Documentaire informatievoorziening

95.

Handeling: Het voorbereiden (van het vaststellen) van voorschriften inzake post- en archiefaangelegenheden

Periode: 1945 -

Product: Besluit post- en archiefzaken rijksadministratie, 2 oktober 1950, Stb. 1950/K425; Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie, 26 maart 1980, Stb. 1980/182

Waardering: B (5)

99.

Handeling: Het vaststellen van een reglement van orde voor de Permanente Commissie Post- en Archiefzaken (PCPAZ)bij de rijksadministratie en voor de Permanente Commissie voor algemene secretarie-aangelegenheden bij de rijksadministratie (PCASA)

Periode: 1950 - 1981

Grondslag: Besluit post- en archiefzaken rijksadministratie, 2 oktober 1950, Stb. 1950/K425, art. 6;

Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie, 26 maart 1980, Stb. 1980/182, art. 5.6

Waardering: B (4)

117.

Handeling: Het vaststellen van eisen waaraan bewaarruimten voor afgesloten archiefgedeelten moeten voldoen

Periode: 1980 - 1995

Grondslag: Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie, 26 maart 1980, Stb. 1980/182, art. 25; Voorschrift inrichtingseisen voor nieuwe archiefruimten, Stcrt. 1983/172

Opmerking: Vanaf 1996 is de Minister van OCenW actor voor deze handeling. Zie hiervoor het nog te verschijnen RIO over Cultuurbeheer.

Waardering: B (5)

122.

Handeling: Het sluiten van raamconvenanten met de vakminister met betrekking tot het (laten) selecteren en inventariseren van archiefbescheiden

Periode: 1997 -

Grondslag: Besluit van 12 december 1996, houdende regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst, Stb. 1997/7, art. 4.1

Opmerking: Jaarlijks wordt overleg gevoerd over de planning en de voortgang van archiefbewerking in het kader van raam- en projectconvenanten.

Waardering: B (5)

124.

Handeling: Het sluiten van projectconvenanten met de vakminister met betrekking tot het selecteren en inventariseren van archiefbescheiden

Periode: 1997 -

Grondslag: Besluit van 12 december 1996, houdende regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst, Stb. 1997/7, art. 4.3

Opmerking: Jaarlijks wordt overleg gevoerd over de planning en de voortgang van archiefbewerking in het kader van raam- en projectconvenanten.

Waardering: V 10 jaar na einde overdracht

125.

Handeling: Het in opdracht selecteren en inventariseren van archiefbescheiden van de overheid

Periode: 1981 -

Grondslag: Besluit houdende instelling van een Centrale Archief Selectiedienst, Stb.1981/186, art. 3 ; Besluit houdende nieuwe regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst, Stb. 1989/365, art. 3.1, 4.1 en 5.2; Besluit van 12 december 1996, houdende regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst, Stb. 1997/7, art. 4.1

Opmerking: In tegenstelling tot ministeries moeten gemeenten, provincies, waterschappen en openbare lichamen hier een vergoeding voor betalen.

Waardering: V 5 jaar, m.u.v. het plan van aanpak en de inventaris B (5)

127.

Handeling: Het verrichten van overige werkzaamheden ten behoeve van ministeries en daaronder ressorterende instellingen, bedrijven en diensten, die geen betrekking hebben op de selectie en inventarisatie van deze archiefbescheiden

Periode: 1989 -

Grondslag: Besluit houdende nieuwe regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst, Stb. 1989/365, art. 4.4 - 4.6

Opmerking: Een voorbeeld hiervan is het verrichten van tekstverwerkingsactiviteiten; reeds voor de instelling van de CAS verrichtte de Interdepartementale Typekamer Winschoten (ITW) typewerkzaamheden voor ministeries. In 1994 is de ITW opgeheven en opgegaan in de CAS.

Waardering: V 5 jaar

128.

Handeling: Het adviseren over het selecteren en inventariseren van archiefbescheiden (en de behandeling daarvan) van ministeries en daaronder ressorterende diensten, instellingen en bedrijven, gemeenten, provincies, waterschappen en openbare lichamen

Periode: 1989 -

Grondslag: Besluit houdende nieuwe regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst, Stb. 1989/365, art. 3.1 en 5.2

Product: Advies

Waardering: B (5)

130.

Handeling: Het adviseren van de Minister van BZK en de Minister van OCenW over de verkleining van de achterstanden in de archiefbewerking

Periode: 1989 - 1996

Grondslag: Besluit houdende nieuwe regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst, Stb. 1989/365, art. 3 lid 2; Besluit van 12 december 1996, houdende regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst, Stb. 1997/7, art. 7

Waardering: B (5)

136.

Handeling: Het instellen van het programmabureau Digitale Duurzaamheid

Periode: 1996

Bron: Interview met drs. J.L.E. Goutier, 27 oktober 1999

Waardering: B (4)

3.3. IT- infrastructuur

141.

Handeling: Het vaststellen van de taken en bevoegdheden van de Bestuurlijke Commissie voor Overheidsautomatisering (BOCO)

Periode: 1975 - ca. 1995

Grondslag: Beschikking van 28 februari 1975 / Nr. CD 75/U 13 Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, Stcrt. 1975/47; Besluit Bestuurlijke Overlegcommissie Overheidsinformatievoorziening, Stcrt. 1986/109, art. 3.1

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B (4)

142.

Handeling: Het treffen van nadere voorzieningen voor het secretariaat van de Bestuurlijke Overlegcommissie Overheidsinformatievoorziening (BOCO)

Periode: 1986 - ca. 1995

Grondslag: Bestuurlijke Overlegcommissie Overheidsinformatievoorziening, Stcrt. 1986/109, art. 6.2

Waardering: V 5 jaar

145.

Handeling: Het goedkeuren van het verlenen van studieopdrachten aan derden door de Bestuurlijke Overlegcommissie Overheidsinformatievoorziening (BOCO)

Periode: 1986 - ca. 1995

Grondslag: Bestuurlijke Overlegcommissie Overheidsinformatievoorziening, Stcrt. 1986/109, art. 11.2

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V 5 jaar

151.

Handeling: Het beschikbaar stellen van een budget ten behoeve van de werkzaamheden van de Advies Commissie Informatisering (ACI)

Periode: 1991 - ca. 1995

Grondslag: Besluit ACI 1991, Stcrt. 1991/27, art. 6.3

Waardering: V 10 jaar

157.

Handeling: Het vaststellen van het reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie

Periode: 1951 - 1969

Product: Reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, Stcrt.1951/11

Waardering: B (4)

158.

Handeling: Het opstellen van richtlijnen voor de Technische Commissie en de Commissie van Bijstand van de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie

Periode: 1951 - 1969

Grondslag: Reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, Stcrt.1951/11, art. 2.2, 5.1, 6.1

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B (1)

160.

Handeling: Het benoemen van vertegenwoordigers voor de Commissie van Bijstand en de Technische Commissie van de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie

Periode: 1951 - 1969

Grondslag: Reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, Stcrt. 1951/11, art. 5.4, 5.6 en 6.4

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: De benoeming van de vertegenwoordiger van het belanghebbende departement gebeurt op voordracht van de minister in kwestie; het benoemen van een vertegenwoordiger van het Ministerie van Financiën tot lid van de Technische Commissie gebeurt op voordracht van de Minister van Financiën; zie handeling 118.

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

163.

Handeling: Het benoemen van het hoofd van de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie

Periode: 1951 - 1969

Grondslag: Reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, Stcrt. 1951/11, art. 2.1

Product: Ministeriële beschikking, gehoord de Technische Commissie

Waardering: V 75 jaar na geboorte

164.

Actor: Minister van Binnenlandse Zaken

Handeling: Het bepalen van de taken en bevoegdheden van het hoofd van de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie

Periode: 1951 - 1969

Grondslag: Reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, Stcrt. 1951/11, art. 2.1

Product: Ministeriële beschikking, gehoord de Technische Commissie

Waardering: B (4)

168.

Handeling: Het bepalen of departementen, of daaronder ressorterende diensten, staatsbedrijven en instellingen ponskaartinstallaties in gebruik mogen nemen

Periode: 1951 - 1969

Grondslag: Reglement voor de Rijkscentrale voor de Mechanische Administratie, Stcrt. 1951/11, art. 7

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V 5 jaar

172.

Handeling: Het stellen van regels voor de berekening van door de RMA op kostprijsbasis verrichte diensten

Periode: 1951 - 1969

Grondslag: Reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, Stcrt. 1951/11, art. 4

Waardering: V 5 jaar

173.

Handeling: Het instellen van het Rijks Computercentrum (RCC)

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Stcrt. 1969/139, art. 1

Product: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt.1969/139

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178

Bepalingen inzake de uitvoering door de algemene Rijksrekencentra van opdrachten van de Rijksoverheid, Stcrt. 1981/63

Waardering: B (4)

174.

Handeling: Het vaststellen van het Reglement Samenwerkingsverband Registratiediensten Limburg

Periode: 1974 - 1985/6

Grondslag: Instellingsbeschikking Computer Centrum Limburg, Stcrt. 1974/135, art. 3

Product: Reglement Samenwerkingsverband Registratiediensten Limburg

Opmerking: Voor het instellen van het Samenwerkingsverband wordt verwezen naar de algemene handelingen.

Waardering: B (4)

175.

Handeling: Het instellen en opheffen van het Computer Centrum Limburg

Periode: 1974 - 1985/6

Product: Instellingsbeschikking Computer Centrum Limburg, Stcrt. 1974/135

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178

Waardering: B (4)

176.

Handeling: Het bepalen van de taken en bevoegdheden van de directeur van het Rijks Computercentrum en de directeur van het Computer Centrum Limburg

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt.1969/139, art. 3;

Instellingsbeschikking Computer Centrum Limburg, Stcrt. 1974/135 art. 4; Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 3; Instructie Directeuren Algemene Rijksrekencentra van 13 juli 1981, Stcrt. 1981/63

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B (4)

180.

Handeling: Het verlenen van toestemming aan het Rijks Computercentrum en het Computer Centrum Limburg voor het verrichten van diensten voor overheidsorganen, (semi-) overheidsorganen en andere instellingen

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt.1969/139, art. 2.1;Instellingsbeschikking Computer Centrum Limburg, Stcrt. 1974/135,art. 2.2; Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 2; Bepalingen inzake de uitvoering door de algemene Rijksrekencentra van opdrachten van de Rijksoverheid, Stcrt. 1981/63, art. 2.1

Product: Ministeriële beschikking

Opmerking: Ten behoeve van het analyseren, ontwerpen en programmeren van de gewenste informatieverwerking stelt de vakminister een overlegorgaan in, waarin zowel vertegenwoordigers van de opdrachtgever als van het Rijks Computercentrum zitting hebben.

Waardering: V 5 jaar

181.

Handeling: Het verlenen van toestemming aan het Rijks Computercentrum en het Computer Centrum Limburg voor het uitvoeren van opdrachten voor instanties die niet tot de Rijksdienst behoren

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt.1969/139, art. 2.2; Instellingsbeschikking Computer Centrum Limburg, Stcrt. 1974/135,art. 2.2; Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 2; Instructie Directeuren Algemene Rekencentra, Stcrt. 1981/63, art. 1.4

Waardering: V 5 jaar

191.

Handeling: Het vaststellen van (regels voor) de tarieven die voor de kosten van de werkzaamheden van het Rijks Computercentrum en het Computer Centrum Limburg in rekening worden gebracht

Periode: 1977 - 1990

Grondslag: Besluit Algemene Rijksrekencentra, Stcrt. 1977/178, art. 5; Bepalingen inzake de uitvoering door de algemene Rijksrekencentra van opdrachten van de rijksoverheid, Stcrt. 1981/63, art. 18

Waardering: B (4)

192.

Handeling: Het uitoefenen van het algemene toezicht op de bedrijfsvoering van het Rijks Computercentrum en het Computer Centrum Limburg

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139, art. 6

Waardering: V 10 jaar

195.

Handeling: Het voorbereiden van de verzelfstandiging van het Rijks Computercentrum

Periode: 1988 - 1990

Grondslag: Comptabiliteitswet 1976, Stb. 1976/671, art. 40

Product: Wet N.V. RCC

Waardering: B (4)

200.

Actor: Minister van Binnenlandse Zaken / Werkgroep de Kam

Handeling: Het onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking tussen overheidsorganisaties op het terrein van elektronische netwerken

Periode: 1994 - 1995

Product: Rapport ‘Kiezen voor samenwerking, een groeipad’, Den Haag 1995

Opmerking: Het onderzoek werd verricht op initiatief van de ACI (zie ook paragraaf over adviescommissies).

Waardering: V 5 jaar, eindproduct B (5)

201.

Handeling: Het identificeren van kansrijke onderwerpen voor samenwerking in het kader van ON21

Periode: 1995 -

Bron: Interview met. W.J. Berghuijs, 13 oktober 1999

Waardering: V 5 jaar

203.

Handeling: Het instellen van het Programmabureau ON21

Periode: 1996

Bron: Interview met. W.J. Berghuijs, 13 oktober 1999

Waardering: B (4)

204.

Handeling: Het sluiten van een convenant met de VNG om bij de ontwikkeling van telematicanetwerken structureel samen te werken

Periode: 1996

Bron: Tweede voortgangsrapportages over de nota Terug naar de toekomst, TK 1997 - 1998, 20644, nr. 32, p. 23

Waardering: B (5)

205.

Actor: Minister van Binnenlandse Zaken / Werkgroep de Kam

Handeling: Het fungeren als klankbordgroep voor het initiëren van nieuwe initiatieven op het gebied van telematica en het bewaken van de voortgang van de lopende initiatieven

Periode: 1996 -

Bron: Brochure ‘ON21 - samenwerkingsverband communicatie-infrastructuur openbare sector’

Waardering: V 5 jaar

206.

Handeling: Het op hoofdlijnen bewaken van het samenwerkingsverband en het beoordelen van de haalbaarheid van nieuwe initiatieven op het gebied van telematica

Periode: 1996 -

Bron: Brochure ‘ON21 - samenwerkingsverband communicatie-infrastructuur openbare sector’

Waardering: V 5 jaar

207.

Handeling: Het beantwoorden van vragen van afzonderlijke overheidsinstanties bij de gezamenlijke verwerving van diensten op het gebied van telematica

Periode: 1996 -

Bron: Interview met. W.J. Berghuijs, 13 oktober 1999

Opmerking: Het gaat hier in het bijzonder om het faciliteren van aanbestedingen.

Waardering: V 5 jaar

208.

Handeling: Het ontwikkelen van generieke instrumenten voor afzonderlijke overheidsinstanties voor de gezamenlijke verwerving van diensten op het gebied van telematica

Periode: 1996 -

Bron: Interview met W.J. Berghuijs, 13 oktober 1999

Waardering: B (5)

209.

Handeling: Het sluiten van raamcontracten op het gebied van telematica

Periode: 1996 -

Bron: Interview met. W.J. Berghuijs, 13 oktober 1999

Product: OH 2000, OB 2000 en OT 2000

Waardering: B (5)

211.

Handeling: Het beheren van raamcontracten op het gebied van telematica

Periode: 1996 -

Bron: Interview met W.J. Berghuijs, 13 oktober 1999

Product: ON 2000, OB 2000 en OT 2000

Waardering: V 5 jaar na aflopen contract

213.

Handeling: Het ontwikkelen van een website voor de Rijksoverheid waar informatie-, communicatie- en transactiediensten worden aangeboden

Periode: 1999 -

Bron: Interview met drs. A. Reinders, 28 september 1999

Waardering: V 5 jaar met uitzondering van één exemplaar van alle eindversies

214.

Handeling: Het ondersteunen van de invoering van intranet bij een departement en het afstemmen van het Rijksoverheidsintranet op de infrastructuur binnen het eigen departement

Periode: 1999 -

Bron: Interview met drs. A. Reinders, 28 september 1999

Waardering: V 5 jaar

215.

Handeling: Het doen van voorstellen voor de inhoudelijke invulling en de vormgeving van het Rijksoverheidsintranet

Periode: 1999 -

Bron: Interview met drs. A. Reinders, 28 september 1999

Waardering: V 5 jaar met uitzondering van één exemplaar van alle eindversies

216.

Handeling: Het instellen van het Project Millennium Overheid

Periode: 1997

Waardering: B (4)

221.

Handeling: Het coördineren en ondersteunen van de werkzaamheden bij alle ministeries die zijn gericht op het oplossen c.q. beheersbaar maken van het millenniumprobleem

Periode: 1997 -

Bron: Interview met dhr. Drs. Ing. P.D. Verstege, 14 oktober 1999

Waardering: V 5 jaar

223.

Handeling: Het uitbrengen van rapportages over de stand van zaken bij het oplossen en beheersbaar maken van het millenniumprobleem

Periode: 1998 -

Bron: Interview met Ir. K. Preijer, 4 november 1999

Waardering: B (3)

3. Beveiliging van overheidsinformatievoorziening

227.

Handeling: Het voorbereiden van wijzigingen van voorschriften op het gebied van beveiliging van geautomatiseerde informatievoorziening

Periode: 1977 - 1989

Waardering: B (5)

231.

Handeling: Het ondersteunen van de ICIB en het IB-beraad

Periode: 1991 - 1999

Grondslag: Besluit van 5 december 1991, Stcrt. 1992/2, art. 6.1; Instellingsbesluit interdepartementale commissie informatiebeveiligingsberaad van 5 november 1996/Nr. ACIB96/112, Stcrt. 1996/226, art. 6

Opmerking: Zij vervulde onder andere een adviserende rol bij de implementatie van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst uit 1994.

Waardering: V 5 jaar

3.5. Staatsdrukkerij

235.

Handeling: Het voorbereiden van een KB over de werkwijze van het Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf

Periode: 1945 - 1988

Product: Reglement voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf, Stcrt. 1947/167;

Besluit nopens het drukken, de prijsvaststelling en het verkrijgbaar stellen van drukwerken, welke door het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf worden uitgegeven, 18 maart 1966, Stb. 1966/102

Waardering: B (5)

236.

Handeling: Het (voorbereiden van een KB over het) vaststellen van tarieven voor drukwerk van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf

Periode: 1945 - 1989

Grondslag: Besluit van de Souvereine Vorst der Verenigde Nederlanden van 18 december 1813, nr. 6;

Besluit nopens het drukken, de prijsvaststelling en het verkrijgbaar stellen van drukwerken, welke door het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf worden uitgegeven, 18 maart 1966, Stb. 1966/102, art. 1

Product: onder meer :

Besluit van 17 juli 1947, Stb. 1947/24;

Beschikking van 14 juni 1972, Stcrt. 1972/121

Opmerking: Na de inwerkingtreding van het KB van 1966 werden de tarieven niet langer bij KB vastgesteld maar bij ministerieel besluit.

Waardering: V 5 jaar

237.

Handeling: Het vaststellen van nadere regels voor de werkwijze van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf

Periode: 1945 -

Grondslag: Reglement voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 13 augustus 1947, Stcrt. 1947/167, art. 1.3, 1.6 en 3 ;

Besluit nopens het drukken, de prijsvaststelling en het verkrijgbaar stellen van drukwerken, welke door het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf worden uitgegeven, 18 maart 1966, Stb. 1966/102, art.1

Opmerking: De regels betreffen onder andere de tariefvaststelling, de verkrijgbaarstelling en het beheer van drukwerk.

Waardering: B (5)

238.

Handeling: Het voorbereiden van een KB over de benoeming van de directeur en de adjunct-directeur van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf

Periode: 1947 - 1989

Grondslag: Reglement voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 13 augustus 1947, Stcrt. 1947/167, art. 4.1 en 4.2

Waardering: V 5 jaar

239.

Handeling: Het vaststellen van een instructie voor de bevoegdheden van de directeur van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf

Periode: 1945 - 1989

Grondslag: Reglement voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 13 augustus 1947, Stcrt. 1947/167, art. 4.1

Waardering: B (4)

240.

Handeling: Het voorbereiden van een KB over de benoeming van leden van de Commissie van Advies en de Commissie van Toezicht op het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf en de aanwijzing van een voorzitter, een gedelegeerde en een secretaris

Periode: 1945 - 1989

Grondslag: Reglement voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 13 augustus 1947, Stcrt. 1947/167, art. 5.1

Waardering: V 5 jaar

241.

Handeling: Het vaststellen van regels voor de werkwijze van de leden van de Commissie van Advies en de Commissie van Toezicht op het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf

Periode: 1945 - 1989

Grondslag: Reglement voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 13 augustus 1947, Stcrt. 1947/167, art. 6 en 7

Waardering: B (4)

242.

Actor: Minister van Binnenlandse Zaken

Handeling: Het vaststellen van regels voor de honorering van de leden van de Commissie van Advies en van Toezicht op het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf

Periode: 1945 - 1988

Grondslag: Reglement voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 13 augustus 1947, Stcrt. 1947/167, art. 6 en 7

Waardering: V 10 jaar

245.

Handeling: Het voorbereiden van de verzelfstandiging van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf

Periode: 1985 - 1989

Grondslag: Comptabiliteitswet 1976, Stb. 1976/671, art. 40

Product: Wet NV SDU, Stb. 1988/421

Waardering: B (4)

247.

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten met een uitgeverij teneinde al hun publicaties te laten vervaardigen, leveren en beheren

Periode: 1989 -

Bron: Interview met mr. drs. H. Flier, 24 september 1999

Waardering: V 5 jaar na einde overeenkomst

Redactiecommissie Staatsalmanak

66.

Handeling: Het toezicht houden op de vormgeving en inhoud van de Staatsalmanak :

Periode: 1956 - ca. 1988

Grondslag: Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 24 september 1956

Waardering: V 5 jaar

Redactieraad Staatsalmanak

66.

Handeling: Het toezicht houden op de vormgeving en inhoud van de Staatsalmanak :

Periode: ca. 1988 -

Grondslag: Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 24 september 1956

Waardering: V 5 jaar

Redactiecommissie Registers Rijkspublicaties

67.

Handeling: Het bevorderen van een eenvormiger en doeltreffender documentatie van de rijkspublicaties

Periode: 1955 - 1984

Grondslag: Besluit van 24 januari 1955

Opmerking: Het betrof publicaties van de Handelingen van de Staten-Generaal, het Staatsblad, de Staatscourant en het Tractatenblad.

Waardering: V 5 jaar

Subcommissie Postbehandeling en Archiefbeheer der Departementen

96.

Handeling: Het opstellen van richtlijnen voor de post- en archiefzaken bij departementen

Periode: 1945 - 1946

Opmerking: In dit geval was niet te achterhalen wanneer door wie de subcommissie is ingesteld, noch waarvan zij een subcommissie was.

Waardering: B (5)

Commissie Archiefbeheer (Archiefcommissie-Mey)

97.

Handeling: Het voorbereiden van een nieuw besluit post- en archiefzaken voor de rijksadministratie

Periode: 1947 - 1950

Grondslag: Beschikking van 12 september 1947

Opmerking: De commissie maakte diverse concept-ontwerpen voor het Besluit post- en archiefzaken uit 1950.

Waardering: B (1, 5)

98.

Handeling: Het adviseren over vraagstukken inzake het archiefbeheer

Periode: 1947 - 1950

Grondslag: Beschikking van 12 september 1947

Opmerking: Voorbeelden waar de commissie advies over uitbracht waren de vorming van een centraal archief in elk departement en registratuurplannen.

Waardering: B (5)

Permanente Commissie voor post- en archiefzaken bij de rijksadministratie (PCPAZ)

100.

Handeling: Het adviseren van de vakminister over een uniforme werkwijze bij de behandeling van post- en archiefzaken

Periode: 1952 - 1980

Grondslag: Besluit post- en archiefzaken rijksadministratie, 2 oktober 1950, Stb. 1950/K425, art. 4

Product: Advies

Waardering: B (5)

101.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken bij zijn taak een uniforme werkwijze ten aanzien van post- en archiefzaken te bevorderen

Periode: 1952 - 1980

Grondslag: Besluit post- en archiefzaken rijksadministratie, 2 oktober 1950, Stb. 1950/K425, art. 4

Product: Advies, vergaderstukken

Waardering: B (1)

Permanente Commissie voor algemene secretarie-aangelegenheden bij de rijksadministratie (PCASA)

101.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken bij zijn taak een uniforme werkwijze ten aanzien van post- en archiefzaken te bevorderen

Periode: 1980 - 1981

Grondslag: Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie, 26 maart 1980, Stb. 1980/1981, art. 4

Product: Advies, vergaderstukken

Waardering: B (1)

102.

Handeling: Het adviseren van de vakminister over de behandeling van post- en archiefzaken

Periode: 1980 - 1981

Grondslag: Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie, 26 maart 1980, Stb. 1980/182, art. 4

Product: Advies, vergaderstukken

Waardering: B (5)

Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening (PCDIN)

101.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken bij zijn taak een uniforme werkwijze ten aanzien van post- en archiefzaken te bevorderen

Periode: 1981 -

Grondslag: Besluit permanente commissie documentaire informatievoorziening, 2 oktober 1981, Stb. 1981/662, art. 3.3

Product: Advies, vergaderstukken

Waardering: B (1)

102.

Handeling: Het adviseren van de vakminister over de behandeling van post- en archiefzaken

Periode: 1981 -

Grondslag: Besluit permanente commissie documentaire informatievoorziening, 2 oktober 1981, Stb. 1981/662, art. 3.1

Product: Advies, vergaderstukken

Waardering: B (5)

103.

Handeling: Het instellen van subcommissies

Periode: 1981 -

Grondslag: Besluit permanente commissie documentaire informatievoorziening, 2 oktober 1981, Stb. 1981/662, art. 5.2

Product: Besluit

Opmerking: De PCDIN heeft 3 vaste subcommissies:

a. de CoördinatieCommissie Algemene Secretarie-aangelegenheden (CCASA).

b. de CoördinatieCommissie Bibliotheek- en Documentatie-aangelegenheden (CCBIDOC).

c. de werkgroep automatisering documentaire informatiesystemen (WGDIS).

Waardering: B (4)

104.

Handeling: Het informeren van de Minister van Binnenlandse Zaken over de wijze waarop bij de departementen de documentaire informatieverzorging wordt uitgevoerd en de mate waarin deze werkwijzen op elkaar zijn afgestemd

Periode: 1981 -

Grondslag: Besluit permanente commissie documentaire informatievoorziening, 2 oktober 1981, Stb. 1981/662, art. 3.2

Waardering: V 5 jaar

105.

Handeling: Het doen van voorstellen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en aan de vakminister om de samenwerking tussen departementen op het gebied van documentaire informatievoorziening te bevorderen

Periode: 1981 -

Grondslag: Besluit permanente commissie documentaire informatievoorziening, 2 oktober 1981, Stb. 1981/662, art. 3.4

Product: Voorstellen

Waardering: B (5)

106.

Handeling: Het vaststellen van een reglement van orde voor de werkzaamheden van de PCDIN en het stellen van regels over haar wijze van werken en rapporteren

Periode: 1981 -

Grondslag: Besluit permanente commissie documentaire informatievoorziening, 2 oktober 1981, Stb. 1981/662, art. 7 en 8.2

Waardering: B (4)

Voorlopige Commissie Documentaire overheidsinformatie

107.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken over het opstellen van een structuurschets voor de documentaire informatievoorziening

Periode: 1991 - ca. 1992 / 1993

Grondslag: Beschikking van 28 augustus 1991/nr. IBI 91/N78-B Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur, Stcrt. 1991/183, art. 2

Product: ‘Over papieren tijgers en elektronische muizen’ (1992) en ‘Over verscheurde tijgers en muizen met staartjes’ (1993)

Opmerking: Het instrument structuurschets kwam voort uit het Besluit IVR-1990.

Waardering: B (1)

Algemene Classificatie Commissie voor de Overheidsadministratie (ACCO)

111.

Handeling: Het adviseren van de vakminister over het gebruik van archiefcodes

Periode: 1953 - 1992

Grondslag: Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 28 november 1953;

Besluit Algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie, 26 maart 1980, Stb. 1980/1982, art. 6.2

Product: Advies, vergaderstukken

Waardering: B (5)

Nederlandse Classificatie Commissie (NCC)

112.

Handeling: Het geven van voorlichting over de Universele Decimale Classificatie (U.D.C.)

Periode: 1973 - 1980

Waardering: V 5 jaar, eindproduct B (5)

113.

Handeling: Het bevorderen van inzicht en kennis over ontsluitingsmethoden en - technieken

Periode: 1950 - 1984

Waardering: V 5 jaar

114.

Handeling: Het verzorgen van uitgaven met uittreksels van de U.D.C.

Periode: 1945 - 1973

Waardering: V 5 jaar, eindproduct B (5)

Commissie van Advies voor de Overheidsdocumentatie (Commissie Brummel)

133.

Handeling: Het uitbrengen van advies over de mogelijkheden tot coördinatie en eventueel centralisatie van de overheidsdocumentatie

Periode: 1950 - 1951

Grondslag: Beschikking van 5 juni 1950

Waardering: B (1)

Permanente Commissie voor Overheidsdocumentatie (PCOD)

134.

Handeling: Het adviseren van de vakminister over overheidsdocumentatie

Periode: 1952 - 1981

Grondslag: Besluit van 10 oktober 1952

Waardering: V 5 jaar

Commissie voor de bestudering van het vraagstuk van de automatisering van de rijksadministratie / Commissie Automatisering Rijksdienst (CAR)

137.

Handeling: Het uitbrengen van adviezen aan de Minister van Binnenlandse Zaken over:mogelijkheden van integratie en coördinatie van de informatieverwerking bij daarvoor in aanmerking komende organen van de Rijksdienst

– belangrijke elektronische informatieverwerkende apparatuur, te gebruiken in de Rijksdienst voor instellingen, die van rijksmiddelen gebruik maken

– de algemene beleidsaspecten van en de taakverdeling en prioriteitenstelling tussen (rijks)computercentra

Periode: 1957 - 1979

Grondslag: Beschikking van 5 oktober 1957 / Nr. 7067 / afdeling F.A.Z., Stcrt. 1957/198, art. 2a en 2c; Beschikking van 25 augustus 1966 / Nr. CG 66/U 1391/ Directie O.A.R. (instelling Commissie Automatisering Rijksdienst), Stcrt.1966/172, art. 2a en 2c; Beschikking van 10 juli 1969 / Nr. CK 69/U1054 van de Raadadviseur Automatisering, Stcrt. 1969/152, art. 2.1 en 2.2 onder b; Besluit Commissie Automatisering Rijksdienst, Stcrt. 1977/178, art. 1 onder b, 1e en 2e lid

Waardering: B (1)

138.

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van een verslag aan de Minister van Binnenlandse Zaken over de werkzaamheden van de commissie

Periode: 1969 - 1979

Grondslag: Beschikking van 10 juli 1969 / Nr. CK 69/U1054 van de Raadadviseur. Automatisering., Stcrt. 1969/152, art. 6; Besluit Commissie Automatisering Rijksdienst, Stcrt. 1977/178, art. 10

Product: Verslag

Waardering: B (3)

Adviescommissie voor Overheidsorganisatie en -automatisering (AOA)

139.

Handeling: Het gevraagd of ongevraagd adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken over het beleid inzake de automatisering van de rijksdienst

Periode: 1979 - 1983

Grondslag: Besluit AOA, Stcrt. 1979/11, art.1.2; Besluit Informatievoorziening in de Rijksdienst, Stcrt. 1981/9, art. 3

Product: Advies

Opmerking: Dit advies betreft zowel interdepartementale als interbestuurlijke vraagstukken.

Waardering: B (1)

Adviescommissie Rijksdienst (ARD) / subcommissie informatievoorziening

140.

Handeling: Het, gevraagd of ongevraagd, adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken over de informatievoorziening in de rijksdienst

Periode: 1983 - ca. 1997

Grondslag: Besluit ARD, 6 december 1983, Stcrt.1983/248, art. 2.1

Product: Advies

Waardering: B (1)

Bestuurlijke Overlegcommissie voor Overheidsautomatisering / Bestuurlijke Overlegcommissie voor Overheidsinformatievoorziening (BOCO)

141.

Handeling: Het jaarlijks opstellen van een programma van werkzaamheden

Periode: 1986 - ca. 1995

Grondslag: Bestuurlijke Overlegcommissie Overheidsinformatievoorziening, Stcrt. 1986/109, art. 7

Waardering: B (5)

144.

Handeling: Het uitbrengen van rapporten en adviezen met betrekking tot overheidsinformatie

Periode: 1975 - ca. 1995

Grondslag: Beschikking van 28 februari 1975 / Nr. CD 75/U 13 Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, Stcrt. 1975/47, onder b ;

Bestuurlijke Overlegcommissie Overheidsinformatievoorziening, Stcrt. 1986/109, art. 3.4

Opmerking: Deze rapporten en adviezen zijn gericht aan alle daarvoor in aanmerking komende organen van Rijk, provincies en gemeenten. De voorbereiding van deze rapporten en adviezen werd gedaan door de werkgroepen.

Waardering: B (1)

146.

Handeling: Het goedkeuren van het verlenen van studieopdrachten aan derden

Periode: 1986 - ca. 1995

Grondslag: Bestuurlijke Overlegcommissie Overheidsinformatievoorziening, Stcrt. 1986/109, art. 11.2

Waardering: V 5 jaar

147.

Handeling: Het periodiek opstellen van een verslag over de werkzaamheden en bevindingen

Periode: 1986 - ca. 1995

Grondslag: Bestuurlijke Overlegcommissie Overheidsinformatievoorziening, Stcrt. 1986/109, art. 12.1

Product: Verslag

Opmerking: De commissie stelt minimaal eens in de drie jaar een verslag op.

Waardering: B (3)

Centrale Commissie Overheidsinformatievoorziening (CCOI)

148.

Handeling: Het ontwikkelen van voorstellen, instrumenten en hulpmiddelen voor het algemene informatievoorzieningsbeleid van de overheid

Periode: 1986 - 1990

Grondslag: Besluit CCOI 1986, Stcrt. 1986/70, art. 2.1a en 2.2

Product: Datacommunicatie-atlas

Waardering: B (1)

149.

Handeling: Het, gevraagd of ongevraagd, op hoofdlijnen adviseren over:

– ontwikkelingen die zich op het terrein van de overheidsinformatievoorziening voordoen

– plannen of schetsen op het gebied van overheidsinformatievoorzieningmet een interdepartementaal of interbestuurlijk karakter

– departementale plannen op het gebied van de informatievoorziening

Periode: 1986 - 1990

Grondslag: Besluit CCOI 1986, Stcrt. 1986/70, art. 2.1b en 2.3

Product: Advies

Opmerking: In april 1990 verscheen het eindrapport ‘Informatietechnologie voor bestuurlijke vernieuwing.’ Alle voorstellen, adviezen en rapporten werden uitgebracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

Waardering: B (1)

150.

Handeling: Het jaarlijks rapporteren van de werkzaamheden, over de voortgang van de beleidsontwikkeling op het gebied van de overheidsinformatievoorziening in het algemeen en over de uitvoering van aanvaard informatievoorzieningsbeleid

Periode: 1986 - 1990

Grondslag: Besluit CCOI 1986, Stcrt. 1986/70, art. 3

Product: Rapport

Waardering: B (3)

Advies Commissie Informatisering (ACI)

152.

Handeling: Het jaarlijks doen van voorstellen aan de Minister van Binnenlandse Zaken over de besteding van het budget

Periode: 1991 - ca. 1995

Grondslag: Besluit ACI 1991, Stcrt. 1991/27, art. 6.4

Waardering: B (5)

153.

Handeling: Het gevraagd of ongevraagd adviseren over de mogelijkheden en het doelmatiger gebruik van informatietechnologie bij de rijksoverheid

Periode: 1991 - ca. 1995

Grondslag: Besluit ACI 1991, Stcrt. 1991/27, art. 2

Product: Advies

Opmerking: De commissie bracht bijvoorbeeld advies uit over de mogelijkheden van netwerken voor telematicadiensten (ON21). De Minister van BZK, die de adviezen ontvangt, zorgt voor verspreiding bij die ministers en ZBO’s die het aangaat.

Waardering: B (1)

154.

Handeling: Het jaarlijks rapporteren over de werkzaamheden van de commissie

Periode: 1991 - ca. 1995

Grondslag: Besluit ACI 1991, Stcrt. 1991/27, art. 3

Waardering: B (3)

Interdepartementaal Overleg Informatievoorziening en Organisatie (IOIO)

155.

Handeling: Het bespreken van het informatiebeleid voor de Rijksoverheid en het uitwisselen van informatie over onderwerpen op het terrein van organisatie en geautomatiseerde informatievoorziening

Periode: ca. 1990 - ca. 1998

Waardering: V 5 jaar

Rijkscentrale voor Mechanische Administratie (RMA)

161.

Handeling: Het adviseren van de Minister van BZK bij de benoeming van het hoofd van de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie

Periode: 1951 - 1969

Grondslag: Reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, Stcrt. 1951/11, art. 2.1

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

162.

Actor: Rijkscentrale voor Mechanische Administratie ( RMA ) / Technische Commissie

Handeling: Het adviseren van de Minister van BZK bij het bepalen van de taken en bevoegdheden van het hoofd van de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie

Periode: 1951 - 1969

Grondslag: Reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, Stcrt. 1951/11, art. 2.1

Waardering: B (4)

165.

Handeling: Het gevraagd of ongevraagd adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken over elektronische en conventionele informatieverwerkingssystemen voor ministeries

Periode: 1951 - 1969

Grondslag: Reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, Stcrt. 1951/11, art. 5.2 en 6.7

Product: Advies

Waardering: B (5)

166.

Handeling: Het bepalen welke ingekomen opdrachten in aanmerking komen om door de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie (RMA) te worden uitgevoerd

Periode: 1951 - 1969

Grondslag: Reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, Stcrt. 1951/11, art. 6.2

Waardering: V 5 jaar

167.

Handeling: Het adviseren van de Minister van BZK bij het bepalen of departementen, of daaronder ressorterende diensten, staatsbedrijven en instellingen ponskaartinstallaties in gebruik mogen nemen

Periode: 1951 - 1969

Grondslag: Reglement voor de Rijkscentrale voor de Mechanische Administratie, Stcrt. 1951/11, art. 7

Waardering: V 5 jaar

169.

Handeling: Het voorbereiden en uitvoeren van de elektronische en conventionele informatieverwerking voor overheidsinstellingen

Periode: 1950 - 1969

Grondslag: Instellingsbeschikking 1 oktober 1950, Stcrt. 1950/170;

Reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, Stcrt. 1951/11, art. 1

Opmerking: Zie voor het voorbereiden en uitvoeren van de elektronische en conventionele informatieverwerking voor overheidsinstellingen ten aanzien van de personeels- en salarisadministratie RIO nr. 77 ‘Personeelsinformatievoorziening en -administratie’.

Waardering: V 5 jaar

170.

Handeling: Het ontwerpen van informatiesystemen

Periode: 1950 - 1969

Grondslag: Instellingsbeschikking 1 oktober 1950, Stcrt. 1950/170;

Reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, Stcrt. 1951/11, art. 1

Opmerking: Voor het ontwerpen van informatiesystemen van de personeels- en salarisadministratie bij ministeries zie het RIO nr. 77 ‘Personeelsinformatievoorziening en -administratie.’

Waardering: B (5)

171.

Handeling: Het (doen) bouwen en onderhouden van informatiesystemen

Periode: 1950 - 1969

Grondslag: Instellingsbeschikking 1 oktober 1950, Stcrt. 1950/170;

Reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, Stcrt. 1951/11, art. 1

Opmerking: Voor het (doen) bouwen en onderhouden van informatiesystemen op het gebied van de personeels- en salarisadministratie bij ministeries zie het RIO nr.77 ‘Personeelsinformatievoorziening en -administratie’.

Broncode is de programmacode waar in de programmeur zijn programma’s schrijft.

Waardering: V 5 jaar, m.u.v. broncodes B (5)

Rijks Computercentrum (RCC)

177.

Handeling: Het, gevraagd of ongevraagd, adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken of de directeur van het Rijks Computercentrum over zaken van technische en bestuurlijke aard, het Rijks Computercentrum betreffende

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139, art. 7.1

Waardering: B (5)

178.

Handeling: Het opstellen van een offerte voor het verrichten van diensten op het gebied van automatische informatieverwerking bij ministeries en daaronder ressorterende instellingen automatische informatieverwerking

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139, art. 4.1 en 4.2;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 /nr. CD77 / U224 , Stcrt. 1977/178, art. 4; Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 1

Waardering: V 5 jaar

182.

Handeling: Het voorbereiden en uitvoeren van de elektronische en conventionele informatieverwerking voor overheidsinstellingen

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139, art. 4.2;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Opmerking: Zie voor het voorbereiden en uitvoeren van de elektronische en conventionele informatieverwerking voor overheidsinstellingen ten aanzien van de personeels- en salarisadministratie RIO nr. 77 ‘Personeelsinformatievoorziening en -administratie.’

Waardering: V 5 jaar

183.

Handeling: Het voorbereiden en uitvoeren van de geautomatiseerde informatieverwerking voor overheidsinstellingen

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139, art. 4.2;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Opmerking: Zie voor het voorbereiden en uitvoeren van de geautomatiseerde informatieverwerking voor overheidsinstellingen ten aanzien van de personeels- en salarisadministratie RIO nr. 77 ‘Personeelsinformatievoorziening en -administratie.’

Waardering: V 5 jaar

184.

Handeling: Het ontwerpen van nieuwe informatiesystemen

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139, art. 4.2;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Opmerking: Zie voor het ontwerpen van nieuwe informatiesystemen ten aanzien van de personeels- en salarisadministratie RIO nr. 77 ‘Personeelsinformatievoorziening en -administratie.’

Waardering: B (5)

185.

Handeling: Het (doen) bouwen en onderhouden van nieuwe informatiesystemen

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139, art. 4.2;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Opmerking: Zie voor het (doen) bouwen en onderhouden van nieuwe informatiesystemen ten aanzien van de personeels- en salarisadministratie RIO nr. 77 ‘Personeelsinformatievoorziening en -administratie.’

Broncode is de programmacode waar in de programmeur zijn programma’s schrijft.

Waardering: V 5 jaar, m.u.v. broncodes B (5)

186.

Handeling: Het adviseren van de vakminister bij het opstellen en / of uitwerken van automatiseringsplannen op het gebied van gegevensverwerking

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139, art. 4.2;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Opmerking: Dit betreft onder andere financiële, materiële en organisatorische aspecten.

Waardering: B (5)

187.

Handeling: Het exploiteren van geautomatiseerde informatiesystemen

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139, art. 4.2;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Product: Contracten

Waardering: V 10 jaar

188.

Handeling: Het beheren van door het Rijks Computercentrum geïnstalleerde computerapparatuur

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139, art. 4.2;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Waardering: V 10 jaar

189.

Handeling: Het beheren van door het Rijks Computercentrum ontwikkelde procedures voor manuele gegevensverwerking

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139, art. 4.2;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Waardering: V 10 jaar

190.

Handeling: Het begeleiden en opleiden van gebruikers bij de implementatie van de ontwikkelde of in exploitatie genomen geautomatiseerde informatiesystemen

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139, art. 4.2;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Waardering: V 5 jaar

194.

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van een verslag aan de Minister van Binnenlandse Zaken

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139, art.8;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 6;

Instructie Directeuren Algemene Rijksrekencentra, Stcrt. 1981/63, art. 8

Waardering: B (3)

Computer Centrum Limburg

178.

Handeling: Het opstellen van een offerte voor het verrichten van diensten op het gebied van automatische informatieverwerking bij ministeries en daaronder ressorterende instellingen automatische informatieverwerking

Periode: 1974 - 1985/1986

Grondslag: Instellingsbeschikking Computer Centrum Limburg, Stcrt. 1974/135;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 1

Waardering: V 5 jaar

182.

Handeling: Het voorbereiden en uitvoeren van de elektronische en conventionele informatieverwerking voor overheidsinstellingen

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139, art. 4.2;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Opmerking: Zie voor het voorbereiden en uitvoeren van de elektronische en conventionele informatieverwerking voor overheidsinstellingen ten aanzien van de personeels- en salarisadministratie RIO nr. 77 ‘Personeelsinformatievoorziening en -administratie.’

Waardering: V 5 jaar

183.

Handeling: Het voorbereiden en uitvoeren van de geautomatiseerde informatieverwerking voor overheidsinstellingen

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139, art. 4.2;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Opmerking: Zie voor het voorbereiden en uitvoeren van de geautomatiseerde informatieverwerking voor overheidsinstellingen ten aanzien van de personeels- en salarisadministratie RIO nr. 77 ‘Personeelsinformatievoorziening en -administratie.’

Waardering: V 5 jaar

184.

Handeling: Het ontwerpen van nieuwe informatiesystemen

Periode: 1974 - 1985/1986

Grondslag: Instellingsbeschikking Computer Centrum Limburg, Stcrt. 1974/135;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 /nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Opmerking: Zie voor het ontwerpen van nieuwe informatiesystemen ten aanzien van de personeels- en salarisadministratie RIO nr. 77 ‘Personeelsinformatievoorziening en -administratie.’

Waardering: B (5)

185.

Handeling: Het (doen) bouwen en onderhouden van nieuwe informatiesystemen

Periode: 1974 - 1985/1986

Grondslag: Instellingsbeschikking Computer Centrum Limburg, Stcrt. 1974/135;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 /nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Opmerking: Zie voor het (doen) bouwen en onderhouden van nieuwe informatiesystemen ten aanzien van de personeels- en salarisadministratie RIO nr. 77 ‘Personeelsinformatievoorziening en -administratie.’

Broncode is de programmacode waar in de programmeur zijn programma’s schrijft.

Waardering: V 5 jaar, m.u.v. broncodes B (5)

186.

Handeling: Het adviseren van de vakminister bij het opstellen en / of uitwerken van automatiseringsplannen op het gebied van gegevensverwerking

Periode: 1974 - 1985/1986

Grondslag: Instellingsbeschikking Computer Centrum Limburg, Stcrt. 1974/135;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Opmerking: Dit betreft onder andere financiële, materiële en organisatorische aspecten.

Waardering: B (5)

187.

Handeling: Het exploiteren van geautomatiseerde informatiesystemen

Periode: 1974 - 1985/1986

Grondslag: Instellingsbeschikking Computer Centrum Limburg, Stcrt. 1974/135;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Product: Contracten

Waardering: V 10 jaar

188.

Handeling: Het beheren van door het Computer Centrum Limburg geïnstalleerde computerapparatuur

Periode: 1974 - 1985/1986

Grondslag: Instellingsbeschikking Computer Centrum Limburg, Stcrt. 1974/135;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Waardering: V 10 jaar

189.

Handeling: Het beheren van door het Computer Centrum Limburg ontwikkelde procedures voor manuele gegevensverwerking

Periode: 1974 - 1985/1986

Grondslag: Instellingsbeschikking Computer Centrum Limburg, Stcrt. 1974/135;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Waardering: V 10 jaar

190.

Handeling: Het begeleiden en opleiden van gebruikers bij de implementatie van de ontwikkelde of in exploitatie genomen geautomatiseerde informatiesystemen

Periode: 1974 - 1985/1986

Grondslag: Instellingsbeschikking Computer Centrum Limburg, Stcrt. 1974/135;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 4;

Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Waardering: V 5 jaar

194.

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van een verslag aan de Minister van Binnenlandse Zaken

Periode: 1974 - 1985/1986

Grondslag: Instellingsbeschikking Computer Centrum Limburg, Stcrt. 1974/135;

Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224, Stcrt. 1977/178, art. 6;

Instructie Directeuren Algemene Rijksrekencentra, Stcrt. 1981/63, art. 8

Waardering: B (3)

Commissie van Toezicht op het Computer Centrum Limburg

193.

Handeling: Het toezicht houden op en het uitbrengen van advies over de wijze waarop het Computer Centrum Limburg haar taken uitvoert

Periode: 1974 - 1985/6

Grondslag: Instellingsbeschikking Computer Centrum Limburg, Stcrt. 1974/135, art. 5

Product: Toezicht, advies

Waardering: B (5)

Informatiebeveiligingsberaad (IB-beraad)

202.

Handeling: Het op interdepartementaal niveau onderzoeken of er op het gebied van telematicanetwerken behoeften tot samenwerking bestaan en in hoeverre deze behoefte tot beleid kan worden gemaakt

Periode: 1995 -

Bron: Interview met. W.J. Berghuijs, 13 oktober 1999

Waardering: B (1)

232.

Handeling: Het jaarlijks opstellen van een jaarplan en een vergaderschema

Periode: 1996 -

Grondslag: Instellingsbesluit interdepartementale commissie informatiebeveiligingsberaad van 5 november 1996/ Nr. ACIB96/112, Stcrt. 1996/226, art. 7

Product: Jaarplan

Waardering: B (5)

233.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken of de minister wie het aangaat over de algemene informatiebeveiliging

Periode: 1996 -

Grondslag: Instellingsbesluit interdepartementale commissie informatiebeveiligingsberaad van 5 november 1996/Nr. ACIB96/112, Stcrt. 1996/226, art. 3

Product: Advies

Opmerking: Doel van de taak van het IB-beraad is te bevorderen dat informatiebeveiliging structureel wordt ingebed in de gehele rijksoverheid. Het ACIB assisteerde het IB-beraad bij de voorbereiding van haar adviezen en de overige haar bij dit besluit opgedragen werkzaamheden. Het IB-beraad begeleidt ook de millenniumoperatie binnen de rijksoverheid

Waardering: B (1)

Interdepartementale Commissie informatiebeveiliging (ICIB):

228.

Handeling: Het adviseren van de minister of ministers wie het aangaat over de algemene informatiebeveiliging

Periode: 1991 - 1996

Grondslag: Besluit van 5 december 1991, Stcrt. 1992/2, art. 3.2

Opmerking: Het Advies- en Coördinatiepunt Informatiebeveiliging (ACIB) assisteerde de ICIB bij de voorbereiding van haar adviezen en de overige haar bij dit besluit opgedragen werkzaamheden.

Waardering: B (5)

229.

Handeling: Het jaarlijks rapporteren aan de Minister van Binnenlandse Zaken over haar werkzaamheden

Periode: 1991 - 1996

Grondslag: Besluit van 5 december 1991, Stcrt. 1992/2, art. 7

Waardering: B (3)

230.

Handeling: Het uitbrengen van een evaluatie van haar functioneren aan de Minister van Binnenlandse Zaken

Periode: 1994

Grondslag: Besluit van 5 december 1991, Stcrt. 1992/2, art. 8

Waardering: B (2)

Gebruikersraad Informatiebeveiliging

234.

Handeling: Het adviseren over informatiebeveiliging binnen de Rijksoverheid

Periode: 1996 -

Bron: Interview met drs. J.G.M. Timmermans, 30 september 1999

Product: Advies

Waardering: B (5)

Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf

267.

Handeling: Het vervaardigen, doen vervaardigen, leveren en beheren van de officiële publicaties

Periode: 1945 - 1988

Grondslag: Reglement voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 13 augustus 1947, Stcrt. 1947/167, art. 1

Waardering: V 5 jaar

Commissie van Advies en van Toezicht voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf

243.

Handeling: Het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken over de aangelegenheden betreffende het Reglement voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf

Periode: 1947 - 1989

Grondslag: Reglement voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 13 augustus 1947, Stcrt. 1947/167, art. 5.1

Waardering: B (4)

244.

Handeling: Het houden van toezicht op het functioneren van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf

Periode: 1947 - 1989

Grondslag: Reglement voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 13 augustus 1947, Stcrt. 1947/167, art. 5.1

Waardering: B (1)

B. Overige actoren

Vakminister

1. Algemeen

3.

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement

Periode: 1945 -

Product: O.a. beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties

Waardering: B (1, 2)

6.

Handeling: Het vaststellen van regelgeving voor de interne (departementale) informatievoorziening

Periode: 1945 -

Waardering: B (1)

9.

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen betreffende overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement

Periode: 1945 -

Product: Series jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

Waardering: B (3)

12.

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der Staten Generaal betreffende overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement

Periode: 1945 -

Product: Brieven, notities

Waardering: B (2, 3)

17.

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement

Periode: 1945 -

Product: Brieven, notities

Waardering: V 3 jaar

20.

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement

Periode: 1945 -

Product: Voorlichtingsmateriaal

Opmerking: Zie voor het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (voorlichting als beleidsinstrument) handeling 3.

Waardering: V 3 jaar, m.u.v. 1 exemplaar

23.

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van een intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement

Periode: 1945 -

Product: Offerte, brieven, rapport

Opmerking: Onder vaststellen van het eindproduct wordt ook het in ontvangst nemen van het eindproduct verstaan.

Waardering: B (1, 2)

26.

Handeling: Het begeleiden van intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement

Periode: 1945 -

Product: Notities, notulen, brieven

Waardering: V 5 jaar

29.

Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van intern (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement

Periode: 1945 -

Waardering: V 5 jaar

32.

Handeling: Het financieren van extern (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement

Periode: 1945 -

Product: Rekeningen, declaraties

Waardering: V 10 jaar

35.

Handeling: Het ontwikkelen van instrumenten ten behoeve van de coördinatie van overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement

Periode: 1945 -

Product: O.a. handboeken, kwaliteitsmonitor dienstverlening, informatieparagrafen, contra-expertises, structuurschetsen, informatiestatuten, checklists, experimenten, gebruikersonderzoeken

Waardering: B (1)

38.

Handeling: Het evalueren van instrumenten ten behoeve van de coördinatie van overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement

Periode: 1945 -

Opmerking: Het betreft onder andere handboeken, kwaliteitsmonitor dienstverlening, informatieparagrafen, contra-expertises, structuurschetsen, informatiestatuten, checklists, experimenten, gebruikersonderzoeken.

Waardering: B (2)

41.

Handeling: Het opstellen van een plan van aanpak voor projecten ten aanzien van overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement

Periode: 1945 -

Waardering: B (5)

44.

Handeling: Het initiëren, begeleiden en evalueren van projecten ten aanzien van overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement

Periode: 1945 -

Waardering: V 10 jaar na einde project, m.u.v. evaluatie B (2)

47.

Handeling: Het financieren van projecten en pilots ten aanzien van overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement

Periode: 1945 -

Opmerking: De projecten in het kader van het NAP vallen hier niet onder (zie afbakening)

Waardering: V 10 jaar na einde projecten en pilots

50.

Handeling: Het opstellen van voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement

Periode: 1945 -

Waardering: B (1)

56.

Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden op het beleidsterrein overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement

Periode: 1945 - :

Product: (organisatie)besluiten

Opmerking: Onder organisatie-eenheden wordt ook verstaan: (buiten-) diensten en agentschappen.

Waardering: B (4)

59.

Handeling: Het deelnemen aan advies- en overlegcommissies inzake overheidsinformatievoorziening voor het eigen departement waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet bij de minister berust

Periode: 1945 -:

Product: benoemingsvoordracht, lidmaatschaparchief

Waardering: V 5 jaar

64.

Handeling: Het jaarlijks verzamelen van gegevens voor de Staatsalmanak

Periode: 1945 -

Waardering: V 5 jaar

90.

Handeling: Het (laten) ontwikkelen en beheren van beheersinstrumenten ten behoeve van de informatievoorziening

Periode: 1945 -

Product: o.a. selectielijsten, vernietigingslijsten, informatiesystemen

Opmerking: Onder deze handeling vallen geen registratuur- of ordeningsplannen en archiefcodes.

Waardering: V 10 jaar (na vervallen lijst of beëindiging systeem) met uitzondering van één exemplaar van alle selectielijsten en vernietigingslijsten.

91.

Handeling: Het adviseren van het eigen departement ten aanzien van de interne informatievoorziening

Periode: 1945 -

Product: generieke instrumenten

Waardering: B (5)

92.

Handeling: Het ondersteunen van het eigen departement ten aanzien van de interne informatievoorziening

Periode: 1945 -

Waardering: V 5 jaar

93.

Handeling: Het toezicht houden op de kwaliteit van de interne informatievoorziening

Periode: 1945 -

Waardering: V 5 jaar

94.

Handeling: Het opstellen van meerjareninformatieplannen

Periode: 1981 -

Grondslag: Besluit Informatievoorziening in de rijksdienst 1981, Stcrt. 1981/9, art. 1; Besluit Informatievoorziening in de rijksdienst 1990, Stcrt. 1991/20, art. 10

Waardering: B (5)

3.2. Documentaire informatievoorziening

108.

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van registratuur- of ordeningsplannen

Periode: 1945 -

Grondslag: Besluit post- en archiefzaken rijksadministratie, Stb. 1950/K425, art.13.3;

Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie, Stb. 1980/182, art. 10.1

Ministeriële beheersregeling

Waardering: B (5)

109.

Handeling: Het verzorgen van interne en externe poststromen

Periode: 1945 -

Waardering: V 5 jaar

110.

Handeling: Het vaststellen en wijzigen van archiefcodes

Periode: 1950 -

Grondslag: Besluit post- en archiefzaken rijksadministratie, Stb. 1950/K425, art. 13.2;

Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie, Stb. 1980/182, art. 12

Ministeriële beheersregeling

Opmerking: Onder deze handeling vallen geen registratuur- of ordeningsplannen en archiefcodes.

Waardering: B (5)

116.

Handeling: Het treffen van voorzieningen voor het beheer van archiefbescheiden in geval van reorganisatie, opheffing of privatisering van een archiefvormend onderdeel bij een ministerie of overheidsinstelling

Periode: 1945 -

Grondslag: Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie, Stb. 1988/541

Waardering: V 10 jaar m.u.v. processen-verbaal en verklaringen van overdracht of vervreemding (B 5)

119.

Handeling: Het beheren van archiefbescheiden

Periode: 1945 -

Grondslag: Besluit post- en archiefzaken rijksadministratie, Stb. 1950/K425, art. 21.3;

Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie, Stb. 1980/182, art. 17, 26 en 27

Ministeriële beheersregeling

Opmerking: Deze handeling is beperkt tot de dynamische en semi-statische fase. Het beheer van archiefbescheiden in de statische fase is beschreven in het RIO Cultuurbeheer.

Waardering: V 10 jaar

120.

Handeling: Het (laten) bewerken en inventariseren van archiefbescheiden

Periode: 1945 -

Grondslag: Besluit post- en archiefzaken rijksadministratie, Stb. 1950/K425, art. 21.3;

Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie, Stb. 1980/182, art. 17, 26 en 27

Ministeriële beheersregeling

Product: Inventaris

Waardering: V 10 jaar, inventaris B (5)

121.

Handeling: Het sluiten van raamconvenanten met de Centrale Archief Selectiedienst met betrekking tot het selecteren en inventariseren van archiefbescheiden

Periode: 1997 -

Grondslag: Besluit van 12 december 1996, houdende regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst, Stb. 1997/7, art. 4.1

Opmerking: Jaarlijks wordt overleg gevoerd over de planning en de voortgang van archiefbewerking in het kader van raam- en projectconvenanten.

Waardering: B (5)

123.

Handeling: Het sluiten van projectconvenanten met de Centrale Archief Selectiedienst met betrekking tot het selecteren en inventariseren van archiefbescheiden

Periode: 1997 -

Grondslag: Besluit van 12 december 1996, houdende regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst, Stb. 1997/7, art. 4.3

Opmerking: Jaarlijks wordt overleg gevoerd over de planning en de voortgang van archiefbewerking in het kader van raam- en projectconvenanten.

Waardering: V 10 jaar na overdracht

126.

Handeling: Het opstellen van een verklaring van vernietiging van archiefbescheiden die niet in een rijksarchiefbewaarplaats berusten

Periode: 1945 -

Grondslag: Besluit van 7 oktober 1919 (Stb. 1919/596), tot vaststelling van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 5 der Archiefwet 1918 (Stb. 1918/378): art. 6; Archiefbesluit (Stb. 1968/200): art. 2, Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995/671): art. 8;

Product: Verklaring van vernietiging; proces-verbaal

Opmerking: Hierbij maakt de zorgdrager een verklaring van vernietiging op waarvan hij een exemplaar bewaart.

Waardering: B (5)

131.

Handeling: Het verzorgen van en advies geven over de reproductie van documenten

Periode: 1945 -

Waardering: V 5 jaar

132.

Handeling: Het doen ontwerpen en vormgeven van grafische producties

Periode: 1945 -

Waardering: V 5 jaar

135.

Handeling: Het aanschaffen, beheren en beschikbaar stellen van publicaties

Periode: 1945 -

Waardering: V 10 jaar

3.3. IT- infrastructuur

151.

Handeling: Het beschikbaar stellen van een budget ten behoeve van de werkzaamheden van de Advies Commissie Informatisering ( ACI )

Periode: 1991 - ca. 1995

Grondslag: Besluit ACI 1991, Stcrt. 1991/27, art. 6.3

Waardering: V 10 jaar

159.

Handeling: Het voordragen van een vertegenwoordiger in de Commissie van Bijstand en de Technische Commissie van de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie

Periode: 1951 - 1969

Grondslag: Reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, Stcrt. 1951/11, art. 5.4 en 6.4

Product: Voordracht

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

179.

Handeling: Het verlenen van opdrachten aan het Rijkscomputer Centrum en het Computer Centrum Limburg

Periode: 1969 - 1990

Grondslag: Reglement voor het Rijks Computercentrum, Stcrt. 1969/139, art.4.1 en 4.2; Besluit Algemene Rijksrekencentra van 25 augustus 1977 / nr. CD77 / U224 , Stcrt. 1977/178, art. 4; Beschikking van 16 maart 1981, nr. OA 81-868/2994 / Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, art. 2

Waardering: V 10 jaar

196.

Handeling: Het instellen van departementale rekencentra

Periode: 1945 -

Waardering: B (4)

Opmerking: Onder rekencentra wordt ook verstaan computercentra en informatiecentra.

197.

Handeling: Het beheren en onderhouden van departementale rekencentra

Periode: 1945 -

Waardering: V 5 jaar

Opmerking: Onder rekencentra wordt ook verstaan computercentra en informatiecentra.

198.

Handeling: Het ontwikkelen van het beleid van de IT-infrastructuur

Periode: 1945 -

Waardering: B (5)

199.

Handeling: Het toetsen, beheren en exploiteren van de IT-infrastructuur

Periode: 1945 -

Waardering: V 5 jaar

210.

Handeling: Het sluiten van nadere overeenkomsten op het gebied van telematica

Periode: 1996 -

Bron: Interview met W.J. Berghuijs, 13 oktober 1999

Product: ON 2000, OB 2000 en OT 2000

Waardering: V 5 jaar na einde overeenkomst

212.

Handeling: Het beheren van nadere overeenkomsten op het gebied van telematica

Periode: 1996 -

Bron: Interview met W.J. Berghuijs, 13 oktober 1999

Product: ON 2000, OB 2000 en OT 2000

Waardering: V 5 jaar na einde overeenkomst

217.

Handeling: Het instellen van sector gebonden dan wel departementale projectorganisaties ten behoeve van het beheersen en oplossen van het millenniumprobleem

Periode: 1997

Waardering: B (4)

218.

Handeling: Het benoemen van (maatschappelijk) vitale sectoren en processen en het vaststellen van een plan van aanpak ten aanzien van het millenniumprobleem in deze sectoren en processen

Periode: 1997 - 1998

Bron: Interview met. Ir. K. Preijer, 4 november 1999

Waardering: B (5)

219.

Handeling: Het uitvoeren en monitoren van de uitvoering van het plan van aanpak ten aanzien van het millenniumprobleem, zowel binnen het ministerie zelf als binnen de (maatschappelijk) vitale sectoren

Periode: 1997 -

Bron: Interview met Ir. K. Preijer, 4 november 1999

Opmerking: Hier vallen inventarisaties, impactanalyses, reparaties, tests, contra-expertises, audits en inspecties onder.

Waardering: V 5 jaar

220.

Handeling: Het opstellen van nood- of overgangsplannen, om in geval van calamiteiten tijdens de millenniumwisseling bij ministeries of (maatschappelijk) vitale objecten adequaat te kunnen reageren

Periode: 1997 -

Bron: Interview met Ir. K. Preijer, 4 november 1999

Waardering: B (5)

223.

Handeling: Het uitbrengen van rapportages over de stand van zaken bij het oplossen en beheersbaar maken van het millenniumprobleem

Periode: 1998 -

Bron: Interview met dhr. Ir. K. Preijer, 4 november 1999

Waardering: B (3)

3.4 . Beveiliging overheidsinformatie

224.

Handeling: Het vaststellen van voorschriften voor informatiebeveiliging

Periode: 1949 -

Product: Beveiligingsvoorschrift 1949; Beveiligingsvoorschrift-II, 1961, art. 1; Voorschrift inzake de beveiliging van gerubriceerde gegevens, verwerkt en opgeslagen in geautomatiseerde systemen bij de rijksoverheid 1980; Besluit voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 1995, art. 3

Waardering: B (5)

225.

Handeling: Het benoemen van een beveiligingsambtenaar, belast met het feitelijke toezicht op de beveiliging van overheidsinformatie

Periode: 1949 -

Grondslag: Beveiligingsvoorschrift 1949, art. 2 ; Voorschrift inzake de beveiliging van gerubriceerde gegevens, verwerkt en opgeslagen in geautomatiseerde gegevensverwerkende systemen bij de rijksoverheid, 1980, art. 1

Waardering: V 75 jaar na geboorte

226.

Handeling: Het vaststellen van instructies voor de beveiligingsambtenaar

Periode: 1949 -

Grondslag: Beveiligingsvoorschrift 1949, art. 2 ; Voorschrift inzake de beveiliging van gerubriceerde gegevens, verwerkt en opgeslagen in geautomatiseerde gegevensverwerkende systemen bij de rijksoverheid, 1980, art. 1

Waardering: B (5)

Minister van Algemene Zaken

156.

Handeling: Het voorbereiden van de instelling van een Rijkscentrale voor Mechanische Administratie

Periode: 1950 - 1969

Product: Besluit van 22 augustus 1950, nr. 23 561, Stcrt. 1950/170

Waardering: B (4)

224.

Handeling: Het vaststellen van voorschriften voor informatiebeveiliging

Periode: 1949 -

Product: Beveiligingsvoorschrift 1949; Beveiligingsvoorschrift-II, 1961, art. 1; Voorschrift inzake de beveiliging van gerubriceerde gegevens, verwerkt en opgeslagen in geautomatiseerde systemen bij de rijksoverheid 1980; Besluit voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 1995, art. 3

Waardering: B (5)

Minister van Economische Zaken

222.

Handeling: Het bemiddelen tussen ICT-leveranciers en -dienstverleners en overige leveranciers van apparatuur enerzijds en gebruikers van computers, software en apparatuur anderzijds met betrekking tot het millenniumprobleem

Periode: 1997 -

Bron: Internet d.d. 13-10-1999 en 26-10-1999

Waardering: V 5 jaar

223.

Handeling: Het uitbrengen van rapportages over de stand van zaken bij het oplossen en beheersbaar maken van het millenniumprobleem

Periode: 1998 - :

Bron: Interview met Ir. K. Preijer

Waardering: B (3)

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

136.

Handeling: Het instellen van het programmabureau Digitale Duurzaamheid

Periode: 1996

Bron: Interview met drs. J.L.E. Goutier, 27 oktober 1999

Waardering: B (4)

Minister van Financiën

157.

Handeling: Het vaststellen van het reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie

Periode: 1951 - 1969

Product: Reglement voor de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, Stcrt.1951/11

Waardering: B (4)

Minister van Verkeer en Waterstaat

69.

Handeling: Het ontwikkelen en evalueren van een pilot voor de samenstelling en werking van een elektronische overheidsalmanak

Periode: 1997 -

Opmerking: De SDU neemt ook deel aan de pilot, maar aangezien zij een particuliere actor is, wordt zij in deze handeling niet als actor vermeld.

Waardering: B (5)

70.

Handeling: Het uitvoeren van een pilot voor de samenstelling en werking van een elektronische overheidsalmanak

Periode: 1997 -

Waardering: V 10 jaar na einde pilot

Algemene Rijksarchivaris

129.

Handeling: Het adviseren aan de CAS en de zorgdrager over de bewerking van archieven

Periode: 1981 - 1989

Grondslag: Besluit houdende instelling van een Centrale Archief Selectiedienst, Stb. 1981/186, art. 5, lid 2

Product: Advies

Waardering: V 5 jaar

Terug naar begin van de pagina