Vaststelling selectielijst OCW en Economische Zaken

Geldend van 22-10-2003 t/m heden

Vaststelling selectielijst OCW en Economische Zaken

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 3 oktober 2002, nr. arc-2002.4316/2);

Besluiten:

Artikel 2

De categorieën 10–21 van Hoofdstuk I-Algemeen van de ‘lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken, welke behoren tot het archief van het Ministerie van Economische Zaken en de daaronder ressorterende diensten’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Economische Zaken en de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen nrs. OKN 117.173 d.d. 07-09-1965 en MH 465/878 d.d. 14-06-1965), laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Economische Zaken en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. 98.28.RWS.JW d.d. 08-01-1998 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1998/142)) worden ingetrokken voorzover deze betrekking hebben op het beleidsterrein overheidsinformatievoorziening.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 11 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:
het

Hoofd Documentaire Informatievoorziening

,

A.H.J. Milder

Terug naar begin van de pagina