Vaststelling selectielijst OCW en SZW

Geldend van 22-10-2003 t/m heden

Vaststelling selectielijst OCW en SZW

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 3 oktober 2002, nr. arc-2002.4316/2);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken behorende tot de archieven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, nrs. ON 134762 d.d. 07-03-1967 en KAZ 185111 d.d. 16-01-1967), laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. R&B/OSA/2002/574 d.d. 18-02-02 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 70 d.d. 12-04-2002)) wordt ingetrokken voorzover deze betrekking heeft op het beleidsterrein overheidsinformatievoorziening.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 11 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
namens deze:
de

plv. Secretaris-Generaal

,

P. Hennephof

Terug naar begin van de pagina