Vaststelling selectielijst OCW en Defensie

Geldend van 22-10-2003 t/m heden

Vaststelling selectielijst OCW en Defensie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 3 oktober 2002, nr. arc-2002.4316/2);

Besluiten:

Artikel 2

De categorieën 7 van het hoofdstuk Algemeen, 1–4 van hoofdstuk 1410, 9–10 van hoofdstuk 4300 en 11, 12, 14–19, 22 en 24 van hoofdstuk 6400/7400/8400 van de ‘lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het Ministerie van Defensie’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Defensie en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, nrs. OKN/MA 154.391 d.d. 30-12-1969 en EAO 250.880 d.d. 30-12-1969 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1970/10, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Defensie en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. R&B/OSA/2002/1164 d.d. 17-5-02 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 2002/222)) worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 11 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Defensie
namens deze:
de

plv. Secretaris-Generaal

M.W. Gout

Terug naar begin van de pagina