Vaststelling selectielijst OCW en BZK

Geldend van 22-10-2003 t/m heden

Vaststelling selectielijst OCW en BZK

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 3 oktober 2002, nr. arc-2002.4316/2);

Besluiten:

Artikel 2

De categorieën 2, 8, 16–18 van hoofdstuk III van de ‘lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en in de archieven van de onder dat Ministerie ressorterende commissies en ambtenaren’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, nr. ON 80163 d.d. 24-03-1961 en FAZ/PAZ C61/U138 d.d. 25-01-1961) worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 11 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
namens deze:
de

plv. Directeur Informatievoorziening

,

S.M. Bronmans

Terug naar begin van de pagina