Vaststelling selectielijst OCW en Financiën

Geldend van 22-10-2003 t/m heden

Vaststelling selectielijst OCW en Financiën

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 3 oktober 2002, nr. arc-2002.4316/2);

Besluiten:

Artikel 2

De hoofdstukken algemeen en organisme (.07) van de ‘lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Ministerie van Financiën en de daaronder ressorterende colleges, commissies en ambtenaren’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Financiën en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, nr. MMA/AR-6301 II d.d. 20 september 1983 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1984-48)), laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. R&B/OSA/2001/866 d.d. 30 juli 2001 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 200/201 d.d. 16/17-10-2001)) worden ingetrokken voorzover deze betrekking hebben op het beleidsterrein overheids-informatievoorziening.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 11 juli 2003

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
het

Hoofd Afdeling Documentaire Informatievoorziening

,

W. van Klink

Terug naar begin van de pagina