Heffingsverordening convenant verpakkingen III vleesindustrie (PVV) 2003

Geldend van 13-09-2003 t/m heden

Heffingsverordening convenant verpakkingen III vleesindustrie (PVV) 2003

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees, 1999-1,

op 9 juli 2003 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

 • 1 Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003.

 • 2 In deze verordening wordt verstaan onder:

  onderneming

  :

  slachterijen, uitsnijderijen en voorverpakkers als bedoeld in artikel 10 van Richtlijn 64/433/EEG d.d. 26 juni 1964 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees;

  ondernemer

  :

  een natuurlijk of rechtspersoon, die een onderneming drijft;

  Convenant Verpakkingen III

  :

  integratieconvenant verpakkingen tussen het Ministerie van VROM enerzijds en anderzijds de Vereniging VNO-NCW, de Stichting Verpakking en Milieu, de Koninklijke vereniging MKB-Nederland, d.d. 4 december 2002.

Artikel 2

 • 1 De ondernemer is, ter bestrijding van de kosten die het PVV maakt als gevolg van deelname aan het Convenant Verpakkingen III , over het jaar 2003 een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:

  • a. indien de ondernemer uit hoofde van het Convenant Verpakkingen III monitorplichtig is: € 226,-

  • b. in alle ander gevallen: € 113,-.

 • 2 De ondernemer die ten genoege van het PVV aantoont dat hij reeds op andere wijze dan via het PVV/ subcluster deelneemt aan het Convenant Verpakkingen III is vrijgesteld van de in het eerste lid genoemde heffing.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie.

Artikel 4

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Heffingsverordening convenant verpakkingen III vleesindustrie (PVV) 2003’.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 24 september 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 26 augustus 2003, nr. TRCJZ/2003/6572.

Terug naar begin van de pagina