Verordening o & o fonds vleesindustrie (PVV) 2003

[Regeling vervallen per 09-09-2012.]
Geldend van 15-04-2006 t/m 08-09-2012

Verordening o & o fonds vleesindustrie (PW) 2003

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 93 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 10 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I,

op 9 juli 2003 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

[Vervallen per 09-09-2012]

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.

productschap

:

het Productschap Vee en Vlees;

2.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

3.

fonds

:

het fonds bedoeld in artikel 2, te noemen O & O-fonds vleesindustrie;

4.

commissie

:

de Commissie Vleesindustrie als bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit Commissie Vleesindustrie.

Artikel 2

[Vervallen per 09-09-2012]

  • 1 Er is een fonds, dat ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter medefinanciering van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, welke ten goede komen of kunnen komen aan de vleessector.

  • 2 De middelen van het fonds, welke nimmer een bedrag van € 250.000,- mogen overschrijden, worden verkregen uit de netto-opbrengsten van heffingen of gedeelten van heffingen, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordening(en), krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.

  • 3 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap, hetwelk, in overeenstemming met de commissie, het beheer over het fonds voert, en worden door het bestuur, in overeenstemming met de commissie, tot een door hetzelve te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling, welke onder de in lid 1 gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.

  • 4 Het fonds kan door het bestuur, in overeenstemming met de commissie, worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.

Artikel 3

[Vervallen per 09-09-2012]

Ten bate onderscheidenlijk ten laste van het fonds komen de baten onderscheidenlijk de lasten van het in artikel 2 van de in het eerste lid genoemde verordening bedoelde fonds ter medefinanciering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, welke ten goede komen of kunnen komen aan bedrijfsgenoten.

Artikel 4

[Vervallen per 09-09-2012]

  • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening o & o fonds vleesindustrie (PVV) 2003".

  • 2 Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 5 april 2006.

Terug naar begin van de pagina