Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht

[Regeling vervallen per 04-03-2007.]
Geldend van 27-08-2003 t/m 03-03-2007

Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht

Het bestuur van de Stichting Skal,
gelet op artikel 10 lid 1 sub e van de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371), artikel 4 lid 2 van het Landbouwkwaliteitsbesluit en artikel 4 van de Landbouwkwaliteitsregeling biologische productiemethode 1996 (Stcrt. 1996, 137) en artikel 31 van de statuten van de Stichting Skal (Stcrt. 1997, 73);
heeft op 9 juli 2003 vastgesteld het navolgende reglement, zoals goedgekeurd door de minister, hierna te noemen: Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht, bestaande uit:

1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 04-03-2007]

1.1. Algemene begripsomschrijvingen

[Vervallen per 04-03-2007]

1.1.1 Onder certificatie wordt in dit reglement verstaan het uitvoeren van activiteiten op grond waarvan Skal verklaart dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een duidelijk omschreven product of voortbrengingsproces voldoet aan de daaraan gestelde certificatie-eisen, vastgelegd in de certificatiegrondslagen.

1.1.2 Als algemene begripsomschrijvingen zijn van toepassing de termen en definities, zoals vastgelegd in:

 • - van toepassing zijnde publiekrechtelijke voorschriften;

 • - statuten van Skal;

 • - andere door Skal gehanteerde eisenstellende documenten

 • - NEN-ISO 9000: 2000.

1.2. Specifieke begripsomschrijvingen

[Vervallen per 04-03-2007]

Aanvullend op de algemene begripsomschrijvingen wordt in dit reglement verstaan onder:

1.2.1 Publiekrechtelijke voorschriften: Verordening (EEG) Nr. 2092/91 en de daarbij behorende bijlagen, de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371), het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische produktiemethode en de Landbouwkwaliteitsregeling biologische productiemethode 1996;

1.2.2 Biologische productiemethode: Voortbrenging van plantaardige en dierlijke landbouwproducten en houden van dieren overeenkomstig de bij of krachtens de Verordening (EEG) Nr. 2092/91, zoals deze is of zal komen te luiden, gestelde voorschriften, die door Skal worden gehanteerd als grondslag voor certificatie en waarnaar wordt verwezen in de Skal-Certificatiegrondslagen Biologische Productie Nederland;

1.2.3 Toezicht: De werkzaamheden die door of namens Skal worden verricht om na te gaan of aan de voorschriften voor de biologische productiemethode zoals vastgelegd in Verordening (EEG) Nr. 2092/91, het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische produktiemethode, de Landbouwkwaliteitsregeling biologische productiemethode 1996 en de interpretaties hieromtrent zoals vastgesteld door de Minister en de voorschriften in het Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht wordt voldaan;

1.2.4 Certificatiegrondslagen: Document van Skal waarin alle certificatie-eisen zijn gebundeld die door Skal worden gehanteerd als grondslag voor certificatie van een bepaald product of proces1;

1.2.5 Leverancier2: De partij (marktdeelnemer) die er voor verantwoordelijk is dat producten en processen bij voortduring voldoen aan de eisen waarop de certificatie is gebaseerd;

1.2.6 Producent: De partij (marktdeelnemer) die zelf producten voortbrengt, al dan niet als leverancier in de zin van voorgaande begripsomschrijving;

1.2.7 Kwaliteitsplan: Een beschrijving van de door de leverancier uit te voeren controle- en voorzorgsmaatregelen, alsmede alle noodzakelijke administratieve handelingen om zeker te stellen dat gecertificeerde producten bij voortduring aan de certificatiegrondslagen voldoen;

1.2.8 Certificatiemerk: Het op gecertificeerde producten aan te brengen merk en/of aanduiding, als bewijs dat producten zijn gecertificeerd;

1.2.9 Skal: Stichting Skal;

1.2.10 Monsteronderzoek: Uitvoering van technische handelingen ter bepaling van een of meer eigenschappen van een product volgens een gespecificeerde procedure. Dit is een onderzoeksmethode waarvan gebruik gemaakt kan worden bij de inspectie en vrijwel altijd wordt uitgevoerd in een laboratorium.

2. Certificatie

[Vervallen per 04-03-2007]

2.1. Voorwaarden

[Vervallen per 04-03-2007]

2.1.1 De aan Certificatie en Toezicht verbonden voorwaarden zijn vastgelegd in dit reglement en in het:

Skal en de leverancier zijn aan deze voorwaarden gebonden, behoudens het in 2.1.2 en 2.1.3 bepaalde.

2.1.2 Bij de uitvoering van certificatie is Skal gebonden aan de accreditatiereglementen en -criteria, die door de Raad voor Accreditatie worden gehanteerd. Voor zover deze accreditatiereglementen en -criteria betrekking hebben op de verhouding tussen Skal, de leverancier en/of de Raad van Accreditatie, geldt het bepaalde in die reglementen en criteria, ook als er sprake is van strijdigheid met dit reglement3.

2.1.3 Wanneer Skal in licentie gebruik maakt van een certificatieregeling of certificatiemerk van een externe organisatie, gelden de tussen Skal en de licentieverlener overeengekomen licentievoorwaarden, ook als er sprake is van strijdigheid met dit reglement.

2.1.4 De leveringsvoorwaarden van de leverancier mogen niet in strijd zijn met dit reglement. Wanneer dit wel het geval prevaleren de bepalingen van dit reglement.

2.1.5 Certificatiewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Skal-medewerkers die daarvoor zijn gekwalificeerd. De kwalificatie-eisen worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Skal.

2.1.6 Skal kan de uitvoering van toelatingsonderzoeken en/of inspectie na certificaatverlening, of onderdelen daarvan, opdragen aan derden (onafhankelijke en onpartijdige deskundigen, onderzoek- of inspectie-instellingen of laboratoria), voor zover de wet zich daar niet tegen verzet en de Minister daarmee heeft ingestemd. Voor zover er accreditatie-eisen voor deze derden zijn vastgesteld zal Skal deze werkzaamheden uitsluitend opdragen aan derden die voldoen aan deze eisen.

2.1.7 Iedere leverancier is ten opzicht van de Stichting mede aansprakelijk voor personen, die in of voor zijn bedrijf werkzaam zijn.

2.2. Certificaathouder

[Vervallen per 04-03-2007]

Alleen leveranciers, die voldoen aan de onder 1.2.5 vermelde begripsomschrijving, kunnen certificaathouder zijn.

Wanneer de leverancier de producten niet zelf voortbrengt moet de kwaliteitsverantwoordelijkheid van de leverancier zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen hem en de feitelijke producent, waarin ten minste is geregeld:

 • - op welke manier de leverancier verifieert dat de producten van de feitelijke producent voldoen aan de in de certificatiegrondslagen gestelde eisen;

 • - dat de leverancier bij de producent kan afdwingen dat producten worden voortgebracht die voldoen aan de in het certificaat vermelde specificatie;

 • - dat Skal alle noodzakelijke werkzaamheden in het kader van certificatie zowel in het bedrijf van de leverancier als bij de feitelijke producent mag (laten) uitvoeren, zonodig met inbegrip van het treffen van maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen;

 • - dat een certificatiemerk uitsluitend mag worden aangebracht op producten die aan de leverancier worden geleverd.

2.3. Betekenis van Skal-certificaten

[Vervallen per 04-03-2007]

Een certificaat van Skal betekent dat:

de daarin gespecificeerde producten geacht kunnen worden te voldoen aan en te zijn voortgebracht volgens de voor die producten door Skal gehanteerde certificatiegrondslagen;

het daarin gespecificeerde voortbrengingsproces geacht kan worden te voldoen aan de voor dat proces door Skal gehanteerde certificatiegrondslagen.

2.4. Uitvoeringsvorm van Skal-certificaten

[Vervallen per 04-03-2007]

Het model van het certificaat Biologische Productie Nederland is als bijlage bij dit reglement opgenomen4. Overige certificaten zijn als bijlage van de betreffende certificatiegrondslagen opgenomen.

2.5. Geldigheidsduur

[Vervallen per 04-03-2007]

Een Skal-certificaat wordt verleend voor een periode van maximaal vijftien maanden.

Een nieuw certificaat wordt afgegeven wanneer is aangetoond dat de leverancier voldoet aan de dan geldende certificatiegrondslagen.

Een certificaat vervalt bij beëindiging van de certificatieovereenkomst tussen Skal en de leverancier.5

2.6. Certificatiemerk

[Vervallen per 04-03-2007]

2.6.1 Nadat door Skal een certificaat is verleend heeft de leverancier het recht om een certificatiemerk aan te brengen op producten die onder certificaat in de handel worden gebracht.

2.6.2 Het certificatiemerk en de wijze van merken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig:

- het Skal-Aanduidingenreglement;

en, indien van toepassing:

- de door licentieverleners gestelde eisen.

2.6.3 Producten die niet voldoen aan of die niet zijn voortgebracht volgens de in de certificatiegrondslagen gestelde eisen mogen niet worden voorzien van een certificatiemerk. De leverancier is verplicht om hierop toe te zien en eventueel reeds aangebrachte merken te verwijderen.

2.7. Certificatieovereenkomst en aansluiting

[Vervallen per 04-03-2007]

Voor de uitvoering van certificatie en toezicht sluiten de leverancier en Skal een overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand nadat Skal een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier met de bijbehorende bijlagen, alsmede de in het Skal-Bijdragereglement bedoelde aansluitingsbijdrage heeft ontvangen, en Skal de aansluiting aan de leverancier schriftelijk heeft bevestigd. De leverancier is vanaf dat moment aangeslotene.

2.8. Vergoedingen

[Vervallen per 04-03-2007]

2.8.1 De leverancier is verplicht tot betaling van een vergoeding (bijdrage) aan Skal. De aard, de hoogte van de bijdrage en de overige voorwaarden zijn geregeld in:

2.8.2 Op alle producten die voorzien zijn van een certificatiemerk zijn de bepalingen van dit reglement en het in dit reglement van toepassing verklaarde Skal-Bijdragereglement van toepassing.

2.9. Openbaarmaking

[Vervallen per 04-03-2007]

2.9.1. De leverancier mag publiceren dat zijn producten of voortbrengingsprocessen gecertificeerd zijn, maar uitsluitend en ondubbelzinnig voor de in het certificaat gespecificeerde producten of voortbrengingsprocessen. Elke andere wijze van openbaarmaking wordt door Skal beschouwd als oneigenlijk gebruik van het certificaat, zoals omschreven in artikel 4.4 van dit reglement.

2.9.2. Skal houdt een register bij, waarin alle Skal-certificaten zijn opgenomen met vermelding van de naam van de leverancier en de gecertificeerde producten of voortbrengingsprocessen. Dit register is openbaar.

2.9.3. Skal houdt een register bij van alle aangeslotenen en verstrekt deze lijst jaarlijks aan de bevoegde instantie.

3. Aanvraagprocedure

[Vervallen per 04-03-2007]

3.1. Informatie

[Vervallen per 04-03-2007]

Skal zal een leverancier die daarom verzoekt op de hoogte stellen van de hoofdzaken van de aanvraagprocedure, de daarbij te hanteren werkwijze en de kosten die aan certificatie zijn verbonden.

Daarbij stelt Skal hem ter beschikking:

 • - een exemplaar van de van toepassing zijnde reglementen, te weten:

 • - dit Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht;

 • - het Skal-Aanduidingenreglement;

 • - het Skal-Bijdragereglement en het op dat moment geldende Tarievenblad;

 • - het Skal-Tuchtrechtreglement of het Skal-Sanctiereglement 6;

 • - het Skal-Reglement van Beroep;

 • - de voor het betreffende product of voortbrengingsproces van toepassing zijnde certificatiegrondslagen;

 • - een aanmeldingsformulier.

3.2. In behandeling nemen van de aanvraag

[Vervallen per 04-03-2007]

3.2.1 Nadat Skal het door de leverancier ingevulde en voor akkoord getekende aanmeldingsformulier heeft ontvangen en indien de leverancier nog niet is aangesloten, de betaling van de aansluitingsbijdrage als bedoeld in artikel 2.7 is ontvangen, neemt Skal zonodig contact op met de leverancier om een afspraak te maken voor het uit te voeren onderzoek.

3.2.2 Wanneer bij de aanvraag de noodzakelijke gegevens ontbreken voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek stelt Skal de leverancier in de gelegenheid om deze gegevens alsnog binnen redelijke tijd aan te vullen. Vanaf het moment van verzoek om aanvulling van ontbrekende gegevens wordt de behandeling van de aanvraag opgeschort.

3.2.3 Wanneer de leverancier nalaat om de gevraagde gegevens binnen de daarvoor door Skal gestelde termijn aan te leveren kan Skal binnen vier weken na het verstrijken van deze termijn besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen. De leverancier heeft geen recht op restitutie van de door hem betaalde aansluitingsbijdrage.

3.2.4 De leverancier mag niet de indruk wekken dat de producten of voortbrengingsprocessen, waarvoor hij een aanvraag heeft ingediend, zijn gecertificeerd zolang het certificaat niet is verleend. Overtreding van deze bepaling wordt door Skal beschouwd als oneigenlijk gebruik van het certificaat, zoals omschreven in artikel 4.4 van dit reglement.

3.3. Toelatingsonderzoek

[Vervallen per 04-03-2007]

Algemeen

3.3.1 Het door Skal uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de geldende certificatiegrondslagen, en omvat ten minste:

 • - beoordeling van het voortbrengingsproces;

 • - beoordeling van het kwaliteitsplan van de leverancier en de in verband daarmee door hem bijgehouden administratie;

 • - beoordeling van de door de leverancier gehanteerde klachtenprocedure.

Zonodig vindt beoordeling plaats op in de certificatiegrondslagen opgenomen nadere eisen met betrekking tot:

 • - het (ontwerp van het) product;

 • - monsteronderzoek;

 • - overige procedures.

De uitvoering van onderdelen van het toelatingsonderzoek kan door Skal worden opgedragen aan derden, overeenkomstig het in 2.1.6 bepaalde.

3.3.2 De leverancier verleent de noodzakelijke medewerking aan het toelatingsonderzoek door:

 • - inspecteurs, die met het toelatingsonderzoek zijn belast, toe te laten tot alle bedrijfsonderdelen die voor het uitvoeren van het onderzoek noodzakelijk zijn;

 • - inzage te verschaffen in de administratie die de leverancier als onderdeel van zijn kwaliteitsplan moet bijhouden;

 • - inzage te verschaffen in het klachtenregister.

 • - e leverancier stelt Skal alle monsters en voor de beoordeling relevante gegevens, gratis ter beschikking.

Beoordeling van het voortbrengingsproces

3.3.3 Bij de beoordeling van het voortbrengingsproces wordt nagegaan of de producent in staat is om producten voort te brengen die aan de certificatiegrondslagen voldoen. Als referentie voor de beoordeling van het voortbrengingsproces kan een soortgelijk proces worden beoordeeld. De beoordeling omvat tenminste:

 • - de hoedanigheid, oorsprong en herkomst van grondstoffen, ingrediënten, hulpstoffen, halfproducten en eindproducten;

 • - de toepassing van de principes van de biologische voortbrengingsmethoden;

 • - het intern transport en de opslag.

Beoordeling van het kwaliteitsplan

3.3.4 De beoordeling van het kwaliteitsplan omvat in ieder geval:

 • - de aanwezigheid in de organisatiestructuur van een functionaris die belast is met het beheer van het kwaliteitsplan;

 • - de aanwezigheid en het functioneren van het kwaliteitsplan; dit plan moet voldoende zekerheid bieden dat producten en/of voortbrengingsprocessen bij voortduring voldoen aan de in de certificatiegrondslagen gestelde eisen en dat dit aan de hand van interne controleresultaten en de daarover bijgehouden administratie door de leverancier kan worden aangetoond.

Klachtenprocedure en eventuele andere vereiste procedures

3.3.5 De leverancier moet een procedure hebben voor het behandelen van klachten van afnemers7. Daarin moet geregeld zijn dat hij:

 • - een registratie bijhoudt van alle klachten over de door hem in de handel gebrachte gecertificeerde producten;

 • - geëigende maatregelen neemt in verband met dergelijke klachten;

 • - de getroffen maatregelen naar aanleiding van klachten vastlegt.

Skal zal de aanwezigheid en het functioneren van deze klachtenprocedure toetsen.

Zonodig vindt ook een toetsing plaats naar de aanwezigheid en het functioneren van andere in de certificatiegrondslagen voorgeschreven procedures.

Producteisen

3.3.6 Bij de beoordeling van het (ontwerp van het) product wordt nagegaan of het product of de (beoogde) samenstelling van het product voldoet aan de in de certificatiegrondslagen gestelde eisen.

Monsteronderzoek

3.3.7 Indien monsteronderzoek vereist is zal Skal monsters nemen bij de leverancier en deze (laten) onderzoeken aan de hand van de gestelde eisen.

Contractbeoordeling

3.3.8 Wanneer de leverancier niet de feitelijke producent is van de te certificeren producten, zal Skal de in artikel 2.2 bedoelde overeenkomst tussen de leverancier en de producent beoordelen.

3.4. Rapportage over het toelatingsonderzoek

[Vervallen per 04-03-2007]

Degene die het toelatingsonderzoek heeft uitgevoerd legt zijn bevindingen vast in een rapport. Het rapport over dat deel van het toelatingsonderzoek dat bij de leverancier is uitgevoerd wordt mede ondertekend door de leverancier

3.5. Certificatiebeslissing op de aanvraag

[Vervallen per 04-03-2007]

3.5.1 Skal beslist8 over de aanvraag binnen een maand nadat het onderzoek en de rapportage daarover is afgerond. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de leverancier.

3.5.2 Bij een positieve beslissing ontvangt de leverancier het certificaat.

3.5.3 Bij een negatieve beslissing wijst Skal de aanvraag af onder schriftelijke vermelding van de redenen die tot deze beslissing hebben geleid. Hiermee vervalt de met de leverancier gesloten certificatieovereenkomst en wordt de leverancier uitgeschreven als aangeslotene, tenzij er nog een certificatieovereenkomst voor een ander product of voortbrengingsproces bestaat.

3.6. Beëindiging van de aanvraag

[Vervallen per 04-03-2007]

3.6.1 Indien bij de behandeling van de aanvraag naar het oordeel van Skal blijkt dat de leverancier geen of onvoldoende maatregelen treft om te voldoen aan de in de certificatiegrondslagen gestelde eisen of onvoldoende medewerking verleent om dit aan te tonen, kan Skal de behandeling van de aanvraag beëindigen.

3.6.2 Indien tijdens het onderzoek blijkt dat een positieve beslissing over het verlenen van het certificaat redelijkerwijs niet te verwachten is, kan de behandeling van de aanvraag in onderling overleg worden beëindigd.

3.6.3 De leverancier kan ten allen tijde schriftelijk zijn aanvraag tussentijds intrekken. Eventueel door Skal gemaakte kosten zullen door de leverancier worden vergoed.

3.6.4 Bij beëindiging van de aanvraag vervalt de certificatieovereenkomst en wordt de leverancier uitgeschreven als aangeslotene, tenzij er nog een certificatieovereenkomst voor een ander product of voortbrengingsproces bestaat.

4. Toezicht

[Vervallen per 04-03-2007]

4.2. Inspecties

[Vervallen per 04-03-2007]

4.2.1 Nadat een certificaat is verleend voert Skal regelmatig inspecties uit op naleving door de leverancier van zijn verplichtingen. Deze inspecties vinden op willekeurige tijdstippen plaats met een frequentie die door het bestuur van Skal is vastgesteld met een minimum van eenmaal per kalenderjaar. De uitvoering van de inspecties kan door Skal worden opgedragen aan derden, overeenkomstig het in 2.1.6 bepaalde.

4.2.2 De leverancier verleent de noodzakelijke medewerking aan de inspecties door:

 • - inspecteurs, die met het inspecties zijn belast, toe te laten tot alle bedrijfsonderdelen die voor het uitvoeren van inspecties noodzakelijk zijn;

 • - inzage te verschaffen in de administratie die de leverancier als onderdeel van zijn kwaliteitsplan moet bijhouden;

 • - inzage te verschaffen in het klachtenregister;

 • - indien daarom wordt verzocht, gevraagde informatie toe te zenden.

4.2.3 De leverancier stelt kosteloos de benodigde monsters en apparatuur ter beschikking.

4.3. Uitvoeren van inspecties

[Vervallen per 04-03-2007]

4.3.1 Het uitvoeren van inspecties vindt plaats op het bedrijf van de leverancier. Wanneer de leverancier niet de producent is, vinden bovendien inspecties plaats in het bedrijf van de feitelijke producent.

4.3.2 De inspecties zullen tenminste omvatten inspecties op:

 • - de in het certificaat vastgelegde specificatie;

 • - het voortbrengingsproces;

 • - het gehanteerde kwaliteitsplan en de resultaten van het door de leverancier uitgevoerde interne controle sedert het vorige inspectiebezoek;

 • - het op de juiste wijze aanbrengen van certificatiemerken op de producten;

 • - de naleving van de klachtenprocedure;

 • - de overige in de certificatiegrondslagen vastgelegde verplichtingen van de leverancier.

4.3.3 Wanneer de leverancier niet de producent is van de gecertificeerde producten, zal Skal bovendien nagaan of de in artikel 2.2 bedoelde overeenkomst wordt nagekomen.

4.3.4 Skal is bevoegd naast het in artikel 4.2.1 en 4.3.1 gestelde op andere wijze na te gaan of de leverancier aan zijn verplichtingen voldoet9.

4.3.5 Skal verstrekt aan de leverancier een rapport over de uitgevoerde inspectie. Dit rapport wordt mede ondertekend door de leverancier.

4.4. Oneigenlijk gebruik van certificaten en certificatiemerken

[Vervallen per 04-03-2007]

4.4.1 Skal ziet er op toe dat geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van certificaten en certificatiemerken door aangeslotenen of door derden.

4.4.2 Als oneigenlijk gebruik door aangeslotenen wordt in ieder geval beschouwd:

 • - het wekken van de indruk dat producten of voortbrengingsprocessen, waarvoor een aanvraag is ingediend, reeds gecertificeerd zijn;

 • - het wekken van de indruk dat een certificaat betrekking heeft op andere producten of voortbrengingsprocessen dan waarvoor het certificaat is verleend;

 • - het wekken van de indruk dat een certificaat nog geldig is tijdens een periode van opschorting van het certificaat;

 • - het gebruik van onjuiste certificatiemerken.

4.4.3 Acties ter bescherming van certificatiemerken tegen oneigenlijk gebruik door derden komen aan Skal c.q. de beheerder van het certificatiemerk toe.

4.4.4 Skal kan, al dan niet tezamen met leveranciers van gecertificeerde producten of voortbrengingsprocessen, een vordering instellen tegen derden die oneigenlijk gebruik maken van certificaten en certificatiemerken.

5. Maatregelen bij tekortkomingen en overtredingen, opschorting en intrekking van het certificaat

[Vervallen per 04-03-2007]

5.1. Algemeen

[Vervallen per 04-03-2007]

5.1.1 Wanneer bij inspectie tekortkomingen worden vastgesteld, zullen door Skal maatregelen worden getroffen overeenkomstig de als bijlage bij dit reglement gevoegde 'Voorwaarden voor het (gedeeltelijk) intrekken, uitbreiden en continueren van het certificaat'.

5.1.2 Overtreding van een of meer voorschriften gebaseerd op het Besluit, is aan tuchtrecht onderworpen en kan overeenkomstig de in 5.1.1 bedoelde bijlage worden voorgelegd aan het Tuchtgerecht.

5.1.3 Overtreding van een of meer voorschriften niet gebaseerd op het Besluit, is aan sanctierecht onderworpen en kan overeenkomstig de in 5.1.1 bedoelde bijlage worden voorgelegd aan de Sanctiecommissie.

5.1.4 Onverminderd het in voorgaande leden bepaalde zal Skal, wanneer bij het toezicht een overtreding wordt vastgesteld die als overtreding van artikel 18 lid 2 van de Landbouwkwaliteitswet juncto artikel 1 van de Wet op de economische delicten wordt aangemerkt, deze overtreding via de Algemene Inspectie Dienst (AID) aanhangig maken voor strafrechtelijke vervolging.

5.1.5 Skal stelt de leverancier schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing omtrent de getroffen maatregel.

5.1.6 De kosten van door Skal opgelegde herinspecties, of van door het Tuchtgerecht of de Sanctiecommissie opgelegde verscherpte toezichtmaatregelen worden aan de leverancier in rekening gebracht volgens het geldende Tarievenblad. Wanneer de maatregel extra monsteronderzoek inhoudt zullen de daaraan verbonden kosten separaat in rekening worden gebracht.

5.1.7 Bij intrekking of opschorting van een certificaat moet de leverancier zijn afnemers informeren. Skal behoudt zich echter het recht voor om zelf, op kosten van de leverancier, de afnemer(s) van de betreffende leverancier te informeren. De leverancier is verplicht Skal op verzoek te voorzien van een lijst van afnemers.

5.2. Opschorting van het certificaat

[Vervallen per 04-03-2007]

5.2.1 Een certificaat kan door Skal worden opgeschort in de volgende gevallen:

 • - ernstige tekortkomingen, vastgesteld tijdens de inspecties;

 • - het niet treffen van corrigerende maatregelen op vastgestelde tekortkomingen die op zich nog geen reden tot opschorting waren;

 • - door de leverancier doorgevoerde wijzigingen, die nader onderzoek door Skal vereisen als bedoeld in artikel 7.3.2.

5.2.2 Tijdens een periode van opschorting van het certificaat blijft de overeenkomst tussen Skal en de leverancier van kracht.

5.2.3 Tijdens een periode van opschorting van het certificaat mag de leverancier geen gebruik maken van het certificaat en geen producten verhandelen die zijn voorzien van het certificatiemerk. De leverancier mag ook niet de indruk wekken dat hij nog het recht zou hebben op het gebruik van het certificaat en het certificatiemerk. Overtreding van deze bepaling wordt door Skal beschouwd als oneigenlijk gebruik van het certificaat in de zin van artikel 4.4 van dit reglement.

5.3. Intrekking van het certificaat

[Vervallen per 04-03-2007]

5.3.1 Een certificaat kan door Skal met onmiddellijke ingang worden ingetrokken in de volgende gevallen:

 • - ernstige tekortkomingen, als bedoeld in artikel 5.2.1, vastgesteld tijdens een inspectie;

 • - het niet treffen van corrigerende maatregelen tijdens een periode van opschorting;

 • - de leverancier in ernstige mate in strijd heeft gehandeld met één of meer van zijn verplichtingen, waaronder tevens vallen zijn financiële verplichtingen;

 • - de leverancier de belangen van Skal ernstig heeft geschaad;

 • - ernstige tekortkomingen, vastgesteld na het op de markt brengen van producten en het mogelijk niet voldoen aan de eisen.

5.3.2 In andere dan de hierboven genoemde gevallen, en behoudens het in artikel 7.3.3 bepaalde (intrekking als gevolg van door de leverancier niet geaccepteerde wijziging van de certificatiegrondslagen), kan het certificaat worden beëindigd met inachtneming van een termijn van ten minste drie volle kalendermaanden. Beëindiging moet per aangetekende brief aan de andere partij worden meegedeeld, onder vermelding van de datum van de beëindiging. Bij een opzegging door Skal zal daarbij de reden van opzegging worden aangegeven.

5.3.3 Skal kan een certificaat intrekken of het recht op het gebruik van een certificaat opschorten wanneer de leverancier gedurende langere tijd een zo geringe of onregelmatige voortbrenging heeft dat dit voor Skal gerede twijfels oplevert of de leverancier in staat is om te voldoen aan de in de certificatiegrondslagen gestelde eisen.

5.3.4 Vanaf de datum van beëindiging van het certificaat mag de leverancier geen gebruik maken van het certificaat en geen producten meer afleveren die zijn voorzien van het certificatiemerk. De leverancier mag ook niet de indruk wekken dat hij nog het recht zou hebben op het gebruik van het certificaat en het certificatiemerk. Overtreding van deze bepaling wordt door Skal beschouwd als oneigenlijk gebruik van het certificaat in de zin van artikel 4.4 van dit reglement.

5.3.5 Beëindiging van het certificaat laat de financiële verplichtingen van de leverancier tegenover Skal onverlet.

5.3.6 Bij beëindiging van het certificaat vervalt de met de leverancier gesloten certificatieovereenkomst en wordt de leverancier uitgeschreven als aangeslotene, tenzij er nog een certificatieovereenkomst voor een ander product of voortbrengingsproces bestaat.

5.3.7 Tot en met negen maanden na beëindiging van de certificatieovereenkomst blijft de leverancier verplicht om alle inlichtingen aan Skal te verschaffen, die nodig zijn voor de afhandeling van zijn (contractuele) verplichtingen.

6. Klachten, bezwaar en beroep, beroep tegen uitspraak Tuchtgerecht en Sanctiecommissie

[Vervallen per 04-03-2007]

6.1. Klachten van derden

[Vervallen per 04-03-2007]

6.1.1 Skal behoudt zich het recht voor om naar aanleiding van een ontvangen klacht door een derde over een leverancier een onafhankelijk onderzoek in te stellen.

6.1.2 Indien een klacht gegrond blijkt, kan dit voor Skal aanleiding zijn tot overleg met de leverancier over maatregelen ter verbetering, herziening van het kwaliteitsplan, of tot het treffen van een maatregel zoals bedoeld in artikel 5.1.

6.2. Klachten van leveranciers

[Vervallen per 04-03-2007]

6.2.1 Wanneer Skal een klacht ontvangt over het eigen functioneren wordt deze behandeld door een daartoe bevoegde medewerker van Skal die niet zelf betrokken was bij het functioneren dat aanleiding gaf tot de klacht

6.2.2 De klacht moet in principe binnen een termijn van zes weken na registratie van ontvangst van de klacht zijn afgehandeld.

6.2.3 Wanneer een klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld kan deze zijn bevindingen binnen één jaar voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

6.3. Bezwaar

[Vervallen per 04-03-2007]

6.3.1 Tegen een beslissing of maatregel van Skal kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken na dagtekening bezwaar worden ingediend bij de Commissie Bezwaarschriften van Skal, overeenkomstig het Skal-Reglement Bezwaar.

6.3.2 Het maken van bezwaar laat de beslissing of maatregel van Skal onverlet, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald, totdat dienaangaande een uitspraak is gedaan.

6.4. Beroep tegen een beslissing op bezwaar

[Vervallen per 04-03-2007]

6.4.1 Het instellen van beroep vindt plaats overeenkomstig het Skal-Reglement Bezwaar. Dit betekent dat:

 • a. indien de beslissing op bezwaar is gebaseerd op het Besluit er beroep openstaat bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank dan wel indien er sprake is van een beslissing op bezwaar als bedoeld in artikel 14 van de Landbouwkwaliteitswet het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

 • b. in de overige beslissingen op bezwaar er beroep open staat bij het Skal-College van Beroep.

6.4.2 Het instellen van beroep laat de beslissing of maatregel van Skal onverlet, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald, totdat dienaangaande een uitspraak is voldaan.

6.5. Beroep tegen een uitspraak van het Tuchtgerecht

[Vervallen per 04-03-2007]

Beroep tegen een uitspraak van het Tuchtgerecht als bedoeld in artikel 5.1.2.kan worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven op grond van de Wet Tuchtrechtspraak Bedrijfsorganisatie.

6.6. Beroep tegen een uitspraak van de Sanctiecommissie

[Vervallen per 04-03-2007]

Beroep tegen een uitspraak van de Sanctiecommissie als bedoeld in artikel 5.1.3 kan overeenkomstig het Skal-Reglement van Beroep worden ingesteld bij het Skal-College van Beroep.

7. Overige bepalingen

[Vervallen per 04-03-2007]

7.1. Arbeidsomstandigheden

[Vervallen per 04-03-2007]

De leverancier dient er zorg voor te dragen, onverlet zijn verplichting uit hoofde van de ARBO-wetgeving, dat de arbeidsomstandigheden in zijn bedrijf en op plaatsen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd zodanig zijn dat geen gevaar bestaat voor de veiligheid en de gezondheid van medewerkers van Skal bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Zonodig dient de leverancier veiligheidsmiddelen ter beschikking te stellen met de daarbij behorende instructie.

7.2. Geheimhouding

[Vervallen per 04-03-2007]

7.2.1 Skal-medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, met uitzondering van het bevoegd gezag10, over alle gegevens, waarvan zij kennis nemen als gevolg van de uitvoering van certificatiewerkzaamheden.

7.2.2 Bij de inschakeling van derden bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden zullen deze een verklaring ondertekenen, waarin de geheimhoudingsplicht als vastgelegd in het eerste lid is geregeld.

7.3. Wijzigingen

[Vervallen per 04-03-2007]

7.3.1 De leverancier is verplicht om een wijziging in de rechtsvorm, tenaamstelling, statutaire zetel en plaats van de vestiging van het bedrijf onmiddellijk schriftelijk aan Skal te melden.

7.3.2 De leverancier moet Skal onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen of het ontstaan van situaties die direct verband (kunnen) hebben met het al dan niet voldoen aan de in de certificatiegrondslagen gestelde eisen. Skal stelt daarop vast of aanvullend onderzoek noodzakelijk is en stelt de leverancier daarvan op de hoogte. Indien aanvullend onderzoek nodig is kan Skal de geldigheid van het certificaat opschorten. De opschorting wordt opgeheven zodra Skal de leverancier van het positieve resultaat van het aanvullend onderzoek op de hoogte heeft gesteld.

7.3.3 Skal informeert de leverancier tijdig over een te verwachten wijziging van de certificatiegrondslagen, de datum van inwerkingtreding en de eventuele overgangstermijn. Wanneer de leverancier niet akkoord gaat met de wijzigingen moet hij dit binnen een door Skal gestelde termijn schriftelijk melden. In dat geval vervalt het certificaat op de datum, waarop de gewijzigde certificatiegrondslagen in werking treden.

8. Slotbepalingen

[Vervallen per 04-03-2007]

8.1.1 Dit reglement vervangt de volgende reglementen van Skal:

 • - Controlereglement biologische productiemethode;

 • - Controlereglement Skal Controle.

8.1.2 Dit reglement kan worden aangehaald onder de naam Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht.

8.1.3 Dit reglement treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

8.1.4 Wijzigingen van dit reglement treden eerst in werking na goedkeuring en openbaarmaking door de Minister en publicatie door de zorg van de Minister in de Staatscourant.

8.1.5 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur van Skal.

Bijlage 1. Tekstmodel Certificaat Biologische Productie Nederland

[Vervallen per 04-03-2007]

[Accreditatiemerk Raad voor Accreditatie]

Skal Certificatie Biologische Productie

Dr. Klinkertweg 28a, Postbus 384, 8000 AJ Zwolle, telefoon (038) 4268181

certificaat

Biologische Productie Nederland

Certificaatnummer: XXXX

Stichting Skal heeft na beoordeling op grond van de Skal-Certificatiegrondslagen Biologische Productie Nederland vastgesteld dat de hieronder gespecificeerde producten en/of voortbrengingsprocessen van:

Naam: XXXX

Handelsnaam: XXXX

Adres: XXXX

Plaats: XXXX

voldoen aan de eisen voor de biologische productiemethode, voor de aangegeven categorie, overeenkomstig Verordening (EEG) Nr. 2092/91 zoals deze is of zal komen te luiden.

Dit certificaat heeft betrekking op de volgende producten en/of voortbrengingsprocessen:

XXXX XXXX11

XXXX XXXX12

Datum eerste certificatie: dd/mm/jj

Dit certificaat wordt afgegeven voor de periode van een jaar en is geldig tot t/m 31-12-20XX.

Zwolle, dd/mm/jj

Stichting Skal

Directeur

De certificaathouder is verplicht Skal onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in zijn op dit certificaat en eventuele bijlage(n) vermelde naam- en adresgegevens, productielocatie(s), producten en productieomvang.

Dit certificaat kan niet gebruikt worden als garantiecertificaat voor afgeleverde partijen.

Dit certificaat is eigendom van Skal en moet desgevraagd worden geretourneerd. Uitsluitend het origineel van dit certificaat is geldig.

Bijlage 2. Voorwaarden voor het (gedeeltelijk) intrekken, uitbreiden en continueren van het certificaat

[Vervallen per 04-03-2007]

Voor het indelen van bevindingen hanteert Skal 6 typen te weten: aandachtspunt (type 6), 4 typen non-conformiteiten (NC's) (type 2 t/m 5) en uitsluiting (type 1).

Elke afwijking van de eisen/normen/regelgeving is een non-conformiteit (EN45011, ISO/IEC Guide 65).

Gecertificeerde aangeslotenen moeten alle non-conformiteiten binnen de kortst mogelijke termijn corrigeren, uiterlijk binnen de in het overzicht gestelde periode. Skal kan een kortere periode opleggen waarbinnen de corrigerende maatregelen genomen moeten zijn, gebaseerd op het advies van de inspecteur.

Alle non-conformiteiten (type 2 t/m 5) dienen opgelost te worden voordat tot certificatie (incl. uitbreiding) kan worden overgegaan. Dit is ook van toepassing wanneer een aangeslotene waarvan het certificaat is ingetrokken weer in aanmerking wenst te komen voor een zelfde certificaat (EN45011, ISO/IEC Guide 65).

Een Tuchtrechtelijke Verklaring (TV) of een Verklaring van Overtreding (VO) ten behoeve van het kunnen opleggen van een sanctie, wordt altijd aangezegd bij een voorstel tot intrekking van een certificaat en bij non-conformiteiten van het type 2 en 3 in die gevallen dat het gediskwalificeerde product reeds verkocht is. Een Tuchtrechtelijke Verklaring wordt overeenkomstig het Tuchtrechtreglement Skal ter afhandeling voorgelegd aan het Tuchtgerecht. Een Verklaring van Overtreding wordt overeenkomstig het Sanctiereglement Skal ter afhandeling voorgelegd aan de Sanctiecommissie van Skal.

Indien de gecertificeerde aangeslotene binnen 2 jaar (24 maanden) voor de 3e keer een vergelijkbare non-conformiteit heeft van het zelfde type, dan wordt de non-conformiteit automatisch aangemerkt als een non-conformiteit van het eerstvolgende zwaardere type (bijv. van type 4 naar type 3).

Indien een non-conformiteit niet is opgeheven binnen de hiervoor gestelde periode, dan wordt de non-conformiteit automatisch aangemerkt als een non-conformiteit van het eerst volgende zwaardere type.

Het certificaat wordt gecontinueerd indien geen er geen non-conformiteiten van het type 2 en 3 aanwezig zijn.

Voorbeeld:

[Vervallen per 04-03-2007]

Type 1

Stel dat er een non-conformiteit van het type 3 wordt vastgesteld (bijv. contaminatie met gangbaar product) en er worden niet binnen 3 maanden de noodzakelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat een dergelijke contaminatie in de toekomst wordt uitgesloten, dan wordt de non-conformiteit automatisch een non-conformiteit van het type 2.

Voor de registratie wordt de non-conformiteit nu zowel als type 3 als als type 2 meegeteld.

Naam: Uitsluiting (exclusion)

Certificatie: Volledige intrekking van alle certificaten van aangeslotene gedurende een bepaalde periode. Indien Publiekrechtelijk: periode wordt vastgesteld in overleg met het Ministerie van LNV (Verordening (EEG) Nr. 2092/91, artikel 9.9.b)

Periode: n.v.t.

Toelichting: Dit besluit wordt alleen genomen indien herhaaldelijk ernstige twijfel bestaat over de resultaten van de activiteiten van de gecertificeerde aangeslotene en voornamelijk het resultaat van het niet tijdig oplossen of verzwaren van een NC type 2 .

Dit wil zeggen dat de aanduidingen met verwijzingen naar de biologische productiemethode die de gecertificeerde uitgeeft weinig of geen waarde hebben.

Type 2

Naam: Absoluut noodzakelijke voorwaarde (major precondition)

Certificatie: Diskwalificatie van betrokken proces, velden (van i.o. of biologisch naar gangbaar), producten (verwijderen van aanduidingen). Wanneer gediskwalificeerde producten reeds verkocht: TV/VO bepaalt de (financiële) sanctie. Indien een aangeslote voor de 3e keer een type 2 afwijking heeft binnen 2 jaar, dan gaat de afwijking naar type 1.

Periode: 1 maand

Toelichting: Dit is de ernstigste non-conformiteit, die enkel gegeven wordt als er ernstige twijfel bestaat over de resultaten van de activiteiten van de gecertificeerde aangeslotene.

Type 3

Naam: Noodzakelijke voorwaarde (minor precondition)

Certificatie: Diskwalificatie van bepaalde partij producten (biologisch, i.o.) naar gangbare producten (Verordening (EEG) Nr. 2092/91, artikel 9.9.a). Wanneer gediskwalificeerde producten reeds verkocht: TV/VO bepaalt de (financiële) sanctie. Indien een aangeslotene voor de 3e keer een type 3 afwijking heeft binnen 2 jaar, dan gaat de afwijking naar type 2.

Periode: 3 maanden

Toelichting: Dit is een non-conformiteit, die gegeven wordt als er twijfel bestaat over de resultaten van de activiteiten van de gecertificeerde aangeslotene, echter in mindere mate dan bij type 2.

Type 4

Naam: Voorwaarde (condition)

Certificatie: Geen veranderingen van certificatie. Indien een aangeslotene voor de 3e keer een type 4 afwijking heeft binnen 2 jaar, dan gaat de afwijking naar type 3.

Periode: 6 maanden

Toelichting: Dit is een non-conformiteit die gegeven wordt indien er twijfel bestaat over de werkwijze van de aangeslotene.

Type 5

Naam: Afwijking (deviation)

Certificatie: Geen veranderingen van certificatie.

Periode: 6 maanden

Toelichting: Deze non-conformiteit heeft betrekking op die aspecten die geen directe gevolgen hebben voor het product of de werkwijze van de gecertificeerde aangeslotene, maar wel een afwijking zijn ten opzichte van de normen.

Uiterlijk na 6 maanden (of zoveel eerder als door Skal vastgesteld) moet Skal geinformeerd worden over de genomen maatregelen om non-conformiteiten van dit type te corrigeren. De implementatie van corrigerende maatregelen zullen worden gecontroleerd bij het volgende inspectiebezoek.

Type 6

Naam: Aandachtspunt (point of attention)

Certificatie: Geen veranderingen van certificatie.

Periode: n.v.t.

Toelichting: Dit is geen afwijking, maar een opmerking om de aangeslotene ergens op attent te maken.

 1. In de Skal-Certificatiegrondslagen Biologische Productie Nederland zijn opgenomen of wordt verwezen naar de eisen die voortvloeien uit de publiekrechtelijke voorschriften en de vastgestelde interpretaties van die eisen, en andere eisenstellende documenten, zonodig aangevuld met andere eisen, die moeten verzekeren dat producten en voortbrengingsprocessen aan de daaraan gestelde eisen voldoen.

  ^ [1]
 2. Begripsomschrijving ontleend aan EN 45011: 'the party that is responsible for ensuring that products meet and, if applicable, continue to meet the requirements on which the certification is based'.Onder het in dit reglement gehanteerde verzamelbegrip 'leverancier' vallen eveneens de in andere documenten van Skal gehanteerde begrippen van, 'landbouwer', 'bereider', 'importeur', mits deze marktdeelnemer tevens voldoet aan de omschrijving van het begrip leverancier (verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit).

  ^ [2]
 3. Toelichting: indien de door de Raad voor Accreditatie in accreditatiereglementen en interpretatiedocumenten van de norm EN 45011 vastgestelde eisen strenger zijn dan de bepalingen van dit reglement, dan prevaleren deze eisen. In alle andere situaties gelden de bepalingen van dit Reglement voor Certificatie en Toezicht.

  ^ [3]
 4. Het model is, voor zover nodig, in overeenstemming met de daaraan gestelde publiekrechtelijke eisen.

  ^ [4]
 5. Zie voor beëindiging van certificaten ook artikel 5.3.

  ^ [5]
 6. indien de certificatieregeling gebaseerd is op:

  • - publiekrechtelijke eisen: Tuchtrechtreglement Skal;

  • - privaatrechtelijke eisen: Sanctiereglement Skal.

  ^ [6]
 7. Deze eis is ontleend aan de accreditatienorm NEN-EN 45011.

  ^ [7]
 8. De certificaatbeslissing vindt plaats door een daartoe gekwalificeerde beslisser die niet zelf bij het toelatingsonderzoek was betrokken.

  ^ [8]
 9. Deze bevoegdheid is mede gebaseerd op de Landbouwkwaliteitswet, artikel 15, waarin is geregeld dat controles ook kunnen plaats vinden in voertuigen en andere plaatsen waar gecertificeerde producten aanwezig zijn.

  ^ [9]
 10. Onder het bevoegd gezag wordt ook verstaan het bevoegd gezag van een ander EU-lid en door dit bevoegd gezag erkende controleorganisaties c.q. toezichthoudende organisaties.

  ^ [10]
 11. Categorie: afdrukken de van toepassing zijnde categorie:

  • - onverwerkt product afkomstig van de biologische productiemethode OF

  • - verwerkt product voor tenminste 95% afkomstig van de biologische productiemethode OF

  • - verwerkt product voor tenminste 70% afkomstig van de biologische productiemethode OF

  • - product geproduceerd tijdens omschakeling op biologische landbouw OF

  • - diervoeder, mengvoeder of voedermiddel afkomstig van de biologische landbouw OF

  • - diervoeder, mengvoeder of voedermiddel dat overeenkomstig Verordening (EEG) Nr. 2092/91 in de biologische landbouw kan worden gebruikt.

  ^ [11]
 12. Categorie: afdrukken de van toepassing zijnde categorie:

  • - onverwerkt product afkomstig van de biologische productiemethode OF

  • - verwerkt product voor tenminste 95% afkomstig van de biologische productiemethode OF

  • - verwerkt product voor tenminste 70% afkomstig van de biologische productiemethode OF

  • - product geproduceerd tijdens omschakeling op biologische landbouw OF

  • - diervoeder, mengvoeder of voedermiddel afkomstig van de biologische landbouw OF

  • - diervoeder, mengvoeder of voedermiddel dat overeenkomstig Verordening (EEG) Nr. 2092/91 in de biologische landbouw kan worden gebruikt.

  ^ [12]
Terug naar begin van de pagina