Verordening fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2003

[Regeling vervallen per 09-09-2012.]
Geldend van 11-03-2006 t/m 08-09-2012

Verordening fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2003

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 93 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 10 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I;

op 9 juli 2003 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

[Vervallen per 09-09-2012]

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.

productschap

: het Productschap Vee en Vlees;

2.

bestuur

: het bestuur van het productschap;

3.

fonds

: het fonds bedoeld in artikel 2, te noemen fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie;

4.

commissie

: de Commissie Vleeswarenindustrie als bedoeld in artikel 5, sub b van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I.

Artikel 2

[Vervallen per 09-09-2012]

  • 1 Er is een fonds, hetwelk ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter medefinanciering van projecten verband houdende met sociale aangelegenheden, welke ten goede komen of kunnen komen aan de vleeswarensector.

  • 2 De middelen van het fonds, welke nimmer een bedrag van € 250.000,- mogen overschrijden, worden verkregen uit de netto-opbrengsten van heffingen of gedeelten van heffingen, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordening(en), krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.

  • 3 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap, hetwelk, in overeenstemming met de commissie, het beheer over het fonds voert, en worden door het bestuur, in overeenstemming met de commissie, tot een door hetzelve te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling, welke onder de in lid 1 gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.

  • 4 Het fonds kan door het bestuur, in overeenstemming met de commissie, worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.

Artikel 3

[Vervallen per 09-09-2012]

Ten bate onderscheidenlijk ten laste van het fonds komen de baten onderscheidenlijk de lasten van het in artikel 2 van de in het eerste lid genoemde verordening bedoelde fonds ter medefinanciering van projecten verband houdende met sociale aangelegenheden, welke ten goede komen of kunnen komen aan bedrijfsgenoten.

Artikel 4

[Vervallen per 09-09-2012]

  • 1 Het bestuur van het productschap kan, op voordracht van de commissie, subsidie verlenen ten behoeve van projecten verband houdende met sociale aangelegenheden.

  • 2 Het bestuur van het productschap kan aan de subsidie voorwaarden verbinden. Terzake is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

  • 3 Het bestuur van het productschap sluit met degenen die de subsidie genieten een overeenkomst waarin de uit te voeren activiteiten worden bepaald en de bekostiging wordt geregeld.

  • 4 Het bestuur van het productschap houdt toezicht op de uitvoering van de activiteiten en de besteding van de verstrekte middelen.

Artikel 5

[Vervallen per 09-09-2012]

Het bestuur kan, onder het stellen van voorwaarden, de commissie mandateren om namens het bestuur een of meer van de in artikel 4 genoemde bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 6

[Vervallen per 09-09-2012]

  • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2003".

  • 2 Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur
,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 2 maart 2006.

Terug naar begin van de pagina