Vaststellingsregeling subsidieplafond en aanvulling beleidsvoornemen Matra Projecten Programma september 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 11-07-2003 t/m 31-12-2005

Regeling van 8 juli 2003 tot vaststelling van een subsidieplafond en tot aanvulling van een beleidsvoornemen op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Matra Projecten Programma

De Staatssecretaris van Europese Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 2.1.3 en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1.3 en 2.1.4 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 5 september 2003 tot en met 31 december 2003 voor het Matra Projecten Programma het volgende subsidieplafond1: EURO 5.000.000,00.

  • 2 Aanvragen voor het in het eerste lid bedoelde tijdvak kunnen worden ingediend vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 5 september 2003.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Aanvragen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Subsidiehandleiding Matra Projecten Programma, versie juli 2002, met dien verstande dat ingaande 2003 het landenoverzicht in paragraaf 3.2. is uitgebreid met Servië en Montenegro.2

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voor Europese Zaken,
namens deze,

De Directeur-Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken,

P.P. van Wulfften Palthe.

  1. Dit plafond betreft het maximum van de aan te gane verplichtingen

    ^ [1]
  2. Deze handleiding is geplaatst op de internetsite van het ministerie van Buitenlandse Zaken en is tevens op te vragen bij de afdeling DZO/UM, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag.

    ^ [2]
Terug naar begin van de pagina