Warenwetregeling invoer paranoten uit Brazilië

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 10-07-2003 t/m 30-09-2006

Warenwetregeling invoer paranoten uit Brazilië

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op beschikking nr. 2003/493/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van paranoten in de dop van oorsprong uit of verzonden uit Brazilië (PbEU L 168), alsmede op artikel 4, onder c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. paranoten: paranoten in de dop vallende onder de categorie GN-code 0801 21 00;

  • b. beschikking 2003/493/EG: beschikking nr. 2003/493/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van paranoten in de dop van oorsprong uit of verzonden uit Brazilië (PbEU L 168).

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2006]

Paranoten, van oorsprong uit of verzonden uit Brazilië, worden vanuit een land dat niet behoort tot de Europese Unie slechts binnen Nederlands grondgebied gebracht met inachtneming van beschikking 2003/493/EG.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling invoer paranoten uit Brazilië.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

.
Terug naar begin van de pagina