Regeling regionale vernieuwingsprojecten vmbo-groen 2003

[Regeling vervallen per 04-02-2007.]
Geldend van 17-07-2003 t/m 03-02-2007

Regeling regionale vernieuwingsprojecten vmbo-groen 2003

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-02-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • AOC: Agrarisch Opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • Vmbo-groen: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de sector landbouw en natuurlijke omgeving, verzorgd aan een AOC;

 • Praktijkonderwijs: praktijkonderwijs, verzorgd aan een AOC;

 • Regionaal vernieuwingsproject: project waarin een AOC samenwerkt met regionale opleidingscentra, scholen voor praktijkonderwijs en vmbo, bedrijven, gemeenten, instellingen voor jeugdhulpverlening of andere soortgelijke organisaties en dat is gericht op het versterken en vernieuwen van het leerproces van leerlingen in het vmbo-groen of praktijkonderwijs.

Artikel 2

[Vervallen per 04-02-2007]

 • 1 De minister kan een aanvulling op de bekostiging verlenen aan het bevoegd gezag van een AOC ten behoeve van regionale vernieuwingsprojecten.

 • 2 Het totaal beschikbare budget voor regionale vernieuwingsprojecten bedraagt € 417.112,–.

 • 3 De aanvullende bekostiging bedraagt ten hoogste 60% van de totale kosten van het regionale vernieuwingsproject, met een maximum van € 200.000,– per project.

Artikel 3

[Vervallen per 04-02-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag van een AOC dient vóór 15 september een aanvraag tot aanvullende bekostiging in bij de minister.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, bevat ten minste het bestuursnummer en het Brin-nummer van het desbetreffende AOC, alsmede de naam, het adres, het telefoonnummer en, indien beschikbaar, het e-mailadres van de contactpersoon binnen dat AOC.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van een verklaring die is ondertekend door het bevoegd gezag en door de overige deelnemers aan het regionale vernieuwingsproject, waaruit blijkt dat sprake is van samenwerking ten behoeve van het regionale vernieuwingsproject.

Artikel 4

[Vervallen per 04-02-2007]

De aanvraag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, gaat vergezeld van een projectplan waarin in elk geval beschreven zijn:

 • a. de redenen of omstandigheden die aanleiding geven tot het regionale vernieuwingsproject;

 • b. de beoogde resultaten of producten, waarbij wordt aangegeven in welke zin deze bijdragen tot de versterking en vernieuwing van het leerproces van de leerling in het vmbo-groen of praktijkonderwijs;

 • c. een plan van aanpak waarin aangegeven wordt op welke wijze en volgens welk tijdschema het regionale vernieuwingsproject zal worden uitgevoerd en voltooid;

 • d. de organisatie en opzet van het regionale vernieuwingsproject, waaruit blijkt dat de projectorganisatie en deelnemende partijen in staat zijn het project succesvol te voltooien;

 • e. een beknopt plan van aanpak voor de overdracht of de verspreiding van de projectresultaten;

 • f. een begroting op basis waarvan aannemelijk is dat de hoogte van de gevraagde aanvullende bekostiging realistisch is.

Artikel 5

[Vervallen per 04-02-2007]

De aanvullende bekostiging kan worden verstrekt indien:

 • a. de deelnemers aan het regionale vernieuwingsproject alle een actieve rol in het project vervullen;

 • b. de beoogde resultaten of producten van het regionale vernieuwingsproject bijdragen aan de versterking en vernieuwing van het leerproces van leerlingen in het vmbo-groen of praktijkonderwijs;

 • c. de beoogde resultaten of producten relevant zijn voor andere scholen of samenwerkingsverbanden en overgedragen of verspreid kunnen worden onder andere onderwijsinstellingen of scholen, en

 • d. het regionale vernieuwingsproject zodanig is opgezet en georganiseerd dat aannemelijk is dat de deelnemende partijen het succesvol zullen voltooien.

Artikel 6

[Vervallen per 04-02-2007]

 • 1 Indien het beschikbare budget, bedoeld in artikel 2, tweede lid, zou worden overschreden door verstrekking van het maximale bedrag voor alle naar het oordeel van de minister daarvoor in aanmerking komende aanvragen, wijst de minister die aanvragen toe die het best voldoen aan de criteria, genoemd in artikel 5.

 • 2 De minister kan een lager bedrag toekennen dan is aangevraagd indien op grond van de begroting, bedoeld in artikel 4, onderdeel f, kan worden aangenomen dat de hoogte van de aangevraagde aanvullende bekostiging niet realistisch is.

Artikel 7

[Vervallen per 04-02-2007]

 • 1 De minister beslist uiterlijk op 1 december 2003 op de ingediende aanvragen tot aanvullende bekostiging.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk 15 december 2003 verstrekt.

Artikel 8

[Vervallen per 04-02-2007]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk in het jaar 2005 besteed.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt herkenbaar verantwoord in de jaarrekening van het AOC in het jaar waarin die aanvullende bekostiging besteed is.

 • 3 Het bevoegd gezag van het AOC betaalt het gedeelte van de aanvullende bekostiging dat niet is besteed op 31 december 2005 terug aan de minister.

 • 4 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening van het AOC omvat tevens een oordeel over de rechtmatigheid van de besteding van de aanvullende bekostiging.

 • 5 Naast de verantwoording in de jaarrekening, bedoeld in het tweede lid, verleent het bevoegd gezag van het AOC medewerking aan een inhoudelijk evaluatieonderzoek van het project.

Artikel 11

[Vervallen per 04-02-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Van deze publicatie wordt mededeling gedaan in Uitleg OcenW-regelingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Den Haag, 7 juli 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina