Subsidieregeling satellietvolgapparatuur 2003

[Regeling vervallen per 11-09-2005.]
Geldend van 25-10-2003 t/m 10-09-2005

Subsidieregeling satellietvolgapparatuur 2003

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op beschikking 1999/354/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 mei 1999 inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven die door sommige lidstaten in 1999 zijn voorgenomen voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende toezicht- en controleregelingen (PbEG L 137);

Gelet op artikel 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-09-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. LASER: Dienst Landelijke Service bij Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. verordening nr. 2847/93: verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1993 ter invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (PbEG L 261);

 • d. vissersvaartuig: in het visserijregister, bedoeld in artikel 4, van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998, geregistreerd vissersvaartuig met een lengte over alles van 21 tot en met 24 meter, met uitzondering van de vissersvaartuigen die uitsluitend worden gebruikt voor:

  • -

   de visserij op oesters, mosselen of kokkels, of

  • -

   de visserij, bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel d, van de Visserijwet 1963;

 • e. ondernemer: degene te wiens naam het vissersvaartuig in het visserijregister, bedoeld in artikel 4, van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998, is geregistreerd;

 • f. satellietvolgapparatuur: apparatuur als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van verordening nr. 2847/93.

Artikel 2

[Vervallen per 11-09-2005]

De minister kan op aanvraag aan een ondernemer subsidie verstrekken voor:

 • a. de aanschaf van satellietvolgapparatuur, die na 1 januari 2003 heeft plaatsgevonden ten behoeve van installatie van deze apparatuur op een vissersvaartuig, of

 • b. de aanpassing die na 1 januari 2003 is verricht ten behoeve van satellietvolgapparatuur, die in de periode tussen 1 januari 2000 en 1 januari 2003 ten behoeve van een vissersvaartuig is aangeschaft.

Artikel 3

[Vervallen per 11-09-2005]

Geen subsidie wordt verstrekt indien:

Artikel 4

[Vervallen per 11-09-2005]

 • 1 De subsidie bedraagt:

  • a. voor uitgaven tot € 2450,-, 100% van de werkelijk gedane uitgaven;

  • b. voor uitgaven boven € 2450,-, 50% van de werkelijk gedane uitgaven, en ten hoogste € 3225,-.

 • 2 Voor subsidie worden de uitgaven in aanmerking genomen exclusief de ingevolge de Wet op de omzetbelasting 1968 verschuldigde omzetbelasting, tenzij op het tijdstip van indiening wordt aangetoond dat deze niet in aftrek kan worden gebracht.

Artikel 5

[Vervallen per 11-09-2005]

 • 1 De aanvraag voor subsidie wordt ingediend bij LASER op een daartoe vastgesteld en bij LASER verkrijgbaar formulier.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van de nota's van de aanschaf of de aanpassing van de satellietvolgapparatuur, waarop de gemaakte kosten zijn gespecificeerd, en de betalingsbewijzen daarvan.

Artikel 6

[Vervallen per 11-09-2005]

De minister stelt na ontvangst van de in artikel 5 genoemde bescheiden de subsidie vast, onder de verplichting dat de subsidieaanvrager voor 15 november 2003 tevens een aanvraag tot ministeriële goedkeuring indient overeenkomstig artikel 10, zevende lid, onderdeel a, van de Regeling technische maatregelen 2000.

Artikel 7

[Vervallen per 11-09-2005]

 • 1 Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt€ 350.000,-.

 • 2 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van de ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld met betrekking tot de verdeling geldt als datum van ontvangst.

 • 3 Indien door toewijzing van de aanvragen met dezelfde datum van ontvangst het subsidieplafond zou worden overschreden, geschiedt toewijzing aan de hand van het rangschikken van de aanvragen, waarbij telkenmale de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor toewijzing in aanmerking komt. De rangschikking vindt plaats volgens loting, die geschiedt door een door de minister aan te wijzen notaris.

 • 4 Voor de toepassing van het derde lid komen uitsluitend aanvragen in aanmerking ten aanzien waarvan als datum van ontvangst geldt de dag waarop het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 9

[Vervallen per 11-09-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 juli 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

.
Terug naar begin van de pagina