Regeling skûtsjes

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 21-08-2004 t/m 30-06-2009

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende vrijstelling onder voorschriften van enige regelen met betrekking tot zeilende passagiersschepen van het type skûtsje (Regeling skûtsjes)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5a, eerste lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder skûtsje: een zeilend passagiersschip:

  • a. met een lengte (L) van ten hoogste 22 m en een breedte (B) van ten hoogste 4 m;

  • b. dat is gebouwd voor 1950; en

  • c. dat de kenmerken van de eerdere bestemming als vrachtschip heeft behouden en waarvan het laadvermogen niet meer bedroeg dan 55 ton.

 • 2 Deze regeling is van toepassing op de binnen de provincies Friesland, Groningen en Drenthe gelegen wateren van de zones 3 en 4.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Aan beide zijden is over de volledige lengte van de luikenkap een handrail aangebracht.

 • 2 Op regelmatige afstanden zijn grijplijnen over de luikenkap gespannen.

 • 3 Op de boeiing zijn zetboorden geplaatst.

 • 4 Voor elke zich aan boord bevindende persoon is een reddingsvest aanwezig dat voldoet aan de Europese norm EN 395:1998 of EN 396:1998.

 • 6 De luikenkap is voorzien van een markering van de grens waar de hoogte van de giek boven het hoogste deel van de luikenkap ten minste 0,80 m bedraagt. In de nabijheid van deze markering is op een voor ieder duidelijk zichtbare wijze een bord aangebracht met het opschrift: ‘Niet toegankelijk voor passagiers’.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

In afwijking van artikel 5.05, eerste lid, van bijlage II van het Binnenschepenbesluit zijn, bij gebruik van buitenboordmotoren, brandstoftanks van deze motoren zodanig op of buiten het schip geplaatst, dat ze niet kunnen verschuiven en brandstof zich niet in het schip kan verzamelen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Bedrijfsmatig vervoer van passagiers is uitsluitend toegestaan in de periode van 1 mei tot en met 30 september.

 • 2 Een met passagiers ondernomen vaartocht bedraagt maximaal twee en een half uur.

 • 3 Het certificaat vermeldt de in het eerste en tweede lid bedoelde voorschriften.

 • 4 Naast de in artikel 12 van de Regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart voorgeschreven minimumbemanning zijn twee extra bemanningsleden aan boord die zijn voorzien van een dienstboekje.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina