Warenwetregeling vrijstelling Honingbesluit (Warenwet)

[Regeling vervallen per 28-01-2004.]
Geldend van 01-08-2003 t/m 27-01-2004

Warenwetregeling vrijstelling Honingbesluit (Warenwet)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2001/110/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2001 inzake honing (PbEG 2002, L 10), alsmede op artikel 16, eerste en vierde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder richtlijn 2001/110/EG: richtlijn nr. 2001/110/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2001 inzake honing (PbEG 2002, L 10).

Artikel 2

[Vervallen per 28-01-2004]

Vrijstelling wordt verleend van het Honingbesluit (Warenwet), voor zover het betreft het verhandelen van in dat besluit bedoelde waren die voldoen aan richtlijn 2001/110/EG.

Artikel 3

[Vervallen per 28-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

,

J.F. Hoogervorst

.
Terug naar begin van de pagina