Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen met cis-dichloorpropeen 2003

[Regeling vervallen per 01-10-2003.]
Geldend van 06-07-2003 t/m 30-09-2003

Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen met cis-dichloorpropeen 2003

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 16a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en artikel 6, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2003]

  • 1 Van het verbod van artikel 2 van de wet wordt voor het afleveren, voorhanden of in voorraad hebben en het binnen Nederland brengen van gewasbeschermingsmiddelen met als werkzame stof cis-dichloorpropeen vrijstelling verleend aan degenen die aantonen dat zij de handel in bestrijdingsmiddelen uitoefenen.

  • 2 Van het verbod van artikel 2 van de wet wordt voor het voorhanden of in voorraad hebben, het binnen Nederland brengen en het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen met als werkzame stof cis-dichloorpropeen vrijstelling verleend aan degenen die aantonen dat zij beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam zijn in de bloembollenteelt, eigenaar of gebruiksgerechtigde zijn van grond die in het jaar 2000, 2001, 2002, of 2003 ten behoeve van de bloembollenteelt is gebruikt, dan wel ten behoeve van een van de vorenbedoelde personen als uitoefening van een bedrijf grondontsmettingen verrichten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2003]

  • 1 De in artikel 2, eerste en tweede lid, bedoelde vrijstelling is slechts van toepassing op de gewasbeschermingsmiddelen Nematrap (laatstelijk toegelaten onder toelatingsnummer 10659N) en Telone-Cis (laatstelijk toegelaten onder toelatingsnummer 10858N), voor zover:

    • a. op, aan of bij de verpakking van het middel het gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing is vermeld, zoals opgenomen in de onderdelen A en B van de bijlage bij deze regeling, en

    • b. voor zover het gehalte aan werkzame stof en de verdere samenstelling, kleur, vorm, afwerking, verpakking, aanduidingen en overige vermeldingen op, aan of bij de verpakking in overeenstemming zijn met de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen, zoals die regeling voor het betrokken gewasbeschermingsmiddel gold op het tijdstip waarop dat middel laatstelijk was toegelaten, voor zover die aanduidingen en vermeldingen niet afwijken van het bepaalde in de onderdelen A en B van de bijlage bij deze regeling.

  • 2 De in artikel 2, eerste en tweede lid, bedoelde vrijstelling is slechts van toepassing voor zover het afleveren, het voorhanden of in voorraad hebben, het binnen Nederland brengen of het gebruiken plaats vindt ten behoeve van de bestrijding van het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) in de teelt van Allium, Camassia, Chionodoxa, Crocus flavus Weston `Golden Yellow', Galtonia, Hyacinthus, Muscari, Ornithogalum, Puschkinia, Scilla, Triteleia, Tulipa, alsmede alle soorten behorende tot de familie der Amaryllidaceae of narcisachtigen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2003]

  • 1 De in artikel 2, eerste en tweede lid, bedoelde vrijstelling is, voor zover die betrekking heeft op het afleveren, binnen Nederland brengen of gebruiken, alsmede op het voorhanden of in voorraad hebben ten behoeve van het gebruiken, slechts van toepassing op degene die een beschikking, dan wel een gewaarmerkt afschrift daarvan, kan overleggen, die is verstrekt vanwege de aanwezigheid van het in artikel 3, tweede lid, genoemde stengelaaltje.

  • 2 De in artikel 2, eerste en tweede lid, bedoelde vrijstelling is slechts van toepassing voor zover de voorschriften en aanwijzingen, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, worden nageleefd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 1 oktober 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage als bedoeld in artikel 4, tweede lid

[Vervallen per 01-10-2003]

De voorschriften, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen met cis-dichloorpropeen luiden als volgt:

A Gebruiksvoorschrift

In het kader van de Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen met cis-dichloorpropeen is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met cis-dichloorpropeen uitsluitend toegestaan als grondontsmettingsmiddel in de volle grond ter bestrijding van het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci in de teelt van bloembollen van Allium, Camassia, Chionodoxa, Crocus flavus Weston `Golden Yellow', Galtonia, Hyacinthus, Muscari, Ornithogalum, Puschkinia, Scilla, Triteleia, Tulipa, alsmede alle soorten behorende tot de familie der Amaryllidaceae of narcisachtigen, met dien verstande dat toepassing slechts is toegestaan tot 1 oktober 2003.

Het is verboden dit middel te gebruiken in grondwaterbeschermingsgebieden, zoals aangewezen op basis van de Wet milieubeheer, daaronder niet begrepen de gebieden waarbinnen uitsluitend fysische bodemaantastingen zoals grondboringen zijn verboden.

De doseringen, zoals aangegeven onder B. Gebruiksaanwijzing mogen niet worden overschreden.

Bij alle werkzaamheden ten behoeve van de grondontsmetting moet degene die de werkzaamheden uitvoert, een volgelaatsmasker met A2P3-filter dragen, bij voorkeur voorzien van een aanblaaseenheid. Het filter tijdig maar niet later dan 1 maand na ingebruikname vervangen. Indien het filter als gevolg van een calamiteit aan hoge concentraties van het middel in de lucht heeft blootgestaan, deze dan direct vervangen.

Bij verblijf in een afgesloten cabine, voorzien van filterinstallatie en airconditioning, hoeft het volgelaatsmasker niet gedragen te worden, nadat is vastgesteld dat in de cabinelucht de concentratie van 2,5 mg dichloorpropeen per m3 niet wordt overschreden.

Het middel alleen toepassen met daartoe bestemde injectie-apparatuur.

De injectie-apparatuur moet voorzien zijn van lekvrije doppen, b.v. roestvrijstalen antidrupdoppen of een systeem dat het nadruppen van spuitdoppen voorkomt door middel van het met perslucht doorblazen van vloeistofleidingen voor het lichten van de scharen.

De injectie-apparatuur laden met een lekvrij systeem (overdrukpomp).

Het middel op tenminste 15 cm diepte inbrengen.

Bij het begin van een werkgang dienen eerst de injectie-doppen op werkingsdiepte gebracht te worden; pas daarna mag de afgifte worden ingeschakeld.

De afgifte dient tenminste 1 meter voordat de injectiedoppen uit de grond worden gelicht, gestopt te worden.

Na injectie van het middel de grond afdekken met plastic of aanrollen.

Tijdens alle werkzaamheden ten behoeve van de grondontsmetting waarbij huidcontact met het middel kan optreden doelmatige beschermende kleding, handschoenen met een lange schacht en rubberen laarzen dragen.

Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk uittrekken.

Handschoenen en laarzen die in contact zijn geweest met het middel altijd direct met veel water wassen. Handschoenen buiten de cabine opbergen.

Het gereedmaken van de injectie-apparatuur, het verhelpen van storingen en het inwendig schoonmaken van de apparatuur dient in de buitenlucht plaats te vinden.

Het verhelpen van storingen en het schoonmaken van de apparatuur mag niet plaatsvinden zolang er middel aanwezig is op zodanige wijze dat vloeistof bij deze handelingen vrijkomt. Bij het verhelpen van storingen mogen de onderdelen waaraan deze handelingen moeten worden verricht niet onder druk staan, tenzij hierin de aard van de storing gelegen is.

Bij het gereedmaken van de injectieapparatuur, het verhelpen van storingen en het schoonmaken van de apparatuur een volgelaatsmasker met A2P3-filter dragen.

B Gebruiksaanwijzing

Algemeen:

Grondontsmettingsmiddel ter bestrijding van aaltjes.

Toepassing:

Bloembollenteelt, ter bestrijding van stengelaaltjes ten behoeve van de teelt van Allium, Camassia, Chionodoxa, Crocus flavus Weston `Golden Yellow', Galtonia, Hyacinthus, Muscari, Ornithogalum, Puschkinia, Scilla, Triteleia, Tulipa, alsmede alle soorten behorende tot de familie der Amaryllidaceae of narcisachtigen

Dosering:

1,2-1,6 liter per are, afhankelijk van de mate van besmetting, grondsoort en de bodemomstandigheden ten tijde van de ontsmetting.

Aanwijzingen voor de toepassing

Het middel onverdund toepassen.

De grond moet voor of tijdens de behandeling zaai- of plantklaar worden gemaakt en moet de daarvoor geschikte vochtigheid bezitten, maar moet vooral niet te nat zijn.

Het middel bij voorkeur toepassen bij een bodemtemperatuur (gemeten op 15 cm diepte) tussen ongeveer 7 en 16oC. Hoe lager de bodemtemperatuur des te langer blijft het middel in de grond aanwezig en des te groter is de kans op schadelijke nevenwerking van het middel.

Bij tandinjectie moet de afstand tussen twee opeenvolgende tanden niet meer bedragen dan 15 cm.

Hoe te handelen na de grondontsmetting

De grond 1 tot 3 weken ongestoord laten liggen.

Om de resten van het middel sneller te laten verdwijnen de grond vervolgens met behulp van een frees, cultivator e.d. losmaken.

Wachtperiode

Alvorens weer te planten of te zaaien na de ontsmetting een wachtperiode in acht nemen van 3 tot 6 weken.

Onder ongunstige omstandigheden (bijv. hoog vochtgehalte van de grond, lage temperatuur, sterk adsorberende grondsoort) kan deze periode veel langer zijn.

Het einde van de wachttijd kan worden vastgesteld met behulp van de tuinkersproef of eventueel door het uitzetten van enige testplantjes.

Na een grondontsmetting en vooral na een daarop volgende natte winter is in veel gevallen meer stikstof voor het gewas beschikbaar, omdat de omzetting in nitraat en daarmee de uitspoeling van stikstof tijdelijk wordt geremd. Het verdient aanbeveling vooral op zand- en dalgrond bij de bemesting van granen hiermede rekening te houden.

C Overige voorschriften

1. De in artikel 3, eerste lid, van de Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen met cis-dichloorpropeen genoemde gewasbeschermingsmiddelen mogen door een handelaar slechts worden afgeleverd, indien de ontvanger van de middelen aan de handelaar een gewaarmerkte afschrift verstrekt van de beschikking, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen met cis-dichloorpropeen, voor het perceel waarvoor de hoeveelheid is bestemd. De handelaar bewaart het gewaarmerkte afschrift van de beschikking tot 1 januari 2004.

2. Tijdens het gebruik en de opslag ten behoeve van het gebruik van de in artikel 3, eerste lid, genoemde gewasbeschermingsmiddelen dient desgevraagd het origineel of een gewaarmerkt afschrift van de beschikking, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen met cis-dichloorpropeen, voor het perceel waarvoor de hoeveelheid is bestemd, te worden overlegd aan de met de handhaving belaste ambtenaren. Het origineel dan wel het gewaarmerkte afschrift van de beschikking wordt door de houder bewaard tot 1 januari 2004.

3. De hoeveelheid, bedoeld in bovenstaande punten 1 en 2, mag de verhouding van 1,6 liter per are waarop de betrokken beschikking betrekking heeft, niet overschrijden.

4. Het gebruik van de in artikel 3, eerste lid, van de Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen met cis-dichloorpropeen genoemde gewasbeschermingsmiddelen wordt uiterlijk 48 uur van te voren gemeld aan de Plantenziektenkundige Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

5. Bij het gebruik van de in artikel 3, eerste lid, van de Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen met cis-dichloorpropeen genoemde gewasbeschermingsmiddelen worden de aanwijzingen, zoals verstrekt bij de beschikking, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van vorenbedoelde regeling, nageleefd.

Terug naar begin van de pagina