Aanwijzingsregeling Vereniging het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars als Informatiecentrum

Geldend van 11-07-2003 t/m heden

Aanwijzingsregeling Vereniging het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars als Informatiecentrum

De Minister van Justititie en de Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 27b, eerste lid, en 27e van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen:

Besluiten:

De Vereniging het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met ingang van 15 juli 2003 aan te wijzen als Informatiecentrum dat tot taak heeft informatie te verstrekken aan benadeelden teneinde hen in staat te stellen een vordering tot schadevergoeding in te dienen. De werkzaamheden ter uitvoering van zijn taak worden bekostigd uit de ingevolge artikel 2, negende lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen aan hem betaalde bijdragen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 juli 2003.

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina