Instellingsbesluit commissie Pem

[Regeling vervallen per 03-07-2005.]
Geldend van 06-07-2003 t/m 02-07-2005

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2003, nr. 51665, houdende de instelling van de commissie Participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen (Instellingsbesluit commissie Pem)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-07-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de commissie: de commissie Participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen;

 • b. de kabinetsreactie: de kabinetsreactie Arbeidsmarktbeleid etnische minderheden 2000 -2003 naar aanleiding van het advies van de commissie Arbeidsdeelname van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen;

 • c. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2

[Vervallen per 03-07-2005]

Er is een onafhankelijke commissie Participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen, die tot doel heeft de maatschappelijke participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen te bevorderen.

Artikel 3

[Vervallen per 03-07-2005]

De commissie heeft als taak:

 • a. het bieden van ondersteuning op gemeentelijk niveau bij het bevorderen van de participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen en bij het vormgeven van de lokale regierol op dit terrein;

 • b. het monitoren en actief bevorderen van een optimale uitvoering van de landelijke actiepunten uit de kabinetsreactie;

 • c. het (laten) ontwikkelen, bundelen en uitdragen van kennis, ervaring en ideeën ter ondersteuning van de gemeenten, ter bevordering van de participatie;

 • d. het initiëren van activiteiten ter bevordering van de participatie.

Artikel 4

[Vervallen per 03-07-2005]

De commissie maakt zo veel mogelijk gebruik van en zoekt aansluiting bij bestaande instrumenten, middelen, monitors en structuren bij het uitoefenen van haar taken.

Artikel 5

[Vervallen per 03-07-2005]

 • 1 De minister reserveert ten behoeve van de commissie jaarlijks een budget naar aanleiding van het door de commissie voor 1 oktober 2003 en voor 1 juli 2004 op te stellen begroting op basis van een werkplan.

 • 2 De commissie legt verantwoording af aan de minister via halfjaarlijkse rapportages en een eindrapportage.

Artikel 6

[Vervallen per 03-07-2005]

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • a. de heer Paul Rosenmöller, tevens voorzitter;

 • b. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima;

 • c. de heer Hans de Boer;

 • d. mevrouw Lilian Callender;

 • e. de heer Hans Dijkstal;

 • f. mevrouw Yasemin Tümer.

Artikel 8

[Vervallen per 03-07-2005]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 3 juli 2003 en vervalt op 3 juli 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 juli 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina