Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WPO en Bekostigingsbesluit WPO

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2007.]
Geldend van 24-10-2003 t/m heden

Besluit van 2 juli 2003, houdende wijziging van het Formatiebesluit WPO en het Bekostigingsbesluit WPO onder meer in verband met afschaffing van de bestedingsverplichting ten aanzien van de formatie ten behoeve van het onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 7 jaar

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 9 mei 2003, nr. WJZ/2003/20113 (2606), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 69, tweede lid, artikel 122, vijfde lid, 123, tweede lid, en artikel 125, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 23 mei 2003, nr. W05.030171/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 26 juni 2003, nr. WJZ/2003/25021(2606), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

  • 2 De administratie van een school als bedoeld in artikel 30b van het Bekostigingsbesluit WPO, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, bevat tot 1 augustus 2005 het in dat artikel bedoelde overzicht, zoals dat werd opgesteld voor het schooljaar 2002–2003.

Artikel IV

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van de wijzigingen in artikel II.

  • 2 Artikel II van dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Het laatstbedoelde besluit wordt niet genomen dan nadat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en binnen die termijn niet door of namens de Kamer de wens wordt te kennen gegeven dat het in artikel II van dit besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 juli 2003

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de vijftiende juli 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina