Regeling bekostiging ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen in het tijdvak van 1 augustus 2003 tot 1 augustus 2004

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-08-2003 t/m 30-12-2004

Regeling bekostiging ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen in het tijdvak van 1 augustus 2003 tot 1 augustus 2004

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 31-12-2004]

De minister verstrekt aan de gemeenten voor het tijdvak van 1 augustus 2003 tot 1 augustus 2004 een specifieke uitkering als tegemoetkoming in de kosten van de ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen zoals bedoeld in artikel 9a van de Wet op het primair onderwijs, artikel 18a van de Wet op de expertisecentra, artikel 18 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 7.1.4. van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Deze uitkering wordt uitsluitend aangewend ter bestrijding van de kosten van deze ondersteuning door een schoolbegeleidingsdienst.

Artikel 3. Hoogte van de specifieke uitkering

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De hoogte van de specifieke uitkering voor de gemeente wordt, tenzij er sprake is van de situatie bedoeld in het tweede en derde lid, bepaald op basis van het totale aantal leerlingen dat op 1 oktober 1996 op de scholen bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, stond ingeschreven vermeerderd met het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1996 op de beroepsopleiding van een instelling als bedoeld in de Wet educatie beroepsopleiding stond ingeschreven en bij de start van voornoemde opleiding volledig leerplichtig was in elke gemeente en een bedrag per leerling. Het bedrag voor het tijdvak van 1 januari 2004 tot 1 augustus 2004 wordt voor 1 december 2003 aan de gemeenten bekendgemaakt.

  • 2 Indien het aantal leerlingen in een gemeente in het kalenderjaar 2003 is veranderd of verandert als gevolg van een wijziging van de grenzen van de desbetreffende gemeente, kan de minister bij de berekening bedoeld in het eerste lid voor het tijdvak van 1 januari 2004 tot 1 augustus 2004 uitgaan van het aantal leerlingen op 1 januari 2004.

  • 3 Indien het aantal leerlingen in een gemeente anders dan door een wijziging van de grenzen van die gemeente, op 1 oktober 2002 is gestegen met een door de minister tenminste vast te stellen percentage, wordt het aantal leerlingen boven dat percentage voor het tijdvak van 1 januari 2004 tot 1 augustus 2004 meegeteld als leerling.

Artikel 4. Verantwoording van de specifieke uitkering

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Uiterlijk 15 juli na afloop van het kalenderjaar waarover de specifieke uitkering is toegekend, dient het gemeentebestuur een financiële verantwoording in bij de minister. Het gemeentebestuur volgt hierbij de door de minister gegeven richtlijnen voor de verantwoording van specifieke uitkeringen.

  • 2 Voor zover niet uit de financiële verantwoording blijkt dat de specifieke uitkering is besteed in overeenstemming met het doel waarvoor zij volgens artikel 2 is verstrekt, kan deze worden teruggevorderd.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen in het tijdvak van 1 augustus 2003 tot 1 augustus 2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

M. J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina