Reglement zwartreisadministratie van de Dienst Spoorwegpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-05-2004 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps Landelijke Politiediensten tot vaststelling van het privacyreglement voor het politieregister zwartreisadministratie dat gevoerd wordt bij de dienst Spoorwegpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps Landelijke Politiediensten,

Handelend na overleg met het bevoegd gezag;

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10 van de Wet politieregisters;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

 • a. de WPolr: de Wet politieregisters;

 • b. het BPolr: het Besluit politieregisters;

 • c. het korps: het Korps Landelijke Politiediensten;

 • d. beheerder: de Minister van Binnenlandse Zaken, korpsbeheerder van het Korps Landelijke Politiediensten;

 • e. registerbeheerder: de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten;

 • f. functioneel registerbeheerder: hoofd van de Dienst Spoorwegpolitie van het KLPD;

 • g. persoonsgegevens: informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • h. verstrekken van gegevens uit het register: het bekendmaken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

 • i. gegevensbeheer: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

 • j. koppeling: het treffen van technische of organisatorische voorzieningen, waardoor verschillende verzamelingen van persoonsgegevens systematisch met elkaar kunnen worden vergeleken;

 • k. het register: het politieregister zwartreisadministratie.

Paragraaf 2. Doel en werking

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register heeft tot doel de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 binnen de dienst spoorwegpolitie van het korps mogelijk te maken voor zover het betreft de administratie van de onderzoeken in het kader van het onbevoegd meermalen reizen per openbaar vervoer zonder in het bezit te zijn van een geldig vervoersbewijs ten behoeve van:

  • a. de opsporing en vervolging van verdachten van deze strafbare feiten;

  • b. de verantwoording van strafvorderlijke-, administratieve- en andere ambtelijke handelingen;

  • c. monitoring en bewaking van de relevante behandeltermijnen.

 • 2 Gegevens uit het register kunnen worden gebruikt ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en interne ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

Het register wordt geheel geautomatiseerd gevoerd in het centrale kantoor van de dienst spoorwegpolitie te Utrecht, Jaarbeursplein 15.

Paragraaf 3. Beheer

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de WPolr, het BPolr en het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

 • 2 De functioneel registerbeheerder wijst bij besluit functionarissen aan die belast zijn met de dagelijkse leiding over het gegevensbeheer.

Paragraaf 4. Inhoud van het register

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

In het register worden de volgende (persoons)gegevens opgenomen:

 • a. verdachten;

 • b. datum binnenkomst dossier;

 • c. datum verzending dossier naar behandelend ambtenaar;

 • d. datum terugontvangst behandeld dossier;

 • e. onderzoeksresultaat met betrekking tot dat dossier;

 • f. datum retourzending dossier aan vervoersmaatschappij;

 • g. behandelende opsporingsambtenaren.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 5, onder a genoemde personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia, A-nummer van de GBA en -datum;

  • b. adresgegevens, telefoonnummer en postcode;

  • c. geboortegegevens, nationaliteit en spreektaal;

  • d. plaatsen, data en aantallen van de overtredingen;

  • e. andere op de overtredingen betrekking hebbende gegevens;

  • f. gegevens omtrent het aan het opgemaakte proces-verbaal gegeven (administratieve) vervolg.

 • 2 Omtrent de in artikel 5, onder g, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. rang, functie en afdelingscode;

  • c. wachtwoord en autorisatieniveau;

  • d. vermelding ambtseed of -belofte.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De gegevens worden uit het register verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register, en zodra mogelijk vernietigd, uiterlijk in het derde jaar na het jaar van opname.

 • 2 Indien noodzakelijk voor het doel van het register kan de registerbeheerder in bijzondere gevallen bij besluit afwijken van het bepaalde in het eerste lid.

Paragraaf 5. Verstrekking van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Verstrekking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de WPolr en het BPolr.

 • 2 Verstrekking van antecedenten aan benadeelden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de WPolr vindt plaats aan de benadeelde dan wel, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, aan diens advocaat of procureur.

 • 3 Verstrekking van antecedenten aan benadeelden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de WPolr, kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, eveneens plaatsvinden aan een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

Paragraaf 6. Rechtstreekse toegang tot het register en protocol

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

Rechtstreekse toegang tot het register, dan wel onderdelen daarvan, hebben personen die daartoe overeenkomstig de WPolr en het BPolr door de registerbeheerder zijn geautoriseerd. De autorisatie geeft aan voor welk doel de rechtstreekse toegang wordt verleend. Het desbetreffende besluit wordt bij het reglement gevoegd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor een geautomatiseerd gevoerd register:

 • 1. Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de WPolr en het BPolr aantekening gehouden.

 • 2. Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de WPolr en het BPolr aantekening gehouden, tenzij overeenkomstig het doel wordt verstrekt aan vaste gebruikers.

 • 3. Vaste gebruikers zijn:

  • a. personen die geautoriseerd zijn tot rechtstreekse toegang;

  • b. overige door de registerbeheerder bij besluit aan te wijzen personen of instanties aan wie bijna dagelijks gegevens worden verstrekt. Het besluit wordt bij het reglement gevoegd.

Paragraaf 7. Rechten van de geregistreerde

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde kan de registerbeheerder ingevolge artikel 20 van de WPolr verzoeken hem mede te delen:

  • a. of hij in het register voorkomt;

  • b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen;

  • c. van wie of van welke instanties de in het register over hem opgenomen gegevens zijn verkregen;

  • d. aan wie of aan welke instanties gegevens over hem zijn verstrekt.

 • 2 Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk gericht te worden aan de registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, Postbus100, 3970 AC te Driebergen. Het verzoek is ontvankelijk na ontvangst van de betaling van EUR 4,50 (viereneenhalve euro) op rekening […] (rekeningnummer bank- of giro-instelling) van het korps onder vermelding van ‘privacyverzoek’.

 • 3 Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere, daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander.

  Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist.

 • 7 De registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt alsmede die van degene namens wie hij optreedt.

 • 8 Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover het de verstrekking van gegevens door of aan een criminele inlichtingendienst betreft of wanneer een gewichtig belang van een derde dan wel het belang van opsporingsonderzoek daartoe noodzaakt.

 • 9 In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming in schriftelijke vorm gedaan.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde aan wie ingevolge artikel 20 van de WPolr kennisneming is verleend, kan de registerbeheerder ingevolge artikel 22 van de WPolr verzoeken:

  • a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren;

  • b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen;

  • c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen;

  • d. bepaalde gegevens over hem af te schermen.

 • 2 Een correctieverzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, Postbus 100, 3970 AC te Driebergen. In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming aangegeven te worden.

 • 3 Een correctieverzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een correctieverzoek wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist. Een weigering wordt gemotiveerd.

Paragraaf 8. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd in het centrale kantoor van de dienst spoorwegpolitie te Utrecht.

 • 2 Het reglement treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2003.

 • 3 Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement zwartreisadministratie van de Dienst Spoorwegpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten.

Driebergen, 1 juli 2003

De

Minister

van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens de minister:
de

korpschef

van het Korps Landelijke Politiediensten,

M.A. Beuving

Terug naar begin van de pagina