Instelling regiegroep ICT en Overheid

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 19-10-2007 t/m 30-06-2013

Instelling regiegroep ICT en Overheid

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Overwegende dat tussen de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 11 maart 2002 een intentieverklaring is getekend waarin onder andere de oprichting van een bestuurlijke regiegroep ICT en Overheid is overeengekomen;

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De naamstelling Regiegroep ICT en Overheid wordt gewijzigd in Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, hierna te noemen: de regiegroep.

 • 2 Deze regiegroep wordt ingesteld voor de duur van vier jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

De regiegroep heeft tot taak:

 • a. de inhoudelijke coördinatie op het gebied van dienstverlening en e-overheid te verbeteren,

 • b. de samenhang van initiatieven op het terrein van dienstverlening en e-overheid te bewaken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De regiegroep wordt voorgezeten door de Staatssecretaris van BZK en bestaat uit de leden:

  • a. de directeur-generaal Bestuur van het ministerie van BZK,

  • b. de Directeur Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector van het ministerie van BZK,

  • c. de plv. directeur Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector van het Ministerie van BZK,

  • d. drie bestuurlijke vertegenwoordigers namens de gemeenten op voordracht van de VNG,

  • e. de voorzitter van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid,

  • f. een lid van de directieraad van de VNG,

  • g. een bestuurlijk vertegenwoordiger namens de provincies op voordracht van het IPO,

  • h. de algemeen directeur van het IPO,

  • i. een bestuurlijke vertegenwoordiger namens de waterschappen op voordracht van de UvW,

  • j. de algemeen directeur van de UvW,

  • k. de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het Ministerie van VROM,

  • l. de Directeur-Generaal Volksgezondheid van het Ministerie van VWS,

  • m. de Directeur-Generaal RVD van het Ministerie van Algemene Zaken,

  • n. de Secretaris-Generaal van het Ministerie van SZW en

  • o. de Directeur-Generaal Energie en Telecom van het Ministerie van EZ.

  • p. De inspecteur der Rijksfinanciën voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Financiën.

 • 2 Het secretariaat van de regiegroep wordt door het Ministerie van BZK en de VNG gezamenlijk gevoerd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

De regiegroep komt tenminste viermaal per jaar bijeen en voorts steeds als de voorzitter en leden van de regiegroep dit wenselijk achten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

De regiegroep kan in gezamenlijk overleg besluiten tot een uitbreiding van het aantal vertegenwoordigde partijen in de regiegroep.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

,

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina