Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van valse meeldauw bij uien 2003

[Regeling vervallen per 31-10-2003.]
Geldend van 03-07-2003 t/m 30-10-2003

Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van valse meeldauw bij uien 2003

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 16a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-10-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder `wet': Bestrijdingsmiddelenwet 1962.

Artikel 2

[Vervallen per 31-10-2003]

Van het verbod van artikel 10, eerste lid, van de wet wordt vrijstelling verleend voor het handelen in strijd met de voorschriften die krachtens artikel 5, tweede en derde lid, van de wet zijn vastgesteld bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof metalaxyl-m, voor zover dat handelen betrekking heeft op de bestrijding van de ziekte valse meeldauw bij uien.

Artikel 3

[Vervallen per 31-10-2003]

  • 1 De in artikel 2 bedoelde vrijstelling is slechts van toepassing op het gewasbeschermingsmiddel Ridomil Gold (toelatingsnummer 12281 N), waarvan het gehalte aan werkzame stof of werkzame stoffen en de verdere samenstelling, kleur, vorm, afwerking, verpakking, aanduidingen en overige vermeldingen op, aan of bij de verpakking zijn aangebracht in overeenstemming met de voorschriften, gesteld bij of krachtens de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen.

  • 2 De in artikel 2 bedoelde vrijstelling is voorts slechts van toepassing voor zover de voorschriften, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, op, aan of bij de verpakking zijn aangebracht en worden nageleefd.

Artikel 4

[Vervallen per 31-10-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt nadat honderdtwintig dagen zijn verstreken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van valse meeldauw bij uien 2003

[Vervallen per 31-10-2003]

De voorschriften, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van valse meeldauw bij uien 2003 luiden als volgt:

A. GEBRUIKSVOORSCHRIFT

[Vervallen per 31-10-2003]

In het kader van de Regeling tijdelijke vrijstelling gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van valse meeldauw bij uien uitsluitend toegestaan:

als middel ter bestrijding van valse meeldauw in de teelt van uien, mits toegepast in een tankmix met:

• een ingevolgde de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 voor dit doeleinde toegelaten gewasbeschermingsmiddel met als werkzame stof mancozeb of maneb, met dien verstande dat het betrokken middel geen spuitpoeder betreft, de toepassing uitsluitend is toegestaan overeenkomstig het wettelijke gebruiksvoorschrift zoals dat voor deze middelen geldt en de toepassing op percelen grenzend aan watergangen* uitsluitend is toegestaan:

a. (voor de combinatie met Bakthane DF, Brabant Mancozeb Flowable, Dithane DG, Holland fyto fythane DG, Penncozeb DG, Pennfluid, Tridex of Vondozeb DG)

in de teelt van 1e-jaars plantuien, 2e-jaars plantuien, picklers, zaaiuien, zilveruien en sjalotten met dien verstande dat de toepassing op percelen langs watergangen* uitsluitend is toegestaan met 90% driftreducerende doppen waarbij gespoten wordt:

- met luchtondersteuning* en een teeltvrije zone van 1 meter** of

- zonder luchtondersteuning* en een teeltvrije zone van 5 meter**;

b. (voor de combinatie met Bakthane vloeibaar, Dithane vloeibaar, Luxan mancozeb 450 FC, Luxan mancozeb vloeibaar, Manconex of Mortar vloeibaar)

in de teelt van 1e-jaars plantuien, 2e-jaars plantuien, picklers, zaaiuien, zilveruien en sjalotten met dien verstande dat de toepassing op percelen langs watergangen* uitsluitend is toegestaan met 90% driftreducerende doppen waarbij gespoten wordt:

- met luchtondersteuning* en een teeltvrije zone van 1 meter** of

- zonder luchtondersteuning* en een teeltvrije zone van 5,5 meter**;

c. (voor de combinatie met Holland Fyto Maneb DG, Trimangol DG of Vondac DG)

in de teelt van 1e-jaars plantuien, 2e-jaars plantuien, picklers, zaaiuien, zilveruien en sjalotten met dien verstande dat de toepassing op percelen langs watergangen* uitsluitend is toegestaan met 90% driftreducerende doppen waarbij gespoten wordt:

- met luchtondersteuning* en een teeltvrije zone van 1 meter** of

- zonder luchtondersteuning* en een teeltvrije zone van 3,5 meter**.

* als bedoeld in het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij.

** naast de ingevolge het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij geldende teeltvrije zone.

Het is niet toegestaan deze combinatie door middel van een luchtvaartuig toe te passen.

Toepassing na 31 augustus 2003 is niet toegestaan.

Gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden: vermijdt onnodige blootstelling.

Veiligheidstermijnen:

De termijn tussen de laatste bespuiting en de oogst mag niet korter zijn dan 4 weken voor uien.

of

• Daconil 500 vloeibaar (toelatingsnummer 7827N) dan wel Schimmelweg (toelatingsnummer 11977N), met dien verstande dat de toepassing uitsluitend is toegestaan overeenkomstig het wettelijke gebruiksvoorschrift zoals dat voor deze middelen geldt.

Veiligheidstermijnen:

De termijn tussen de laatste bespuiting en de oogst mag niet korter zijn dan 2 weken voor uien.

B. Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 31-10-2003]

Algemeen

[Vervallen per 31-10-2003]

Ridomil Gold is een systemisch fungicide met een preventieve en curatieve werking.

Resistentie management:

In bepaalde gevallen is het mogelijk, dat schimmelstammen of -soorten minder gevoelig zijn voor metalaxyl-m. Het gevolg is minder goede resultaten of zelfs opbrengstverliezen. Het optreden van verminderde gevoeligheid, tot zelfs volledige resistentie van schimmelstammen, is niet te voorspellen.

Vanwege de kans op resistentie hebben de preventieve toepassingen de voorkeur boven de curatieve toepas-singen.

Toepassingen

[Vervallen per 31-10-2003]

Uien, tegen valse meeldauw

De gewasbehandeling eventueel herhalen na 7-14 dagen, afhankelijk van de infectiedruk en weersomstandigheden. Maximaal 2x toepassen per teeltseizoen volgens de Good Agricultural Practices.

Maneb, mancozeb of chloorthalonil dient te worden toegevoegd (tankmix) volgens de volgende doseringen:

Ridomil Gold

toevoegingsmiddel

0,2 liter per ha

Daconil 500 vloeibaar

2 liter per ha

Schimmelweg

2 liter per ha

Bakthane DF

3 kg per ha

Bakthane vloeibaar

5,5 liter

Brabant mancozeb flowable

5 liter per ha

Dithane DG

3 kg per ha

Dithane vloeibaar

5,5 liter per ha

Holland fyto fythane DG

3 kg per ha

Luxan mancozeb 450 FC

5,5 liter per ha

Luxan mancozeb vloeibaar

5,5 liter per ha

Manconex

5,5 liter per ha

Mortar vloeibaar

5,5 liter per ha

Penncozeb DG

3 kg per ha

Pennfluid

4,75 liter per ha

Tridex DG

3 kg per ha

Vondozeb DG

3 kg per ha

Holland Fyto Maneb DG

2,75 kg per ha

Trimangol DG

2,75 kg per ha

Vondac DG

3 kg per

Terug naar begin van de pagina