Instellingsbesluit Commissie Het Werkend Perspectief

[Regeling vervallen per 31-05-2007.]
Geldend van 04-07-2003 t/m 30-05-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 juli 2003, nr. AVB/VDB/03 23952, houdende de instelling van de Commissie Het Werkend Perspectief (Instellingsbesluit Commissie Het Werkend Perspectief)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluiten:

§ 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-05-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 31-05-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de commissie: de Commissie Het Werkend Perspectief

 • b. arbeidsgehandicapte: de persoon die vanwege een aandoening, ziekte of (vermeende) handicap belemmeringen ondervindt bij het verkrijgen of behouden van werk;

 • c. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • d. de ministeries: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • e. het ministerie: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

§ 2. Instelling Commissie

[Vervallen per 31-05-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 31-05-2007]

 • 1 Er is een Commissie Het Werkend Perspectief.

 • 2 De commissie wordt ingesteld voor de duur van vier jaar.

 • 3 De commissie heeft tot taak om de arbeidsintegratie en de reïntegratie van arbeidsgehandicapten en chronisch zieken te stimuleren, door:

  • a. een bijdrage te leveren aan positieve en realistische beeldvorming inzake arbeidsgehandicapten bij werkgevers, werknemers en intermediaire organisaties;

  • b. het verbeteren van de kwaliteit van de begeleiding van werknemers en werkzoekenden door het vergroten van de expertise van werkgevers, werknemers en adviseurs op het terrein van preventie, zorg, verzuimbegeleiding, behandeling en (re)integratie, bij onder meer psychische arbeidsongeschiktheid en andere arbeidshandicaps;

  • c. aandacht te vragen voor specifieke doelgroepen als chronisch zieke jongeren en jong-gehandicapten;

  • d. het stimuleren van gedragsverandering bij werkgevers, werknemers en hun adviseurs.

 • 4 De commissie draagt zorg voor:

  • a. de inrichting van een informatie- en adviespunt waar werkgevers, werknemers en werkzoekenden terecht kunnen met hun vragen in eerste instantie en daarna zonodig worden doorverwezen;

  • b. het samenwerken met organisaties en intermediairen op het terrein van arbeid, gezondheid en sociale zekerheid;

  • c. het vormgeven en (doen) uitvoeren van een meerjarige campagne die het informatie- en adviespunt, als bedoeld onder a, onder de aandacht brengt bij werkgevers, werknemers, werkzoekenden en intermediairen;

  • d. het organiseren van een maatschappelijk debat over arbeidshandicap en werk, het uitdragen van praktijkvoorbeelden en het bijeen brengen van mensen die zich hiervoor willen inzetten;

  • e. het (doen) implementeren van instrumenten die zijn ontwikkeld door de Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid en de Commissie Arbeidsgehandicapten en Werk, zoals de Leidraad Aanpak verzuim van psychische redenen.

Artikel 3

[Vervallen per 31-05-2007]

 • 1 De commissie bestaat uit personen, met deskundigheid op het terrein van werk, gezondheid en arbeidshandicap, die zonder last of ruggespraak op basis van betrokkenheid en resultaatgerichtheid door de minister tot lid worden benoemd en ontslagen.

 • 2 De commissie zal bestaan uit minimaal twaalf en maximaal achttien personen.

Artikel 4

[Vervallen per 31-05-2007]

 • 1 De commissie kent een subcommissie Psychische Problematiek.

 • 2 De subcommissie Psychische Problematiek bestaat uit personen die, op voordracht van betrokken organisaties, zonder last of ruggespraak en op basis van professionele deskundigheid, door de minister tot lid worden benoemd en ontslagen.

§ 3. Werkwijze van de commissie

[Vervallen per 31-05-2007]

Artikel 5

[Vervallen per 31-05-2007]

 • 1 De commissie vergadert ten minste driemaal per jaar.

 • 2 De commissie stelt een dagelijks bestuur in, dat ten minste driemaal per jaar of zoveel vaker als nodig is vergadert.

 • 3 De commissie kan voor het uitvoeren van onderdelen van de taken subcommissies of werkgroepen instellen.

 • 4 De commissie kan een Raad van Advies instellen.

 • 5 Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door TNO Arbeid.

 • 6 De commissie kan haar werkwijze vastleggen in een huishoudelijk reglement.

Artikel 6

[Vervallen per 31-05-2007]

In een regiegroep bestaande uit de voorzitter van de commissie en vertegenwoordigers van de ministeries vindt afstemming plaats over de communicatiestrategie van de commissie en van de ministeries.

Artikel 7

[Vervallen per 31-05-2007]

 • 1 De commissie stelt op basis van projectresultaten aanbevelingen ter beschikking aan organisaties.

 • 2 De commissie geeft op basis van eigen inzichten en creativiteit invulling aan het agenderen en bevorderen van de arbeids(re)integratie van arbeidsgehandicapten en chronisch zieken.

 • 3 De commissie voert een zelfstandig beleid op het terrein van communicatie en voorlichting en draagt hierbij zorg voor afstemming met de ministeries.

Artikel 8

[Vervallen per 31-05-2007]

De commissie stelt in haar eerste vergadering een meerjarenprogramma 2003-2006 op hoofdlijnen vast.

Artikel 9

[Vervallen per 31-05-2007]

 • 1 De commissie biedt jaarlijks in oktober aan de ministeries een ontwerpprogramma met projectvoorstellen met begroting aan voor het komende jaar.

 • 2 Projectvoorstellen binnen de kaders van het ontwerpprogramma kunnen tevens worden ingediend door de organisaties, die de belangen vertegenwoordigen van, of diensten verlenen aan, de doelgroepen waar het programma zich op richt.

 • 3 De minister beslist, na overleg met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de uiteindelijke toekenning van projecten uit het ontwerpprogramma.

Artikel 10

[Vervallen per 31-05-2007]

De uitvoering van de projecten, als bedoeld in artikel 9, derde lid, vindt plaats door de organisaties, die de belangen vertegenwoordigen van, of diensten verlenen aan, de doelgroepen waar het project zich op richt.

Artikel 11

[Vervallen per 31-05-2007]

 • 1 De commissie rapporteert jaarlijks, uiterlijk op 1 april, aan de minister over de inzet en realisatie van de projecten uit het ontwerpprogramma van het voorgaande jaar.

 • 2 De rapportage over het tweede jaar dient tevens als tussenevaluatie.

Artikel 12

[Vervallen per 31-05-2007]

 • 1 De commissie rondt haar werkzaamheden eind 2006 af met een landelijke conferentie waar de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidshandicap centraal staat en waar werkgevers, werknemers en intermediaire organisaties een gezamenlijke inzet voor de toekomst vastleggen.

 • 2 De commissie maakt een samenvattend eindrapport van ervaringen, producten en de stand van zaken betreffende arbeidsgehandicapten en werk.

Artikel 13

[Vervallen per 31-05-2007]

 • 1 Het beheer van de bescheiden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie.

 • 2 De bescheiden van de commissie worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie in het archief van het ministerie opgenomen.

§ 4. Slotbepaling

[Vervallen per 31-05-2007]

Artikel 14

[Vervallen per 31-05-2007]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 maart 2003.

 • 3 Deze regeling vervalt twee maanden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 juli 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina