Mandaatbesluit ambtenaren Douane

Geldend van 03-07-2003 t/m heden

Mandaatbesluit ambtenaren Douane

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de instemming, bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht, van de Staatssecretaris van Financiën van 23 juni 2003;

Besluit:

Artikel 1

De ambtenaren van de Belastingdienst bevoegd inzake douane van het Ministerie van Financiën wordt mandaat verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij langs elektronische weg te besluiten betreffende de verklaring, bedoeld in artikel 12, zevende lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, voor de gevallen, bedoeld in artikel 12, elfde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, voorzover de verklaring ziet op vrijgave van de ingevoerde snijbloemen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2003.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 30 juni 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina