Wijziging Beschikking totalisator 1998

Geraadpleegd op 27-03-2023.
Geldend van 01-07-2003 t/m heden

Wijziging Beschikking totalisator 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 23, 24, 25 en 34, eerste lid, van de Wet op de kansspelen;

Gezien het advies van het College van toezicht op de kansspelen van 5 juni 2003;

Besluiten:

Artikel II

  • 1 Deze beschikking wordt verleend onder het voorschrift dat Autotote Nederland B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, in samenspraak met de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport, gevestigd te 's-Gravenhage of derde partijen, tijdig voor de afloop van de periode, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Beschikking totalisator 1998, voorstellen doet voor een hernieuwd systeem van afdrachten aan de begunstigden van de totalisator.

  • 2 Bij het doen van de voorstellen, bedoeld in het eerste lid, wordt acht geslagen op het kabinetsstandpunt van 20 november 2000 (Kamerstukken II 2000/01, 24 036, nr. 180) alsmede de tweede voortgangsrapportage kansspelen van 31 maart 2003 (Kamerstukken II 2002/03, 24 036, nr 280).

Artikel III

Bij afloop van de periode, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Beschikking totalisator 1998, kan een vergunning tot het organiseren van een totalisator als bedoeld in artikel 23 van de Wet op de kansspelen op in Nederland te organiseren harddraverijen en paardenrennen slechts worden verleend indien genoegzaam is voldaan artikel II.

Artikel IV

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 juli 2003, behoudens artikel I, onderdeel B, dat in werking treedt met ingang van een door de Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Justitie te bepalen tijdstip, afhankelijk van het kunnen verlenen van de in dat artikel bedoelde goedkeuring.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

.
Naar boven