Verlenging besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers uit Noord-Irak en instelling [...] en vertrekmoratorium voor asielzoekers uit Centraal-Irak

[Regeling vervallen per 27-06-2004.]
Geldend van 02-07-2003 t/m 26-06-2004

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 27 juni 2003, tot verlengen van het besluitmoratorium en het vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Noord-Irak en tot instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Centraal-Irak

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 43, aanhef onder a, en artikel 45, lid 4 van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende:

 • -

  dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie in Irak en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden genoemd in artikel 29 Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

 • -

  dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium zal gelden voor de periode tot 1 februari 2004.

  Voor Noord-Irak wordt het besluitmoratorium verlengd en voor Centraal-Irak wordt een besluitmoratorium ingesteld.

 • -

  dat in deze situatie een vertrekmoratorium is geïndiceerd, eveneens tot 1 februari 2004. Voor Noord-Irak wordt het vertrekmoratorium verlengd en voor Centraal-Irak wordt een vertrekmoratorium ingesteld.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-06-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder Noord-Irak: het deel van de Republiek Irak dat, vòòr 20 maart 2003, onder controle stond van de Koerdische partijen in het noorden van het land en in dit besluit wordt verstaan onder Centraal-Irak: het deel van de Republiek Irak dat, vòòr 20 maart 2003, onder controle stond van het toenmalige regime in Bagdad. Tot dit deel behoort ook Zuid-Irak. De Republiek Irak wordt gevormd door Noord- en Centraal-Irak.

Artikel 2

[Vervallen per 27-06-2004]

De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt voor vreemdelingen afkomstig uit Irak, die een aanvraag hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met één jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 27-06-2004]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor vreemdelingen afkomstig uit Irak niet beëindigd.

Artikel 4

[Vervallen per 27-06-2004]

In afwijking van artikel 4, tweede lid, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (RVA 1997), geeft de indiening van een tweede of volgende asielaanvraag door asielzoekers afkomstig uit Irak recht op opvang.

Artikel 5

[Vervallen per 27-06-2004]

Artikel 2, 3 en 4 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Irak op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onder h, i, en k van de Vreemdelingenwet 2000 en het beleid hieromtrent zoals neergelegd in C1/6.4 Vreemdelingencirculaire 2000.

Artikel 6

[Vervallen per 27-06-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en geldt met terugwerkende kracht vanaf 27 juni 2003 tot 1 februari 2004.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina