Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectoraat-Generaal VROM 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 15-04-2005 t/m 31-12-2006

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 27 juni 2003, kenmerk 5232691/503/AJT houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Inspectoraat-Generaal VROM

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

 • b. Inspectoraat-Generaal VROM: het Inspectoraat-Generaal van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen toezichthoudende ambtenaren van het Inspectoraat-Generaal VROM, die over een ontheffing als bedoeld in artikel 6, eerste lid, beschikken, en die door de inspecteur-generaal van het Inspectoraat-Generaal VROM mede met het opsporen van strafbare feiten zijn belast.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Den Haag.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van de politieregio Haaglanden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

De inspecteur-generaal van het Inspectoraat-Generaal VROM brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij het Inspectoraat-Generaal VROM;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een toezichthoudend ambtenaar van het Inspectoraat-Generaal VROM beschikt over een ontheffing van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, indien:

  • a. hij met goed gevolg een basisopleiding voor de buitengewoon opsporingsambtenaar heeft voltooid;

  • b. de onder a bedoelde basisopleiding ten minste de eindtermen omvat zoals vastgesteld bij circulaire van de minister van Justitie van 28 oktober 2002, kenmerk 5193598/502/CBK, en is afgesloten met een toets;

  • c. de onder b bedoelde toets is beoordeeld door een onafhankelijke examencommissie waarin een lid van het Openbaar Ministerie is vertegenwoordigd;

  • d. door middel van een systeem van periodieke toetsing of bijscholing wordt gewaarborgd dat het verworven kennisniveau van de buitengewoon opsporingsambtenaar blijft gehandhaafd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Milieubijstandsteam VROM 1995 en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar VROM-Inspectie 2002, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten, legitimatiebewijzen en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2003 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectoraat-Generaal VROM 2003.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad geplaatst.

Den Haag, 27 juni 2003

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina