Warenwetregeling Spaanse pepers

[Regeling vervallen per 24-06-2005.]
Geldend van 11-06-2004 t/m 23-06-2005

Warenwetregeling Spaanse pepers

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en van Economische Zaken;

Gelet op beschikking nr. 2003/460/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 juni 2003 inzake noodmaatregelen met betrekking tot Spaanse pepers en producten daarvan (PbEU L 154), op artikel 11, eerste lid, artikel 13, en artikel 15, eerste lid, van de Warenwet, alsmede op artikel 4, onder c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-06-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. Spaanse pepers en producten daarvan:

    • 1°. vruchten van het geslacht Capsicum, gedroogd, fijngemaakt of gemalen, van de GN-code 0904 20 90, in welke vorm ook; en

    • 2°. currypoeder van de GN-code 0910 50;

    bestemd voor consumptie door de mens.

  • b. beschikking 2004/92/EG: beschikking nr. 2004/92/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 januari 2004 inzake noodmaatregelen met betrekking tot Spaanse pepers en producten daarvan (PbEU L 27).

Artikel 2

[Vervallen per 24-06-2005]

Het is verboden Spaanse pepers en producten daarvan vanuit een land dat niet behoort tot de Europese Unie binnen Nederlands grondgebied te brengen of te verhandelen, anders dan met inachtneming van de bij beschikking 2004/92/EG gestelde voorschriften.

Artikel 3

[Vervallen per 24-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en vervalt met ingang van 28 juni 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina