Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs en Wet educatie en beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo)

Geldend van 15-08-2003 t/m heden

Wet van 26 juni 2003 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met leer-werktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat binnen de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs leer-werktrajecten kunnen worden ingericht om te bevorderen dat deelnemers aan deze leerweg een startkwalificatie behalen in de basisberoepsopleiding van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

dat daartoe een samenhangende leerroute en een goede aansluiting van de leer-werktrajecten op het beroepsonderwijs van de Wet educatie en beroepsonderwijs, verzekerd dienen te zijn;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IIa. Tijdelijke bekostigingsregels landelijke organen

De bekostiging van de landelijke organen voor het beroepsonderwijs ten behoeve van hun taken, geregeld in artikel 10b4 van de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend ingevolge artikel I, onderdeel A, van deze wet, geschiedt tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip volgens bij ministeriële regeling vast te stellen voorschriften.

Artikel III. Inwerkingtreding

  • 1 Deze wet treedt, behoudens het bepaalde in het tweede lid, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 26 juni 2003

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

Uitgegeven de vijftiende juli 2003

De Minister van Justitie a.i.,

M. C. F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina