Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SIOD 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 20-07-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 juni 2003, nr. SIOD/2003/50023, houdende de toedeling van taken en de doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan onder de directeur van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ressorterende functionarissen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SIOD 2003)

§ 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. SIOD: de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie;

 • b. MT: Management Team;

 • c. regiomanagers: de managers van de regionale kantoren van de afdeling Recherche;

 • d. officemanagers: officemanagers van de secretariaten van de regiokantoren van de afdeling Recherche en het Bureau Bedrijfsvoering;

 • e. regionale projectmanagers: de managers van de rechercheteams binnen de afdeling Recherche;

 • f. teamleiders: managers van de teams van de afdelingen Opsporingsbeleid en Innovatie en de Opsporingsinformatie en Expertise en van de criminele inlichtingen eenheid van de afdeling Recherche;

 • g. register zware criminaliteit: het register, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters;

 • h. voorlopig register: het register, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wet politieregisters.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De SIOD bestaat uit de volgende afdelingen:

  • a. de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie;

  • b. de afdeling Recherche;

  • c. de afdeling Opsporingsinformatie en Expertise;

  • d. het Bureau Bedrijfsvoering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het beleidsmatig, vaktechnisch en juridisch ondersteunen van de recherche;

 • b. het vormgeven en faciliteren van alle samenwerking van de SIOD;

 • c. het vertalen van algemeen beleid van het ministerie naar opsporingsbeleid en het vertalen van signaleringen van de SIOD naar concrete beleidsaanbevelingen;

 • d. ondersteunen van het MT van de SIOD.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Recherche is, onverminderd het bepaalde in het Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid SIOD, verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het selecteren, voorbereiden en uitvoeren van (internationale, landelijke en regionale) onderzoeken en het treffen van de benodigde maatregelen tijdens de onderzoeken;

 • b. het rapporteren over de opsporingsonderzoeken aan de directeur SIOD en het Openbaar Ministerie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Opsporingsinformatie en Expertise is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het leveren van kwalitatieve en kwantitatieve informatie als input voor strategische- en beleidskeuzes;

 • b. het coördineren van de informatie-uitwisseling met andere relevante partnerorganisaties;

 • c. het op specialistisch gebied participeren in of ondersteunen van SIOD-opsporingsonderzoeken;

 • d. het ontwikkelen van kennismanagement binnen de SIOD.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het ontwikkelen en vormgeven van het beleid van de SIOD met betrekking tot personeel, informatie, organisatie, financiën, algemene zaken en huisvesting;

 • b. het coördineren, mede-ontwikkelen en het vormgeven van het kwaliteitsmanagement en de planning en control binnen de SIOD;

 • c. het opstellen van bedrijfsvoeringsplannen met betrekking tot het beleid, bedoeld onder a;

 • d. het adviseren van het management over de bedrijfsvoering;

 • e. het voeren van de administratie over de bedrijfsvoering;

 • f. het beheren van de aan de SIOD toegekende middelen.

§ 3. Mandaten en machtigingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan het hoofd van de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het tekenen van stukken die betrekking hebben op de specifieke taken van de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie, genoemd in artikel 3, met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur SIOD moeten worden afgedaan;

 • b. het paraferen van overige stukken, met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur SIOD moeten worden afgedaan;

 • c. het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de in artikel 3, eerste lid, onder e, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal Uitvoeringsbeleid Werk en Inkomen 2003 genoemde personeelsaangelegenheden voorzover deze betrekking hebben op de medewerkers van de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan het hoofd van de afdeling Recherche wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan het hoofd van de afdeling Opsporingsinformatie en Expertise wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan het hoofd Bureau Bedrijfsvoering wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het tekenen van stukken die betrekking hebben op de taken van het Bureau Bedrijfsvoering met betrekking tot personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting, met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur SIOD moeten worden afgedaan;

 • b. het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de in artikel 3, eerste lid, onder e, van het Organisatie-,mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal Uitvoeringsbeleid Werk en Inkomen 2003 genoemde personeelsaangelegenheden voorzover deze betrekking hebben op de medewerkers van het Bureau Bedrijfsvoering.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de regiomanagers van de regiokantoren van de SIOD wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het nemen van besluiten over en het ondertekenen van stukken die betrekking hebben op het regionale selectieoverleg tussen de SIOD, het Openbaar Ministerie, de Arbeidsinspectie, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank en de sociale recherche van de gemeenten;

 • b. het ondertekenen van samenwerkingsconvenanten en rechercheplannen met betrekking tot het uitvoeren van recherchewerkzaamheden binnen de regio;

 • c. het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de uitvoering van opsporingsonderzoeken;

 • d. personeelsaangelegenheden ten behoeve van medewerkers van het eigen regiokantoor (hemzelf uitgezonderd), voorzover deze betrekking hebben op:

  • 1º. het houden van manager-medewerkergesprekken;

  • 2º. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • 3º. verlof van medewerkers;

  • 4º. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, tot € 100,- per medewerker, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de regionale projectmanagers van de afdeling Recherche en de teamleiders van de afdelingen Opsporingsbeleid en Innovatie, Opsporingsinformatie en Expertise en de criminele inlichtingen eenheid SIOD wordt, elk voor hun eigen team, mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van medewerkers van het eigen team, hemzelf uitgezonderd, voorzover deze betrekking hebben op:

 • 1º. het houden van manager-medewerkergesprekken;

 • 2º. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • 3º. verlof van medewerkers.

§ 4. Volmachten

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering is gevolmachtigd tot het aangaan van de volgende overeenkomsten met een waarde van maximaal € 20.000,- per overeenkomst:

 • a. overeenkomsten voor het inhuren van personeel voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de directe verantwoordelijkheid van het departementale management binnen de SIOD worden verricht;

 • b. koopovereenkomsten met betrekking tot kantoorbenodigdheden, reisbescheiden en representatieve aangelegenheden ten behoeve van de SIOD;

 • c. overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de SIOD binnen de kaders van het opleidingsplan van de SIOD.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Recherche is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor verplichtingen tot ten hoogste het bedrag van € 20.000,- per overeenkomst, betreffende:

 • a. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van personeel, binnen de afdeling Recherche, voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de directe verantwoordelijkheid van het departementale management binnen de SIOD worden verricht;

 • b. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de afdeling Recherche binnen de kaders van het opleidingsplan van de SIOD;

 • c. representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor de afdeling Recherche;

 • d. de aanschaf van kantoorbenodigdheden en documentatie;

 • e. de uitvoering van rechercheactiviteiten;

 • f. huisvestingskosten in relatie tot de regionale kantoren van de afdeling Recherche met inbegrip van bouwkundige aanpassingen.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2004]

De regiomanagers van de regiokantoren van de SIOD zijn gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor verplichtingen tot ten hoogste het bedrag van € 10.000,- per overeenkomst betreffende:

 • a. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van personeel, binnen het betreffende regiokantoor van de afdeling Recherche, voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de directe verantwoordelijkheid van het departementale management binnen de SIOD worden verricht;

 • b. het opleiden van medewerkers van het betreffende regiokantoor binnen de kaders van het opleidingsplan van de SIOD;

 • c. representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor het betreffende regiokantoor;

 • d. de aanschaf van kantoorbenodigdheden en documentatie voor het betreffende regiokantoor;

 • e. de uitvoering van rechercheactiviteiten voor het betreffende regiokantoor, met uitzondering van de inzet van observatieteams;

 • f. huisvestingskosten in relatie tot het betreffende regiokantoor met uitzondering van bouwkundige aanpassingen.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2004]

De officemanagers van de regiokantoren van de SIOD en van het Bureau Bedrijfsvoering zijn gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor verplichtingen betreffende:

 • a. kantoorbenodigdheden en documentatie tot ten hoogste het bedrag van € 1.000,- per overeenkomst;

 • b. representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor het betreffende regiokantoor en het Bureau Bedrijfsvoering tot ten hoogste het bedrag van € 500,-;

 • c. huisvesting in relatie tot het betreffende regiokantoor tot ten hoogste het bedrag € 5.000,-, met uitzondering van bouwkundige aanpassingen.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de criminele inlichtingen eenheid SIOD is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor verplichtingen tot ten hoogste het bedrag van € 10.000,- per overeenkomst, betreffende:

 • a. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van personeel, binnen de criminele inlichtingen eenheid SIOD, voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de directe verantwoordelijkheid van het departementale management binnen de SIOD worden verricht;

 • b. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de criminele inlichtingen eenheid binnen de kaders van het opleidingsplan van de SIOD;

 • c. representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor de criminele inlichtingen eenheid;

 • d. de aanschaf van bureaubenodigdheden en documentatie;

 • e. de ondersteuning van rechercheactiviteiten, inclusief inzet van observatieteams.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor verplichtingen tot ten hoogste het bedrag van €10.000,- per overeenkomst, betreffende:

 • a. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van personeel, binnen de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie, voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de directe verantwoordelijkheid van het departementale management binnen de SIOD worden verricht;

 • b. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie binnen de kaders van het opleidingsplan van de SIOD;

 • c. de aanschaf van documentatie;

 • d. representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Opsporingsinformatie en Expertise is gevolmachtigd tot het verrichten van de volgende privaatrechtelijke rechtshandelingen voor verplichtingen tot ten hoogste het bedrag van € 10.000,- per overeenkomst, betreffende:

 • a. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van personeel, binnen de afdeling Opsporingsinformatie en Expertise, voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de directe verantwoordelijkheid van het departementale management binnen de SIOD worden verricht;

 • b. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de afdeling Opsporingsinformatie en Expertise binnen de kaders van het opleidingsplan van de SIOD;

 • c. representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor de afdeling Opsporingsinformatie en Expertise.

§ 5. Plaatsvervanging

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Bij afwezigheid van de directeur SIOD worden diens taken en bevoegdheden, of een nader genoemd deel daarvan, waargenomen door het hoofd van de afdeling Recherche, welke is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

 • 2 Bij afwezigheid van zowel de directeur SIOD als de plaatsvervangend directeur, worden diens taken en bevoegdheden waargenomen door een van de aanwezige afdelingshoofden.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2004]

Doorverlening van mandaat en volmacht is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur SIOD.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 juni 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de

directeur Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

,

N.A. Laagland

Terug naar begin van de pagina