Regeling verdeling subsidie sanering wegverkeerslawaai 2003

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 27-11-2003 t/m 22-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 juni 2003, nr. LMV 2003 047188, houdende vaststelling van projecten die in aanmerking komen voor subsidie voor de uitvoerings- en voorbereidingskosten van de sanering wegverkeerslawaai in 2003

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer en de artikelen 12, vierde en vijfde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Als lijst van projecten als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 januari 2003, LMV 2003 001743, houdende Vaststelling subsidieplafonds sanering wegverkeerslawaai 2003 (Stcrt. 2003, 21) wordt de volgende lijst van projecten vastgesteld:

  • a. project Almelo, Nijreessingel;

  • b. project Steenbergen, Dinteloord, aanvullende gevelmaatregelen.

 • 2 Als lijst van projecten als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, van de regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 januari 2003, LMV 2003 001743, houdende Vaststelling subsidieplafonds sanering wegverkeerslawaai 2003 (Stcrt. 2003, 21) wordt de volgende lijst van projecten vastgesteld:

  • a. project Asten-Ommel, A67, aanvullende gevelmaatregelen;

  • b. project Dordrecht, A16, Louter Bloemen;

  • c. project Gilze en Rijen A58, aanvullende gevelmaatregelen;

  • d. project Deurne, 70+, geluidwerende maatregelen;

  • e. project Lochem, 70+, geluidwerende maatregelen;

  • f. Project Apeldoorn, A50;

  • g. Project Haaren, geluidwerende maatregelen 70+.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 juni 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

.
Terug naar begin van de pagina