Besluit vaststelling Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 02-07-2003 t/m 31-12-2008

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 juni 2003, nr. HDJZ/ABR/2003-1095, tot vaststelling van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Als subsidieprogramma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer wordt vastgesteld het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004, dat is opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Als aanvraagformulier als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer wordt vastgesteld het aanvraagformulier Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004, dat is opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van bijlage 2, die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 1 van het Besluit vaststelling Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004

[Vervallen per 01-01-2009]

Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004

§ 1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2009]

Het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004, hierna genoemd subsidieprogramma, is een programma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer (Staatscourant 2 november 2001, nr. 213), hierna genoemd subsidieregeling. Het subsidieprogramma maakt deel uit van het meerjarenprogramma Het Nieuwe Rijden 1999-2005.

Het Meerjarenprogramma Het Nieuwe Rijden 1999-2005 (HNR) stimuleert een energie-efficiënt rijgedrag bij automobilisten en beroepschauffeurs. Daaraan gekoppeld wordt de aanschaf van energie-efficiënte voertuigen (personenauto's, bestelauto's, bussen en vrachtauto's) bevorderd. In de uitvoering van HNR wordt intensief samengewerkt met branche- en consumentenorganisaties.

HNR is er op gericht om automobilisten en beroepschauffeurs kennis te laten maken met een optimale manier van autorijden, die aansluit op de ontwikkelingen op motortechnisch gebied. Deze HNR-rijstijl biedt naast een aanzienlijke CO2-reductie (gemiddeld 10%) meer veiligheid, meer rijplezier, meer comfort en levert ook kostenbesparingen op doordat er sprake is van een lager brandstofverbruik, minder slijtage en lagere onderhouds- en schadekosten. Ook andere emissies dan die van CO2 en zelfs verkeerslawaai worden met de HNR-rijstijl teruggedrongen.

De gewenste rijstijl kan worden ondersteund door het gebruik van brandstofbesparende in-car apparatuur zoals bijvoorbeeld boordcomputers, brandstofverbruikmeters en snelheids- en toerentalbegrenzers, en een regelmatige controle van de bandenspanning.

HNR streeft naar een CO2-emissiereductie van minimaal 407 kton/jaar in 2005 tot minimaal 706 kton/jaar in 2010. Als onderdeel van het totale meerjarenprogramma HNR is een subsidieprogramma opgezet dat hieronder wordt beschreven.

§ 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2009]

Doel van het Subsidieprogramma is het bevorderen van het gebruik van brandstofbesparende in-car apparatuur en van het volgen van HNR-trainingen. Het gebruik van brandstofbesparende in-car apparatuur en het toepassen van een HNR-rijstijl leidt tot een reductie van het brandstofverbruik en de CO2-emissie in de sector Verkeer en Vervoer.

§ 3. Subsidiabele projecten

[Vervallen per 01-01-2009]

De volgende projecten komen voor subsidie in aanmerking:

• Investeringsprojecten inzake het aanschaffen, installeren en in gebruik nemen van brandstofbesparende in-car apparatuur. Het betreft uitsluitend in-car apparatuur die in de onderwerpenlijst in § 8 is weergegeven;

• Kennisoverdrachtprojecten inzake de HNR-rijstijl (trainingen op de weg of met simulatoren), met als doelgroepen automobilisten en beroepschauffeurs.

De subsidie per project bedraagt, met inachtneming van het in artikel 4, eerste lid, van de subsidieregeling bepaalde, maximaal € 150.000,00 voor investeringsprojecten en maximaal € 200.000,00 voor kennisoverdrachtprojecten.

Voor investeringsprojecten geldt een maximale subsidie-effectiviteit van € 45 per te vermijden ton CO2. Het aantal voertuigen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, de kosten voor de in-car apparatuur en de kosten voor inbouw dienen door de aanvrager aannemelijk te worden gemaakt door middel van offertes van potentiële leveranciers van in-car apparatuur. Zulks ter beoordeling van Novem, namens de minister van Verkeer en Waterstaat.

Voor kennisoverdrachtprojecten inzake specifieke Het Nieuwe Rijden rijstijltrainingen op de weg en met simulatoren geldt een maximum subsidiebedrag per te trainen persoon van:

• € 55 voor trainingen in personenauto's op de weg,

• € 75 voor trainingen in vrachtauto's of bussen op de weg, en

• € 25 voor trainingen in een simulator.

In geval van rijstijltrainingen waarbij Het Nieuwe Rijden als component aan de training is toegevoegd geldt een maximum subsidiebedrag per te trainen persoon van:

• € 27,50 voor trainingen in personenauto's op de weg,

• € 37,50 voor trainingen in vrachtauto's of bussen op de weg, en

• € 12,50 voor trainingen in een simulator.

Het aantal rijstijltrainingen waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient door de aanvrager aannemelijk te worden gemaakt door middel van ondertekende aanmeldingsformulieren of door middel van ondertekende intentieverklaringen van bedrijven, organisaties of individuele cursisten. Zulks ter beoordeling van Novem, namens de minister van Verkeer en Waterstaat.

§ 4. Beoordelingscriteria

[Vervallen per 01-01-2009]

a) Met betrekking tot de aanvrager(s)

• Het is aannemelijk dat de aanvrager, en in het geval van samenwerking aanvragers, zowel organisatorisch als financieel het project kan (kunnen) uitvoeren.

• Het is aannemelijk dat de aanvrager, eventueel met behulp van derden, in staat is om de vereiste registratiegegevens voor de berekening van de vermeden CO2-emissie te leveren.

• De aanvrager van subsidie voor HNR-rijstijltrainingen op de weg en in de simulator dient te voldoen aan de volgende eisen m.b.t. kwaliteitsborging:

- In geval van het B-rijbewijs: instructeurs die de HNR-training verzorgen hebben een HNR-training bij het Verkeers Veiligheids Centrum Rozendom gevolgd en worden elke 3 jaar bijgeschoold door het Verkeers Veiligheids Centrum Rozendom. De hiermee gemoeide loonkosten kunnen eventueel voor de looptijd van het project in de subsidieaanvraag worden meegenomen;

- In geval van het CE-rijbewijs: instructeurs die de HNR-training verzorgen hebben een HNR-training bij de Vakopleiding Transport en Logistiek gevolgd en worden elke 3 jaar bijgeschoold door de Vakopleiding Transport en Logistiek. De hiermee gemoeide loonkosten kunnen eventueel voor de looptijd van het project in de subsidieaanvraag worden meegenomen.

• De aanvrager van subsidie voor HNR-rijstijltrainingen op de weg dient bij de training gebruik te maken van voertuigen met in-car apparatuur waarmee het brandstofverbruik tijdens en na de rit zichtbaar kan worden gemaakt.

b) Met betrekking tot de projecten

Een kennisoverdrachtproject of investeringsproject dient te voldoen aan de navolgende specifieke eisen van het HNR-programma:

• De looptijd van het project bedraagt maximaal een jaar;

• De omvang van het project bedraagt bij kennisoverdrachtprojecten minimaal 100 personen en bij investeringsprojecten minimaal 20 voertuigen;

Een kennisoverdrachtproject moet bovendien voldoen aan de volgende punten:

• In HNR-rijstijltrainingen en HNR-modulen voor rijsimulatoren dient aandacht te worden besteed aan de achtergrond en de toepassing van een minimum aantal HNR-rijstijltips. Deze zijn voor personenauto's en vrachtauto's gespecificeerd en te vinden in het aanvraagformulier;

• Het ambitieniveau ten aanzien van de te behalen CO2-emissiereductie ligt op minimaal 5% ten opzichte van de referentiesituatie.

c) Met betrekking tot de (potentiële) CO2-emissiereductie

Voor de beoordeling van de projecten is de subsidie-effectiviteit van zwaarwegend belang. In zijn algemeenheid is de subsidie-effectiviteit gedefinieerd als aantal euro's verleende subsidie per vermeden ton CO2-emissie. Om de subsidie-effectiviteit te kunnen bepalen dient de aanvrager de met het project vermeden CO2-emissie te berekenen. De formules voor de berekeningen zijn te vinden in het aanvraagformulier. In de subsidieaanvraag dient de aanvrager volgens een in het aanvraagformulier aangegeven formule een inschatting te geven van de potentiële hoeveelheid te vermijden CO2-emissie. In de rapportage van het project dient de aanvrager volgens een tweede in het aanvraagformulier aangegeven formule een berekening op te nemen van de daadwerkelijke als gevolg van het project vermeden CO2-emissie.

Voor het vaststellen van de vermindering van de CO2-emissie dient te worden uitgegaan van één van de volgende referentiesituaties:

1. Reeds geregistreerde gegevens van het brandstofverbruik van voertuigen. Deze dienen een periode van minimaal drie maanden te bestrijken voorafgaand aan de rijstijltraining of de inbouw van in-car apparatuur en volledig en betrouwbaar te zijn. Er kan gebruik gemaakt worden van een representatieve, betrouwbare steekproef van gebruikers. Zulks ter beoordeling van Novem, namens de minister van Verkeer en Waterstaat.

2. Een 0-meting van het brandstofverbruik. Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als genoemd bij referentiesituatie 1.

De verbruiksgegevens dienen gedurende ten minste 3 maanden na de rijstijltraining of de inbouw van in-car apparatuur te worden geregistreerd. Er kan gebruik gemaakt worden van een representatieve, betrouwbare steekproef van gebruikers. Zulks ter beoordeling van Novem, namens de minister van Verkeer en Waterstaat.

§ 5. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond bedraagt in totaal € 1.270.585,-.

Met inachtneming van het overigens bepaalde in de Subsidieregeling komen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, tweede lid, kosten die moeten worden gemaakt voor een 0-meting voor subsidie in aanmerking.

§ 6. Indiening van een subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2009]

Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend door:

1. gemeenten;

2. provincies;

3. bedrijven;

4. brancheorganisaties;

5. dealerorganisaties;

6. consumentenorganisaties;

7. verkeersveiligheidsorganisaties;

8. aanbieders van voortgezette rijopleidingen.

Aanvragen op grond van dit programma kunnen worden ingediend vanaf de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst tot en met 31 mei 2004.

Aanvragen dienen te worden ingediend bij het Secretariaat Het Nieuwe Rijden van Novem, met gebruikmaking van het aldaar verkrijgbare aanvraagformulier. Het adres is:

Novem

Secretariaat Het Nieuwe Rijden

Postbus 8242

3503 RE Utrecht

tel.: 030-2393568

fax: 030-2316491

e-mail: subsidie@hetnieuwerijden.nl

website: www.hetnieuwerijden.nl

Novem is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gemachtigd om het subsidieprogramma uit te voeren en tevens gemandateerd om in het kader van het subsidieprogramma besluiten te nemen.

Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat de dag waarop de aanvraag volledig is, wordt beschouwd als datum van ontvangst van de subsidieaanvraag.

Indien het project door meerdere partijen gezamenlijk zal worden uitgevoerd, wordt de aanvraag op één formulier ingediend met vermelding van alle deelnemers aan het project. Tevens wordt in de aanvraag vermeld welke deelnemer zal optreden als projectleider en penvoerder namens de overige deelnemers en als contactpersoon voor Novem. De aanvraag wordt ondertekend door alle deelnemers aan het project.

§ 7. Nadere informatie

[Vervallen per 01-01-2009]

Nadere informatie over het subsidieprogramma is te verkrijgen via de website van het HNR-programma: www.hetnieuwerijden.nl of het Secretariaat Het Nieuwe Rijden: tel. 030-2393568.

§ 8. Onderwerpenlijst Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004

[Vervallen per 01-01-2009]

Bijlage 44659.png

1 De aanschaf van snelheids- en toerentalbegrenzers is uitsluitend subsidiabel wanneer het de aanschaf betreft voor de uitrusting van voertuigen met een leeg gewicht van minder of gelijk aan 3,5 ton GWV.

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Terug naar begin van de pagina