Uitoefening functie loco-secretaris-generaal BZK

[Regeling vervallen per 21-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2003.]
Geldend van 03-08-2003 t/m 31-08-2003

Uitoefening functie loco-secretaris-generaal BZK

De secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 5 van het Mandaat- en Volmachtbesluit secretaris-generaal BZK;

In overeenstemming met de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 21-04-2004]

De functie van loco-secretaris-generaal, bedoeld in artikel 5, tweede lid van het Mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal BZK, wordt uitgeoefend door de directeur-generaal Openbaar Bestuur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

[Vervallen per 21-04-2004]

De loco-secretaris-generaal oefent bij gelijktijdige tijdelijke afwezigheid of verhindering van de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal het mandaat en de volmacht van de secretaris-generaal bij wijze van waarneming volledig uit.

Artikel 3

[Vervallen per 21-04-2004]

Het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 maart 2002/P&O2002/U63913, wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 21-04-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 augustus 2003.

Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,

de secretaris-generaal

,

J.W. Holtslag

.
Terug naar begin van de pagina