Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2002/2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 23-07-2004.]
Geldend van 04-07-2003 t/m heden

Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2002/2003

De voorzitter van het Productschap Zuivel,

gelet op artikel 2, lid 1, Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten (Pb EG L 405), artikel 7 Verordening (EG) nr. 1392/2001 van de Commissie tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten (Pb EG L 187/22), artikel 29, lid 4, Regeling superheffing 1993 (Stcrt. 1993, 60) en artikel 3 Verordening PZ 1998, Delegatie bestuursbevoegdheden en werkwijze secretariaat (Vb. Bo. d.d. 22 januari 1999, nr. 2) heeft op 24 juni 2003 vastgesteld het volgende besluit.

Artikel 1

Dit besluit hanteert de definities van de Regeling superheffing 1993, met dien verstande dat onder referentiehoeveelheid wordt verstaan de referentiehoeveelheid voor rechtstreekse verkoop aan het einde van de heffingsperiode, in voorkomend geval, verhoogd dan wel verlaagd op grond van tijdelijke overdracht als bedoeld in paragraaf 7 van de Regeling superheffing 1993.

Artikel 2

Behoudens het bepaalde in artikel 3 wordt, voor de vaststelling en oplegging van de door de producent voor de heffingsperiode 2002/2003 verschuldigde heffing als bedoeld in artikel 4 Regeling superheffing 1993, de referentiehoeveelheid van de producent verhoogd met een hoeveelheid gelijk aan 19% van de referentiehoeveelheid.

Artikel 3

Het bepaalde in artikel 2 geldt niet, indien op de producent het bepaalde in artikel 6, lid 3, tweede alinea, Verordening (EG) nr. 1392/2001 van toepassing is.

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2002/2003.

Zoetermeer, 24 juni 2003

G.A Koopstra

voorzitter

Terug naar begin van de pagina