Regeling instelling ad hoc commissie 'Brugfunctie TNO en GTI's'

[Regeling vervallen per 01-07-2004.]
Geldend van 29-06-2003 t/m 30-06-2004

Regeling instelling ad hoc commissie `Brugfunctie TNO en GTI's'

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Handelend mede namens de Ministers van Economische Zaken, van Verkeer en Waterstaat, van Defensie, van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer en van Financiën, en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2004]

Er is een ad hoc commissie 'Brugfunctie TNO en GTI's', verder te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2004]

De commissie heeft tot taak:

 • 1. Het geven van een onafhankelijk oordeel over de door de organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de zogenaamde Grote Technologische Instituten (GTI's) op te stellen zelfevaluatierapporten, met een nadruk op het integrale beeld dat op basis daarvan kan worden geschetst.

 • 2. Het analyseren van de rol van de relevante organisaties in de onderzoeksinfrastructuur die de context vormen van TNO en de GTI's, voor zover van belang voor de brugfunctie van laatstgenoemde onderzoekinstellingen.

 • 3. Het formuleren van aanbevelingen

  • -

   op grond van voorgaande oordelen

  • -

   die als basis kunnen dienen voor het door de overheid te voeren beleid ten aanzien van TNO en de GTI's, alsmede de in lid 2 genoemde relevante organisaties, gericht op verbeteringen van zowel de vraagarticulatie, als de productie, de doorstroming en de benutting van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2004]

 • 1 De commissie brengt haar advies uiterlijk 1 mei 2004 uit aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 • 2 Na het uitbrengen van het advies is de commissie opgeheven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2004]

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2004]

Deze regeling treedt in werking, met terugwerkende kracht tot 1 mei 2003, met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2004.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling ad hoc commissie `Brugfunctie TNO en GTI's'.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina