Wijziging Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003

[Regeling vervallen per 01-08-2004.]
Geldend van 18-06-2003 t/m 31-07-2004

Wijziging Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Beschikking 2003/290/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 25 april 2003 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met een sterk vermoeden van besmetting met aviaire influenza in Nederland (PbEG L 105);

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 18, eerste en tweede lid, 29, 30, eerste en derde lid, 31, 77 en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-08-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003.]

Artikel II

[Vervallen per 01-08-2004]

  • 1 Artikel I, onderdeel A, is ten aanzien van artikel 2, tweede lid, gedurende 24 uur na inwerkingtreding van deze regeling niet van toepassing op vervoereenheden of containers die op het moment van inwerkingtreding van deze regeling voorzien zijn van een kenteken van een compartiment en zich daarbuiten bevinden.

  • 2 In afwijking van artikel 3, vierde lid, van de Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003 wordt een kenteken dat ingevolge artikel 3 van die regeling is afgegeven voor de compartimenten C, D, E of F verwijderd en binnen 24 uur na inwerkingtreding van deze regeling geretourneerd aan het Agentschap LASER of aan een keuringsstation van de RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie.

Artikel III

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling wordt aan de media bekend gemaakt en treedt op 18 juni 2003 om 18.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 juni 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
overeenkomstig het door de minister genomen besluit:
de

directeur-generaal

,

R.M. Bergkamp

.
Terug naar begin van de pagina