Wet tot gemeentelijke herindeling van het Westland

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2005.]
Geldend van 01-09-2003 t/m heden

Wet van 19 juni 2003 tot gemeentelijke herindeling van het Westland

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke herindeling in het Westland te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven:

De Lier

's-Gravenzande

Maasland

Monster

Naaldwijk

Schipluiden

Wateringen

Artikel 2

  • 1 Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande nieuwe gemeenten ingesteld:

    Westland

    Midden-Delfland

  • 2 De nieuwe gemeente Westland bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten De Lier, 's-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen en de nieuwe gemeente Midden-Delfland bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Maasland en Schipluiden, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeenten komen te lopen zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Paragraaf 2. Grenswijzigingen van gemeenten die niet worden opgeheven

Artikel 3

De grenzen van de gemeenten Delft en Maassluis worden gewijzigd zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Paragraaf 3. Bepalingen in verband met de toepassing van de Wet algemene regels herindeling

Artikel 4

Voor de nieuwe gemeenten Westland respectievelijk Midden-Delfland worden de op te heffen gemeenten Naaldwijk respectievelijk Schipluiden aangewezen in verband met de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, ten aanzien van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5

Voor de op te heffen gemeenten De Lier, 's-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen, respectievelijk Maasland en Schipluiden worden de nieuwe gemeenten Westland respectievelijk Midden-Delfland aangewezen in verband met de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Artikel 6

  • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenten Westland respectievelijk Midden-Delfland worden de op te heffen gemeenten Naaldwijk respectievelijk Schipluiden belast.

  • 3 Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeenten die bij deze wet zijn ingesteld.

  • 4 De zittingsperiode van de leden van de raden van de nieuwe gemeenten Westland en Midden-Delfland eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Paragraaf 4. Overige bepalingen

Artikel 9

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties onverwijld in kennis van de aangebrachte verbeteringen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 19 juni 2003

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de vierentwintigste juli 2003

De Minister van Justitie a.i.,

G. Zalm

Kaart genoemd in de wet tot gemeentelijke herindeling van het Westland

Bijlage 36392.png
Terug naar begin van de pagina